Medlemskap

Medlemskapet

Medlemskapskriterier

Som medlemmar i föreningen kan antas juridiska personer som arbetar med investeringar för en hållbar utveckling och vill stödja Swesifs ändamål.

Styrelsen beslutar om medlemskap och kategorisering av medlemmar. Kategoriseringen av medlemmar ger Swesif förutsättningar att kunna bemöta medlemmarnas utmaningar och vara relevant för dem utifrån deras roll i det finansiella systemet.

Ordinarie Medlemskap

Ordinarie medlemmar är juridiska personer som är kapitalägare och/eller kapitalförvaltare med verksamhet i Sverige.

Associerat Medlemskap

Associerade medlemmar är andra juridiska personer som arbetar med investeringar för en hållbar utveckling med verksamhet i Sverige. Associerade medlemmar inkluderar: tjänsteleverantörer, rådgivare, forskare, intresseorganisationer m.fl.

Fördelar

Swesif vill erbjuda en attraktiv mötesplats för dialog och lärande. Som medlem i Swesif får du tillgång till följande förmåner och tjänster:

deltagande i Swesifs öppna seminarier

deltagande i Swesifs medlemsträffar och rundabordssamtal

nyheter och tips om Swesif och SRI via e-post

Utöver detta får du som medlem i Swesif möjlighet att knyta kontakter med kollegor och intressenter i och utanför Sverige, förfrågningar om att delta i utvecklingsprojekt samt möjlighet att ta egna initiativ inom ramen för forumets verksamhet.

Medlemsavgifter

Årsavgiften finansierar Swesifs arbete med att sammanställa och sprida information om hållbara investeringar, bidra till utvecklingen av ny kunskap inom ämnesområdet samt arrangera aktiviteter för dess medlemmar i Sverige.

Medlemmar i Swesif betalar en årsavgift uppdelad på en momsfri medlemsavgift om 100 kr samt en avdragsgill serviceavgift. Serviceavgiften är baserad på typ av verksamhet, kapital under förvaltning och antal anställda enligt nedan (samtliga priser exkl moms):

Avgiftsstruktur exklusive moms

Medlemskategori Kategori Förvaltat kapital (mdr SEK) Antal anställda Serviceavgift, SEK
Ordinarie medlem Kapitalägare <5 4 000
5-20 12 000
>20 18 000
Kapitalförvaltare <5 5 000
5-20 15 000
>20 25 000
Associerad medlem Rådgivare, tjänsteleverantörer, intresseorganisationer m.fl. <50 5 000
>50 15 000
Forskare/enskild konsult* 2 500

* Då en medlem enligt stadgarna måste vara en juridisk person ska forskare eller konsult representera en organisation.

Styrelsen kan göra individuella undantag om särskilda skäl föreligger.

Ansök

Ansök genom att fylla i Swesifs formulär för medlemskapsansökan.

Om du vill bar hålla dig informerad anmäl dig till Swesifs mailutskick.

Våra Medlemmar

Ordinarie Medlemmar

Associerade Medlemmar

UTVECKLING AV ANTAL MEDLEMMAR 2012 - IDAG