STYRELSEN

Anita Lindberg

Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Senior ESG Analyst hos Skandia Asset Management.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag drivs av en kunskapsdriven utveckling inom hållbara investeringar. Jag tycker det är superviktigt att vi som jobbar i branschen sitter i förarsätet i den snabba utvecklingen inom hållbar finans. Den positionen kan vi bara ta om vi har den högsta kompetensnivån, ett förtroende från omvärlden och drivkrafter som linjerar med den globala hållbarhetsagendan.

Vad är hållbarhet för mig?

Jag började plugga ungefär samtidigt som Rio-konferensen och tycker nog att ursprungsdefinitionen står sig väldigt väl. Att leva våra liv idag så att kommande generationer har förutsättningar att leva sina liv och att förstå att en sådan utveckling behöver bygga på en balans mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska värden. Långsiktighet och systemtänkande är grunden för hållbarhet.

Anna Strömberg

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar på Catella som förvaltare och ansvarig för fondbolagets hållbarhetsarbete.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag vill sätta fokus på relevanta ämnen genom seminarier och events och på så sätt förhoppningsvis förkovra och utveckla både mig själv och den svenska finansmarknaden.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet går hand i hand med både lönsamhet och tillväxt och därmed aktieägarvärde. Det handlar om bolag som produkter som hittat hållbara lösningar till globala utmaningar. Som hållbar investerare måste man orka vara långsiktig och se potentialen i en förändring över tid och inte stirra sig blind på nästa kvartal.

Cecilia Repinski

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag driver Stockholm Green Digital Finance, en do-tank med syfte att accelerera hållbar finansiering genom fintech innovationer. Vi skapar lösningar gemensamt med finansbranschen och techentreprenörer, såsom i Green Assets Wallet, en blockkedjeteknologi för gröna obligationer.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

För att lyckas med de globala hållbarhetsmålen är den finansiella sektorn en oerhört viktig aktör. SweSIF är en perfekt plattform för att gemensamt utforska och ta nästa steg, och kontinuerligt driva utvecklingen framåt.

Vad är hållbarhet för mig?

Precis allt vi gör, alla våra ekonomiska aktiviteter, all mänsklig utveckling, står på ett eller annat sätt i direkt beroende till planeten Jordens förmåga att tillhandahålla varor och tjänster -alltifrån färskvatten, mat, klimatreglering, timmer till pollinering. Hållbarhet för mig är att värna om helheten, att leverera på alla de 17 globala hållbarhetsmålen. Det handlar om att leva och skapa livskvalitet MED planeten som partner.

Charlotta Dawidowski Sydstrand

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är hållbarhetsstrateg på sjunde AP-fonden

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

För att jag vill vara med och driva frågorna för de som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har vuxit snabbt under de senaste åren så vi har fått många nya medlemmar.

Vad är hållbarhet för mig?

Jag, som naturvetare i botten, brukar gilla att påminna folk om att en hållbar utveckling inte är ett mjukt begrepp som handlar om naturen och miljön i första hand utan om oss människor. Helt krasst handlar hållbarhet om hur vår art, alltså vi människor, ska överleva på sikt. Om vi inte agerar klokt idag äventyrar vi kommande generationer.

Emma Henningsson

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är kundansvarig hos Sustainalytics där jag hjälper kunder att få ut det bästa av våra ESG tjänster.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif är en viktig aktör för branschens utveckling mot hållbarhet – och en härlig organisation som erbjuder värdefulla och lärorika seminarier och verktyg. Jag vill gärna bidra till fortsatt framgång och med mina tidigare erfarenheter utanför finanssektorn hoppas jag även kunna bidra med nya och utomnordiska perspektiven.

Vad är hållbarhet för mig?

Respekt för planetens resurser och gränser, respekt för medmänniskor, sunt förnuft.

Lingyi Lu

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig hållbarhetsanalytiker på Söderberg & Partners. Denna roll innebär bland annat att jag analyserar hur olika finansiella produkter integrerar hållbarhet, för att stödja rådgivare att hitta lämpliga produkter till organisationer och privatkunder.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Många svenska aktörer har ledande positioner inom hållbara investeringar och Swesif är en viktig aktör för att driva på en fortsatt utveckling. Det handlar också om att tillgängliggöra kunskap om vad finansmarknaden redan gör och kan göra för att bidra till hållbarhet. Med tidigare erfarenheter av kommunikation i utvecklingsfrågor och hållbarhet hoppas jag kunna bidra till kunskapsspridning och ett bredare perspektiv på hållbarhet.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet är att respektera naturen och människor – att applicera ett bredare värdeperspektiv och nyttja resurser så att det minska snarare än ökar klyftor bland människor som lever idag och mellan generationerna.

