STYRELSEN

Susanne Bolin Gärtner

Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för externa fonder, Head of Manager & Fund Selection på Danske Bank, där jag i min roll även engagerar mig i fondernas hållbarhetsarbete.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif och vår verksamhet framöver kommer vara en ännu viktigare plattform för att sprida, driva och höja kunskapen om investeringar för en hållbar utveckling. Självklart vill jag fortsätta vara en del av detta fantastiska forum som verkar för medlemmarna. Jag har engagerat mig länge i föreningen och styrelsen i olika roller samt nu senast blivit omvald i rollen som styrelseordförande, vilket känns hedrande.

Vad är hållbarhet för mig?

Då jag jobbar med fonder, så är det givetvis att hållbarhet är integrerat i placeringsprocessen samt att påverka och engagera mig och andra till en bättre värld. Jag är också yogaledare och ser även yogan som en hållbar träningsform.

Anette Carmelius

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag jobbar som kundansvarig för Institutioner på Öhman Fonder AB. Där arbetar jag med att förmedla vårt hållbarhetsarbete till våra kunder och är med och utvecklar och förfinar vårt hållbarhetsarbete inom organisationen.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Finansbranschen har ett stort ansvar för att driva på i hållbarhetsfrågorna. Swesif är en viktig aktör i det arbetet, som dessutom samlar många medlemmar. För mig är det fantastiskt roligt att få bidra med min kunskap och erfarenhet när vi fortsätter att utbilda och utveckla branschen – ett arbete som säkerligen också kommer att bidra i min egen utveckling.

Vad är hållbarhet för mig?

Att göra det lilla extra i vardagen, att göra hållbara val. Att utbilda och föra denna kunskap vidare till sin omgivning och nästkommande generationer är viktigt för mig. I ett större perspektiv handlar det om att ekonomisk tillväxt och viktiga samhällsfunktioner kan utvecklas och bedrivas med hänsyn till människa och miljö. Vi måste ta hand om vår fantastiska planet, det kan inte vänta!

Anna Strömberg

Kassör

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar på Carnegie Fonder som förvaltare och hållbarhetsansvarig

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Branschen rör sig snabbt framåt i takt med att begreppet hållbarhet kommer högre upp på agendan. Swesif är en viktig aktör för att driva, sprida och höja branschens kunskap och utveckling inom hållbarhet. Det känns viktigt att var en del av och bidra till.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet går hand i hand med både lönsamhet och tillväxt och därmed aktieägarvärde. Det handlar om bolag som produkter som hittat hållbara lösningar på globala utmaningar så väl som god bolagsstyrning, sunt förnuft och ett respektfullt förhållande till miljön och medmänniskor.

Cecilia Cisana

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för Sustainalytics kunder och rådgivningsarbete i Europa, vilket innebär att jag försöker förstå investerares behov och målsättningar kring hållbarhet, och hur hållbarhetsanalys och data kan stötta arbetet.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Marknaden för hållbarhet, båden inom och bortom finansbranchen, har utvecklats exponentiellt under de senaste 5-10 åren, och forum som Swesif möter ett mycket stort behov av samarbete. Här kan kaptialägare och förvaltare diskutera hållbarhetsfrågor och lära av varandra, och dataleverantörer och konsulter kan stötta och utvecklas med marknaden. Jag är övertygad om att samarbete är nyckeln till att möta våra hållbarhetsmål och genom mitt engagemang i Swesifs styrelese kan jag förstärka och driva på processen.

Vad är hållbarhet för mig?

Det är en fråga som är mycket större än hållbara investeringar, och som berör vår livskvalitet, hälsa, säkerhet och framtid. Det handlar om både planetära gränser och respekt för medmänniskan samt framtida generationer. Kapital krävs för att bygga ett mer hållbart näringsliv och samhälle, och därför spelar hållbart ägarskap och förvaltning en viktig roll.

Jennie Ahrén

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar med hållbara investeringar på det som klassificeras som frontier och emerging markets under Tundra Fonders tak. Därtill håller jag på att bygga en plattform - TURN | Tundra Research Network - som syftar till att främja samarbeten mellan akademi, näringsliv, politik och NGOs.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

SWESIF är för mig en viktig samlingspunkt för att sprida kunskap och information om hur investeringar kan bidra till en hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra med övergripande erfarenheter från vårt arbete i låg- och medelinkomstländer samt addera perspektiv från min bakgrund som forskare.

Vad är hållbarhet för mig?

Långsiktiga lösningar där människa, miljö och samhälle kan samspela och utvecklas till sin fulla potential.

Lil Larås Lindgren

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är kommunikationschef på Tredje AP-fonden (AP3), ledamot i AP3s verkställande ledning och ledamot i AP-fondernas etikråd (Etikrådet) sedan 2014. Jag sitter också i en extern styrelse.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag tycker om att vara med och påverka och tycker att Swesif gör ett starkt arbete i att utbilda och fortbilda berörda kring alla dessa svåra hållbarhetsfrågor. Jag vill bidra med ett förankrat kommunikationsarbete inom organisationen för att på så sätt kunna göra skillnad.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet för mig är att ha en sund och långsiktig syn på hur vi kan arbeta för en modern och finansiellt starkt samhälle samtidigt som vi tar ansvar för människor, miljö och god bolagsstyrning. För oss på AP3, som är pensionsförvaltare i det allmänna pensionssystemet, är det särskilt viktigt att vi värnar den ekonomiska utveckling och att vi påverkar bolag i hela världen till att bedriva en ansvarsfull och sund verksamhet. ”Att driva dialog och engagera oss i syfte att bidra till förändring” är ledstjärnan i det arbete som AP-fondernas etikråd jobbar för. Det är sunt anser jag.

Lingyi Lu

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. Denna roll innebär bland annat att jag analyserar hur olika finansiella produkter integrerar hållbarhet, för att stödja rådgivare att hitta lämpliga produkter till organisationer och privatkunder.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Många svenska aktörer har ledande positioner inom hållbara investeringar och Swesif är en viktig aktör för att driva på en fortsatt utveckling. Det handlar också om att tillgängliggöra kunskap om vad finansmarknaden redan gör och kan göra för att bidra till hållbarhet. Med tidigare erfarenheter av kommunikation i utvecklingsfrågor och hållbarhet hoppas jag kunna bidra till kunskapsspridning och ett bredare perspektiv på hållbarhet.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet är att respektera naturen och människor – att applicera ett bredare värdeperspektiv och nyttja resurser så att det minska snarare än ökar klyftor bland människor som lever idag och mellan generationerna.

Peter Sandahl

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Hållbarhetschef för Nordea Life & Pensions. Dessutom har jag ett antal internationella uppdrag, bland annat för Principles for Responsible Investments (PRI), Science Based Targets (SBTi), Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ) och Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

För att jag är övertygad om att vi behöver mer samarbete, såväl inom finanssektorn som med olika intressentgrupper, för att ta oss an dessa frågor och förverkliga den potential som finanssektorn har i omställningen. Swesif är en etablerad och bra plattform för att möjliggöra detta.

Vad är hållbarhet för mig?

Att vi på systemnivå har en ekonomisk modell som bygger på solidaritet, långsiktighet och som möjliggör en jämlik mänsklig utveckling och respekt för de planetära gränserna.

Rebecka Elkert

Vice Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar som Head of Sustainable Investments at Carnegie Investment Bank.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag hoppas kunna vara med och vidga perspektivet och bidra med kunskap och fokus på långsiktiga hållbara investeringar.

Vad är hållbarhet för mig?

Balans, långsiktighet och harmoni. Mellan människa, djur och planet, mellan generationer.