OM SWESIF

SYFTE OCH MÅL

Swesif är ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Vi är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening. Våra medlemmar är främst kapitalägare och förvaltare.

Vårt syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

De långsiktiga målsättningarna är att:

Vi uppnår dessa mål genom att:

Vara ett nätverk och en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter

Arrangera seminarier, rundabordssamtal, medlemsluncher och andra event, fysiska eller webbaserade, kring aktuella frågor

Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige

Ta fram och publicera statistik över svenska hållbara investeringar vartannat år som del av Eurosifs övergripande sammanställning

Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU

Samarbeta med Eurosif och nationella SIF-organisationer

Bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar

Bidra till den allmänna debatten i samhället om hållbara investeringar genom t ex pressaktiviteter

Utveckla våra webbaserade aktiviteter, såsom hemsida, virtuell mötesplats samt närvaro och aktivitet på sociala medier.

Samverka genom projekt eller på annat sätt med parter vars intressen och värdegrund är i linje med Swesifs.

Så arbetar Swesif

I arbetet utgår vi ifrån tre ledord:

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

Mångfald och ibland oväntade möten berikar

Våra samlade erfarenheter och perspektiv är värdefulla

Kunskap

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet. Vår övertygelse är att insikter om grundläggande hållbarhetsperspektiv hjälper oss att navigera i en snabb utveckling på hållbarhetsområdet och att skapa meningsfulla strategier i våra investeringar. En hög kunskapsnivå bygger också ökat förtroende från omvärlden.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala hållbarhetsperspektiv

Vad hållbarhetsagendan handlar om, vad som händer i den reala ekonomin och hur det påverkar den finansiella, och vice versa.

Hållbar finansmarknad

Vad som händer på marknaden i form av politik, regleringar och frivilliga initiativ, som syftar till att öka finansmarknadens bidrag till en hållbar utveckling.

Hållbart värdeskapande

Hur vi som praktiker kan omsätta hållbarhetsperspektiv och nya ramverk i vårt dagliga arbete och uppdrag.

Som medlem erbjuds du ett brett utbud av kunskapsseminarier. Har du en idé om tema eller talare för våra kommande seminarier, välkommen att höra av dig.

Du kan också engagera dig i olika utvecklingsprojekt och tematiska fokusområden.

Här på hemsidan delar vi löpande aktuell och relevant kunskap. Har du tips på rapporter eller artiklar, hör gärna av dig!

Samverkan

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverk av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer. Dialogen är förtroendefull, konstruktiv och utan kommersiella förtecken.

Vi samverkar ofta med aktörer utanför medlemskretsen, som akademin och intresseorganisationer, samt med våra nordiska och internationella systerorganisationer.

Samverkan avspeglas också i våra seminarier där vi bygger kunskap och utforskar perspektiv tillsammans. Det märks också i utvecklingsprojekt och tematiska fokusområden, där nya relationer skapas.

Har du som medlem eller annan intressent en idé om samverkan eller nätverkande? Hör av dig!

Perspektiv

Swesif är ett forum för en mängd olika intressenter inom hållbara investeringar i Sverige. Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda. Genom våra seminarier, utvecklingsprojekt och tematiska fokusområden vill vi utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten.

Våra medlemmar har kommit olika långt på sin resa och har olika utgångspunkt i sitt arbete. Perspektiven och drivkrafterna kan se olika ut, något vi vill belysa och göra till en fördel. De som kommit längre kan inspirera de som vill ta nästa steg. Ibland är det en fördel att standardisera, ibland kan det gynna utvecklingen att vi agerar olika.

Swesif talar därmed sällan med en röst i enskilda frågor, men kan bidra till diskussionen med viktiga perspektiv på hållbara investeringar, kännedom om marknaden, aktörsrollerna och olika typer av strategier, samt dela med oss av egen och andras forskning.

Om du som medlem eller extern intressent vill ställa frågor eller diskutera olika perspektiv av hållbara investeringar, välkommen att höra av dig. Antingen kan vi svara direkt eller kanske sätta dig i kontakt med lämplig person i vårt breda nätverk!

Organisation

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Susanne Bolin Gärtner, Ordförande, Danske Bank
Robert Vicsai, Vice ordförande, SEB
Anna Störmberg, Kassör, Catella
Eva Axelsson, Swedbank Robur
Julian Beer, SEB
Charlotta Dawidowski Sydstrand, AP7
Rebecka Elkert, SEB Pension och Försäkring
Emma Henningsson, Sustainalytics
Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken
Lingyi Lu, Söderberg & Partner
Åsa Moberg, Mistra
Lär känna Swesifs styrelse

Valberedningen

Gunnela Hahn (Svenska kyrkan, sammankallande)
Hans Ek (SEB) Johan Elmquist (Didner & Gerge)
Helena Larson, reserv (Skandia)

sekretariat

Sekretariatet

För den löpande verksamheten i föreningen svarar Swesif:s sekretariat. Huvuduppgift är att arrangera olika typer av aktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

Sekretariatet skötes av Big Green Tree Media AB

Kommunikation

NordSIP - Big Green Tree Media AB

Ekonomi

Resursmäklare M Rosén HB

Revisor

Bengt Bergshem, Bergshem Revision AB

Hitta kontaktdetaljer

DOKUMENTATION

Swesifs Stadgar

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Tidigare Verksamhetsberättelser

Integritetspolicy