Peter Lööw

Vice Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är hållbarhetsansvarig på Alecta kapitalförvaltning, vilket bland annat innebär att jag stödjer förvaltare att integrera hållbarhet i sina investeringsbeslut samt driver påverkansdialoger med våra innehav.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Efter runt 20 år som verksam i finansbranschen har jag på nära håll sett värdet av att beakta hållbarhetsfrågor. Jag är övertygad om att bolag med ordning och reda, som beaktar hållbarhet som en väsentlig aspekt, har goda möjligheter att vara morgondagens vinnare. Jag brinner för att dela med mig av den insikten och sprida best practice kring hur man kan integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocesser.

Vad är hållbarhet för mig?

Väldigt förenklat; att långsiktigt inte nyttja mer resurser än vad som finns.

Rebecka Elkert

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar som portföljförvaltare med fokus på alternativa investeringar och ansvarig för hållbara investeringar på SEB Pension och Försäkring.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag hoppas kunna vara med och vidga perspektivet och bidra med kunskap och fokus på långsiktiga hållbara investeringar.

Vad är hållbarhet för mig?

Balans, långsiktighet och harmoni. Mellan människa, djur och planet, mellan generationer.

Robert Vicsai

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är hållbarhetsspecialist/strateg på Storebrand Asset Management, svenska filialen, där jag bland annat är ansvarig för ägarstyrningsfrågor i Sverige och arbetar med att öka kunskapen om hållbara investeringar och försöka inspirera kunder att spara mer hållbart.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Det korta svaret är för att jag brinner för hållbarhetsfrågan, och en hållbar utveckling som är i linje med ramverket som sattes upp i Paris. Det är tydligt att världen omkring oss förändras otroligt fort och gamla sanningar som har gällt på den finansiella marknaden behöver förändras, om vi ska ha kvar en värld värd att leva i. Och jag är övertygad om att Swesif, som representerar alla kapitalägare i Sverige, kan påverka utvecklingen kunskapsdrivet, insiktsfullt och med ett passionerat bidrag från mig.

Vad är hållbarhet för mig?

Efter nära tjugo år i finansbranschen kan jag tycka att frågan om hållbar utveckling varit en-dimensionell allt för länge. Den styrande drivkraften, att skapa värde åt aktieägare, har lett till en situation där många aktörer har underskattat behovet av balansen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga värdena. Vi behöver en värld, där ett långsiktigt holistiskt tankesätt definierar värdeskapandet. För mig har hållbarhet därför alltid handlat om främjandet av långsiktig hållbar utveckling genom att se frågan som en unik möjliggörare för värdeskapande men också en stor finansiell risk för affärsmodeller som inte beaktar den.

Susanne Bolin Gärtner

Kassör

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för fond- och förvaltarselektering på Danske Bank.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag fick en bra dialog med Swesif och dåvarande ordförande. Det började med den ursprungliga Hållbarhetsprofilen som vi i Folksam fondförsäkring var först med att använda i vår fondbroschyr. Det blev naturligt att jag blev Folksams kontaktperson för Swesif då Folksam blev medlem. Jag insåg successivt vilket fantastiskt nätverk och möjlighet till bra dialoger. Jag fick förmånen att bli invald i styrelsen för tre år sedan och gillar att engagera mig bland annat i hållbarhetsprofilens vidareutveckling men även det nordiska nätverket med sifar och tar även en del av studentkontakterna och bistår i hållbarhetsdiskussioner. Nu har vi många nya styrelsemedlemmar så det ska bli spännande med ett nytt omtag.

Vad är hållbarhet för mig?

Då jag jobbar med fonder, så är det givetvis att hållbarhet är integrerat i placeringsprocessen samt att påverka och engagera mig och andra till en bättre värld. Jag är också yogaledare och ser även yogan som en hållbar träningsform.

Tobias Lindbergh

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för hållbar finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets och arbetar framförallt med gröna och hållbara finansieringsprodukter, som exempelvis gröna lån och obligationer.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesifs arbete och roll är mycket viktigt och jag vill engagera mig och bidra. Med min bakgrund och kunskap inom hållbar finansiering hoppas jag kunna bidra inom bland annat räntemarknad och de hållbarhetsutmaningar som finns där.

Vad är hållbarhet för mig?

Att vi förhoppningsvis kan lämna planeten i ett bättre skick än när vi kom hit, vilket tyvärr är väldigt utmanade idag. Jag har varit vegetarian i 10 år, försöker begränsa fotavtrycket från min konsumtion, resa kollektivt lokalt samt ta tåget vid längre resor när det är möjligt. Min akilleshäl är mina flygresor, men jag försöker begränsa dessa samt klimatkompensera.