Vanliga Frågor

Frågor om Swesifs verksamhet

Vad är Swesif?
Swesif är ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Vi är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening. Våra medlemmar är främst kapitalägare och förvaltare.
Vad är syftet med Swesifs verksamhet?
Vårt syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Mer finns att läsa här.
Hur arbetar Swesif?
Vi utgår i vårt arbete ifrån tre ledord: Kunskap, Samverkan och Utveckling. Läs mer här.
Driver Swesif några särskilda projekt?
Ja, Swesif driver f.n fyra utvecklingsprojekt; Hållbarhetsprofilen, Initiativet för långsiktig investeringsanalys (ILIYA), Ägarstyrning och Om vatten. Du kan läsa om dem här.
Fokuserar Swesif på några särskilda frågor?
Swesif har valt ut ett antal teman, som vi fokuserar särskilt på; Klimat, Vatten, Jämställdhet&mångfald, FNs hållbarhetsmål (SDGs), Styrning&politik samt Behavioural finance.
Om vilka ämnen har Swesif hållit seminarier?
Gå till kalendern för att se föregående och kommande seminarier. Du kan också läsa artiklar om tidigare seminarier här.
Vilka sitter i Swesifs styrelse?
Swesifs styrelse finns presenterad här.

Medlemskapsfrågor

Vilka kan bli medlemmar i Swesif?
Det finns två typer av medlemskap. Ordinarie medlemskap är för kapitalförvaltare och/eller kapitalägare med verksamhet i Sverige. Som associerad medlem antas andra juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål och som har verksamhet i Sverige. Styrelsen beslutar om medlemskap.
Vad kostar det att bli medlem?
Medlemmar i Swesif betalar en årsavgift uppdelad på en momsfri medlemsavgift om 100 kr samt en avdragsgill serviceavgift. Serviceavgiften är baserad på typ av verksamhet, kapital under förvaltning och antal anställda. Läs mer här.
Hur gör jag för att bli medlem?
Ansök genom att fylla i Swesif:s formulär för ansökan om medlemskap.
Vilka fördelar följer med ett medlemskap i Swesif?
Som medlem i Swesif får du tillgång till seminarier, medlemsträffar och rundabordssamtal, nyheter och tips via e-mail. Du får också möjlighet att knyta kontakter med kollegor och intressenter i och utanför Sverige, förfrågningar om att delta i utvecklingsprojekt samt möjlighet att ta egna initiativ inom ramen för forumets verksamhet.
Kan jag som medlem använda Swesifs logotyp?
Du kan som medlem använda Swesifs logotyp för att signalera medlemskap i föreningen.

Frågor kring hållbarhet

Vad är hållbara och ansvarsfulla investeringar?
Hållbara och ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. I Eurosifs European SRI Study 2012 beskrivs sju olika strategier.
Var kan jag hitta betydelsen av vanliga begrepp inom hållbara investeringar?
Leta i Swesifs ordlista.
Finns definitioner på Hållbarhetsprofilens strategier/metoder ”Fonden väljer in/Fonden väljer bort/Fondbolaget påverkar”?
Swesif har tillsammans med sina medlemmar tagit fram riktlinjer som beskriver vad som förväntas eller krävs av en fond för att kunna ange att den tillämpar en viss strategi. Riktlinjerna återfinns i både svenska och engelska versioner på www.swesif.org/hallbarhetsprofilen/.
Vad betyder ”Fonden väljer in”?
”Fonden väljer in” beskriver om fonden använder hållbarhetsanalys av bolag och i vilken omfattning, om fonden är tematisk och placerar endast i tillgångar kopplade till hållbar utveckling eller om fonden är fokuserad på påverkansinvesteringar (Impact Investing).
Vad betyder ”Fonden väljer bort”?
”Fonden väljer bort” beskriver vilka produkter och tjänster eller länder en fond inte investerar i. Den beskriver även om fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Vad betyder ”Fondbolaget påverkar”?
”Fondbolaget påverkar” beskriver hur fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela fondbolagets innehav och inte specifikt för denna fonds räkning.

Frågor kring utbildning och forskning

Erbjuder Swesif utbildningar inom hållbarhet?
Swesif ordnar seminarier och event för våra medlemmar, är ibland bollplank åt studenter som har uppsatsidéer och liknande, men har för nuvarande ingen egen utbildningsverksamhet.
Var kan jag hitta rapporter och uppsatser om hållbara investeringar?
På sidan bibliotek samlar vi material att läsa om hållbara och ansvarsfulla investeringar.
Kan ni rekommendera utbildningar i Sverige eller EU inom hållbara investeringar?
Handelshögskolan i Stockholm ger via SSE Executive Education en tvådagarsutbildning i Sustainable Finance. Ett annat bra alternativ är Rotterdam School of Management, Erasmus University.