Utvecklings projekt

hållbarhetsprofilen

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Hållbarhetsprofilens togs fram i syfte att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration och är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen. Den implementerades på Pensionsmyndighetens fondtorg 2013.

Arbete pågår under våren 2021 med att ta fram ny standard för Swesif Hållbarhetsprofilen så att den uppfyller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2022. Hållbarhetsprofilen kan fortsatt användas som en förenklad vägledning för slutkund men ersätter inte den information som ska lämnas enligt nya regelverket.

En projektgrupp för långsiktig vidareutveckling av Hållbarhetsprofilen har påbörjat ett arbete. Den medlemsenkät som Swesif genomförde i april 2021 visade på behovet av en Hållbarhetsprofil som på ett tydligt och enkelt sätt kan motsvara slutkundens behov och samtidigt vara i linje med gällande regleringar.

Integrating Sustainability in Investment Analysis (ISIA)

Swesif-MISUM ISIA-projektet är en fortsättning på samarbetet mellan Swesif och Stockholm Sustainable Finance Center, ILIA (Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys) som studerade hinder för att ta itu med långsiktiga perspektiv, som ESG-frågor, i investeringsanalys. Projektet resulterade i rapporten "Long Term Perspectives in Investment Analysis". Sedan data för ILIA samlades in 2018 har betydande framsteg gjorts med att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsanalys. Fortfarande finns svårigheter och skillnader i åsikt mellan hållbarhetsexperter, investeringsexperter, finansanalytiker och företag om hur man kan främja integrering av ESG, samt vilken ytterligare information och vilka kompletterande analyser som krävs. ISIA -projektet tar frågorna vidare i fortsatt samarbete mellan Swesif och den forskargrupp som genomförde ILIA. Övergripande mål är att uppdatera status för långsiktiga investeringsanalyser och att föreslå rekommendationer för att främja och möjliggöra alltmer användbara analyser av långsiktiga aspekter, såsom hållbarhet- och ESG, som kan utgöra underlag för investeringsbeslutsprocesser. De tre fokusgrupperna kommer fortsatt att vara köp-sidan, sälj-sidan och listade bolag. Studien baseras på intervjuer och kommer att presenteras i en rapport samt vid ett Swesif-seminarium.

Projekt 'Fixed Income'

Svenska investerare har ofta en stor andel av totalt förvaltat kapital placerat i räntemarknaden, men trots detta har hållbarhetsarbetet ofta präglats av ett aktieperspektiv. Projektet syftar till att undersöka hur Swesifs medlemmar arbetar med hållbarhetsanalys, påverkansarbete samt vilka hinder de upplever inom specifikt ränteplaceringar. Under 2020 har projektgruppen etablerat en arbetsgrupp, där ett antal av Swesifs medlemmar samt externa parter ingår, i syfte att utarbeta en enkätstudie riktad till Swesifs medlemmar. Studien planeras att genomföras under första halvåret 2021.

Utbildning inom hållbarhet

Under 2020 pågick en diskussion om Swesif ska göra någon form av studentsatsning. Styrelsen fattade ett inriktningsbeslut att medverka med en mindre prissumma för ett hållbarhetsprojekt i en gymnasietävling. Diskussioner har också förts om att ta fram en eller flera utbildningsmoduler. Detta arbete fortsätter under 2021.

Projekt om vatten

Vattenprojektet initierades under 2019 som ett samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI) och syftar till att skapa ett ramverk som hjälper medlemmarna att förstå vattenrelaterade risker bättre i samband med investeringar, hantera ägarstyrningsfrågorna kring vatten mer kvalitativt samt en vägledning kring olika typer av användbara verktyg kring den globala vattenfrågan som kan påverka enskilda investeringar.

Med SIWI som huvudprojektledare och CDP som deltagare medverkade Swesif i ett forskningsprojekt som undersökte möjligheterna och utmaningarna med att integrera vattenrisker i portföljanalys. SIWI presenterade under slutet av 2020 initiala slutsatser och tankar från projektet under ett webbsänt seminarium för medlemmarna. SIWI tar fram en guide för vikten av vattenfrågan för investerare samt avrapporterar slutsatser från arbetet som pågått med data och portföljanalys. Vattenprojektet i sin nuvarande form kommer att avslutas under 2021. Styrelsen kommer att utvärdera möjliga alternativ framöver.

AVSLUTADE PROJEKT

Initiativet för långsiktig Investeringsanalys (ILIA)

Projektet ILIA – initiativet för långsiktigt investeringsanalys startade 2017 som ett forskningssamarbete mellan Swesif och Stockholm Sustainable Finance Centre. Bakgrunden till projektet är det faktum att investerare ofta saknar den information de behöver för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Syftet med initiativet var att uppmärksamma behovet av att utveckla meningsfulla metoder för att i investeringsanalyser väga in icke-finansiella faktorer (ESG) som kan vara väsentliga för ett företags framtida utveckling samt så kallade scenarioanalyser. Under 2019 avslutades projektet och en slutrapport, med fokus på vilket utrymme de längre perspektiven ges i konversationen mellan aktörerna på kapitalmarknaden, lanserades och presenterades på ett seminarium i maj.
Projekt om ägarstyrning

Ett forskningsprojekt om effekterna av olika former av ägarstyrningsarbetet startade under 2018 och har fortsatt under 2019. Syftet med projektet är att generera kunskap om de verkliga effekterna av olika ägarstyrningsaktiviteter så att investerare ska kunna arbeta mer kunskapsbaserat och effektivt i sitt ägande. Detta är ett område där det finns ett stort behov av ökad kunskap. Som en del av projektet som var ett samarbete mellan Swesif, Mistra, Stockholm Centre for Sustainable Finance och AP7, hölls en workshop under Nordic SIF. Resultatet presenterades under ett seminarium i februari 2019.