STYRELSEN

Susanne Bolin Gärtner

Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för externa fonder, Head of Manager & Fund Selection på Danske Bank, där jag i min roll även engagerar mig i fondernas hållbarhetsarbete.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag fick förmånen att bli invald i styrelsen för fyra år sedan varav senaste året i rollen som kassör och nu precis tillträtt rollen som ordförande. Nu ser jag framemot att ta Swesif vidare till 2.0 då det hänt mycket under åren och medlemskretsen också vidgats. Tillsammans med en fantastisk styrelse varav några nya invalda för året så hoppas jag kunna leverera ett hållbart mervärde till medlemmarna, gamla som tillkommande.

Vad är hållbarhet för mig?

Då jag jobbar med fonder, så är det givetvis att hållbarhet är integrerat i placeringsprocessen samt att påverka och engagera mig och andra till en bättre värld. Jag är också yogaledare och ser även yogan som en hållbar träningsform.

Anna Strömberg

Kassör

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar på Catella som förvaltare och ansvarig för fondbolagets hållbarhetsarbete.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag vill sätta fokus på relevanta ämnen genom seminarier och events och på så sätt förhoppningsvis förkovra och utveckla både mig själv och den svenska finansmarknaden.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet går hand i hand med både lönsamhet och tillväxt och därmed aktieägarvärde. Det handlar om bolag som produkter som hittat hållbara lösningar till globala utmaningar. Som hållbar investerare måste man orka vara långsiktig och se potentialen i en förändring över tid och inte stirra sig blind på nästa kvartal.

Charlotta Dawidowski Sydstrand

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är hållbarhetsstrateg på sjunde AP-fonden

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

För att jag vill vara med och driva frågorna för de som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har vuxit snabbt under de senaste åren så vi har fått många nya medlemmar.

Vad är hållbarhet för mig?

Jag, som naturvetare i botten, brukar gilla att påminna folk om att en hållbar utveckling inte är ett mjukt begrepp som handlar om naturen och miljön i första hand utan om oss människor. Helt krasst handlar hållbarhet om hur vår art, alltså vi människor, ska överleva på sikt. Om vi inte agerar klokt idag äventyrar vi kommande generationer.

Emma Henningsson

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är kundansvarig hos Sustainalytics där jag hjälper kunder att få ut det bästa av våra ESG tjänster.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif är en viktig aktör för branschens utveckling mot hållbarhet – och en härlig organisation som erbjuder värdefulla och lärorika seminarier och verktyg. Jag vill gärna bidra till fortsatt framgång och med mina tidigare erfarenheter utanför finanssektorn hoppas jag även kunna bidra med nya och utomnordiska perspektiven.

Vad är hållbarhet för mig?

Respekt för planetens resurser och gränser, respekt för medmänniskor, sunt förnuft.

Eva Axelsson

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är en marinbiolog som under ett år på universitet i Melbourne, Australien fann passionen i yrket, att jobba för en mer hållbar värld. Att vara nyfiken och lära mer har nog varit en starkt drivkraft under 20 år med hållbarhetsfrågor. Att träffa så många intressanta människor är en annan drivkraft, att diskutera och lära av varandra, över nationsgränser och över kulturer uppskattar jag verkligen. Även privat älskar jag att upptäcka nya platser och umgås socialt. Resandet får ju i år vara i mindre format av många skäl. Försöker ta tillfället att stanna upp i sommaren och uppskatta det som finns runt hörnet och nära.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag är mycket glad att jag nu får engagera mig i Swesif från insidan, att fortsätta driva Swesifs starka arbete och hitta nya möjligheter till att samarbeten kring hållbarhet. Tillsammans kan vi skapa en större förståelse och lösningar kring komplexa frågor. Vi kan snabba på omställningen av klimatfrågan och sociala värden och från vår bransch bidra till ett starkare samhälle. Som biolog så brinner jag kanske lite extra för miljöfrågor och samtidigt så är mänskliga rättigheter och jämställdhet så fundamentalt självklart men tyvärr långt ifrån vad vi ser idag i världen.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet för mig är hur vi kan få miljö och människa mer i balans samtidigt som samhället utvecklas. Att investera i smarta lösningar och tjänster för hållbart samhälle är något branschen bör satsa mer på.

Julian Beer

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Head of ESG Research på SEB med ansvar för den systematiska integrationen av ESG faktorer i bankens analysprodukt till institutionella investerare.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag vill driva dialogen framåt mellan institutionella investerare och representanter för säljsidan när det gäller att införliva ESG i investeringsbeslut. Mitt mål är att stimulera säljsidan till att bidra med fler och mer insiktsfulla analyser om effekten av att införliva ESG.

Vad är hållbarhet för mig?

