Utvecklings projekt

hållbarhetsprofilen

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Från och med 2018 är det lagkrav på svenska värdepappersfonder, samt alla AIFer som marknadsförs i Sverige till icke professionella investerare, att redovisa hur och om de jobbar med hållbarhet. Fondbolagens förening tog därmed fram en branschstandard som motsvarar de krav som lagstiftaren stipulerat.

Under 2019 gjordes en omfattande uppdatering av Hållbarhetsprofilen med anledning av övergripande förändringar i Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation. Därmed ändrades även Hållbarhetsprofilen i flera delar. Förändringarna i standarden syftar bland annat till att underlätta för sparare att hitta fonder som investerar i vissa specifika produkter och tjänster, underlätta förståelsen genom ytterligare förklarande text och förenkling av språket samt att förtydliga att metoden ”Fondbolaget påverkar”- inte enbart omfattar aktieägarinflytande utan även påverkar innehav av obligationer. I samband med denna uppdatering gjordes ett utskick där samtliga som anslutit sig till Hållbarhetsprofilen uppmanades att se över sina profiler för att kontrollera att den ifyllda informationen fortfarande är relevant.

Tillsammans med Fondbolagens förening, pensionsmyndigheten och andra intressenter medverkar Swesif i referensgrupp för att säkerställa att hållbarhetsprofilen fortsätter erbjudas i nuvarande form tills en digitaliserad version kan erbjudas. Flertal distributörer, bland annat fondförsäkringsbolag Folksam och Länsförsäkringar använder denna standard att guida slutkund på hemsida. Arbetet kommer fortgå 2020.

Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys (ILIA)

Projektet ILIA – initiativet för långsiktigt investeringsanalys startade 2017 som ett forskningssamarbete mellan Swesif och Stockholm Sustainable Finance Centre. Bakgrunden till projektet är det faktum att investerare ofta saknar den information de behöver för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Syftet med initiativet var att uppmärksamma behovet av att utveckla meningsfulla metoder för att i investeringsanalyser väga in icke-finansiella faktorer (ESG) som kan vara väsentliga för ett företags framtida utveckling samt så kallade scenarioanalyser. Under 2019 avslutades projektet och en slutrapport, med fokus på vilket utrymme de längre perspektiven ges i konversationen mellan aktörerna på kapitalmarknaden, lanserades och presenterades på ett seminarium i maj.

Projekt om ägarstyrning

Ett annat forskningsprojekt om effekterna av olika former av ägarstyrningsarbetet startade under 2018 och har fortsatt under 2019. Syftet med projektet är att generera kunskap om de verkliga effekterna av olika ägarstyrningsaktiviteter så att investerare ska kunna arbeta mer kunskapsbaserat och effektivt i sitt ägande. Detta är ett område där det finns ett stort behov av ökad kunskap. Som en del av projektet som var ett samarbete mellan Swesif, Mistra, Stockholm Centre for Sustainable Finance och AP7, hölls en workshop under Nordic SIF. Resultatet presenterades under ett seminarium i februari 2019. Länk till rapporten: https://www.hhs.se/en/about-us/news/news-from-misum/2020/active-ownership-report-emma-sjostrom/

Projekt om vatten

Under 2019 startade ytterligare ett projekt på temat vatten. Projektet är ett samarbete mellan Swesif, CDP och SIWI. Syftet med projektet är att skapa ett ramverk som hjälper medlemmarna att förstå vattenrelaterade risker bättre i samband med investeringar, hantera ägarstyrningsfrågorna kring vatten mer kvalitativt samt en vägledning kring olika typer av användbara verktyg kring den globala vattenfrågan som kan påverka enskilda investeringar. Under 2019 ägde uppstartsmöte rum där projektets syfte och genomförande fastställdes.