Ny studie: Så ska finansmarknaden bli mer långsiktig

En ny studie från Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Swesif visar att hälften av finansanalytikerna på köpsidan och bolagens investor relations-ansvariga anser att säljsidans finansiella analys har ett alltför kortsiktigt fokus. Mer än en tredjedel av säljsidans analytiker håller med om detta.

Forskningrapporten, som initierades av Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif, och lanseras den 28 maj i Stockholm, tar avstamp i en allmän oro över bristande långsiktighet inom finansmarknaden i allmänhet och inom finansiell analys i synnerhet.

Rapportens slutsatser grundar sig på en enkätundersökning som har gjorts bland finansanalytiker på både köp- och säljsidan och de som är ansvariga för investerarrelationer hos noterade bolag, samtliga i Sverige. Frågorna i undersökningen har handlat om vad respektive grupp anser vara ett långsiktigt perspektiv, i vilken utsträckning respondenterna tar med långsiktiga frågor i investeringsanalysen och vilka faktorer de anser utgöra hinder för att ha ett mer långsiktigt perspektiv.

− Vi har tittat på hur olika aktörer definierar ’långsiktighet’ och i vilken mån de tar upp långsiktiga frågor i sina investeringsanalyser, säger Emma Sjöström, biträdande programchef för SSFC och en av rapportens tre författare. ”Vi har kommit fram till ett antal förslag som vänder sig till aktörer i branschen och som skulle kunna bidra till att få ett mer långsiktigt perspektiv i kapitalmarknadsdebatten; bland annat behöver köpsidan bli mer tydliga i sin efterfrågan.”

Författarna Emma Sjöström, Hanna Setterberg och Gregor Vulturius hoppas att studien kommer att öppna upp för en fortsatt och nödvändig diskussion om långsiktighet i investeringsanalysen. De betonar också den roll som initiativ såsom Europeiska kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, och Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), har för att förverkliga ett mer långsiktigt fokus.

− Betydelsen av att politiker, företag och investerare tänker bredare och bortom de sedvanliga horisonterna är viktigare än någonsin och en förutsättning för möjligheten att nå de mål som överenskommits i Agenda 2030 och Parisavtalet, säger Anita Lindberg, ordförande i Swesif. ”Med denna forskning vill vi bidra till diskussionen om hur ’långsiktigt’ definieras av olika aktörer i investeringsanalysen och hoppas kunna fortsätta att arbeta med några av de barriärer som studien pekar på.”

Läs rapporten: Long-Term Perspectives in Investment Analysis

Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC)

Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) bildades 2017 och är ett samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI) och Handelshögskolan i Stockholm. Centrets uppdrag är att genomföra forskning, utbildning och samverkan kring hur finansmarknaden på ett mer kraftfullt sätt kan stödja en hållbar utveckling.

Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar)

Swesif, som grundades 2003, är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav större delen kapitalägare och -förvaltare.

Previous articleIFC, Green Bond Impact Report, 2019
Next articleTEG, Using the Taxonomy, 2019