För mig betyder hållbarhet när det gäller investeringar inte bara hur de bolag vi investerar i påverkar planeten och dess människor utan också att kvantifiera hur det finansiella resultatet kan påverkas av olika ESG-scenarios som bolagen kan utsättas för.

Lingyi Lu

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig hållbarhetsanalytiker på Söderberg & Partners. Denna roll innebär bland annat att jag analyserar hur olika finansiella produkter integrerar hållbarhet, för att stödja rådgivare att hitta lämpliga produkter till organisationer och privatkunder.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Många svenska aktörer har ledande positioner inom hållbara investeringar och Swesif är en viktig aktör för att driva på en fortsatt utveckling. Det handlar också om att tillgängliggöra kunskap om vad finansmarknaden redan gör och kan göra för att bidra till hållbarhet. Med tidigare erfarenheter av kommunikation i utvecklingsfrågor och hållbarhet hoppas jag kunna bidra till kunskapsspridning och ett bredare perspektiv på hållbarhet.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet är att respektera naturen och människor – att applicera ett bredare värdeperspektiv och nyttja resurser så att det minska snarare än ökar klyftor bland människor som lever idag och mellan generationerna.

Rebecka Elkert

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar som portföljförvaltare med fokus på alternativa investeringar och ansvarig för hållbara investeringar på SEB Pension och Försäkring.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag hoppas kunna vara med och vidga perspektivet och bidra med kunskap och fokus på långsiktiga hållbara investeringar.

Vad är hållbarhet för mig?

Balans, långsiktighet och harmoni. Mellan människa, djur och planet, mellan generationer.

Robert Vicsai

Vice Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Senior ESG specialist på SEB

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Det korta svaret är för att jag brinner för hållbarhetsfrågan, och en hållbar utveckling som är i linje med ramverket som sattes upp i Paris. Det är tydligt att världen omkring oss förändras otroligt fort och gamla sanningar som har gällt på den finansiella marknaden behöver förändras, om vi ska ha kvar en värld värd att leva i. Och jag är övertygad om att Swesif, som representerar alla kapitalägare i Sverige, kan påverka utvecklingen kunskapsdrivet, insiktsfullt och med ett passionerat bidrag från mig.

Vad är hållbarhet för mig?

Efter nära tjugo år i finansbranschen kan jag tycka att frågan om hållbar utveckling varit en-dimensionell allt för länge. Den styrande drivkraften, att skapa värde åt aktieägare, har lett till en situation där många aktörer har underskattat behovet av balansen mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga värdena. Vi behöver en värld, där ett långsiktigt holistiskt tankesätt definierar värdeskapandet. För mig har hållbarhet därför alltid handlat om främjandet av långsiktig hållbar utveckling genom att se frågan som en unik möjliggörare för värdeskapande men också en stor finansiell risk för affärsmodeller som inte beaktar den.

Tobias Lindbergh

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för hållbar finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets och arbetar framförallt med gröna och hållbara finansieringsprodukter, som exempelvis gröna lån och obligationer.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesifs arbete och roll är mycket viktigt och jag vill engagera mig och bidra. Med min bakgrund och kunskap inom hållbar finansiering hoppas jag kunna bidra inom bland annat räntemarknad och de hållbarhetsutmaningar som finns där.

Vad är hållbarhet för mig?

Att vi förhoppningsvis kan lämna planeten i ett bättre skick än när vi kom hit, vilket tyvärr är väldigt utmanade idag. Jag har varit vegetarian i 10 år, försöker begränsa fotavtrycket från min konsumtion, resa kollektivt lokalt samt ta tåget vid längre resor när det är möjligt. Min akilleshäl är mina flygresor, men jag försöker begränsa dessa samt klimatkompensera.

Åsa Moberg

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är programansvarig på Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Jag ansvarar också för hållbarhetsdialogen med våra externa kapitalförvaltare och för Mistras interna arbete för ett hållbart finanssystem.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag vill bidra till att hållbara investeringar blir mainstream. Genom att engagera mig i Swesifs styrelse hoppas jag kunna initiera nya möten (t ex mellan forskare och investerare), medverka till att ny kunskap genereras, bidra till samhällsdebatten och till politiskt agerande för ett mer hållbart finanssystem. Jag ser också fram emot ett större nätverk och intressanta nya perspektiv och diskussioner för egen del.

Vad är hållbarhet för mig?

De planetära gränserna tycker jag är bra som beskrivning för de gränser vi inte får överskrida. Med de sociala gränserna adderade i Kate Raworth’s ”Doughnut of social and planetary boundaries” tycker jag att illustrationen av hållbarhet är tydlig. Ett annat begrepp som tilltalar mig och som tydligt kopplar till hållbarhet är tillräcklighet (sufficiency).