STYRELSEN

Jennie Ahrén

Ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar med hållbara investeringar på det som klassificeras som frontier och emerging markets (låg- och medelinkomstländer) hos en mindre kapitalförvaltare - Tundra Fonder. Därtill är jag engagerad i projekt som syftar till att främja samarbeten mellan akademi, näringsliv, politik och frivilligsamhället.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif utgör en viktig samlingspunkt för att sprida kunskap och information om hur finanssektorn kan bidra till en hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra med övergripande perspektiv från min bakgrund som forskare och addera kunskap från regioner bortom Europa. Nätverk och samarbeten är centralt i den här kontexten.

Vad är hållbarhet för mig?

Långsiktiga lösningar där människa, miljö och samhälle kan samspela och utvecklas till sin fulla potential. Vi behöver förstå att hållbarhet är mer än bara här och nu.

Anette Carmelius

Kassör

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag jobbar som kundansvarig för Institutioner på Öhman Fonder AB. Där arbetar jag med att förmedla vårt hållbarhetsarbete till våra kunder och är med och utvecklar och förfinar vårt hållbarhetsarbete inom organisationen.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Finansbranschen har ett stort ansvar för att driva på i hållbarhetsfrågorna. Swesif är en viktig aktör i det arbetet, som dessutom samlar många medlemmar. För mig är det fantastiskt roligt att få bidra med min kunskap och erfarenhet när vi fortsätter att utbilda och utveckla branschen – ett arbete som säkerligen också kommer att bidra i min egen utveckling.

Vad är hållbarhet för mig?

Att göra det lilla extra i vardagen, att göra hållbara val. Att utbilda och föra denna kunskap vidare till sin omgivning och nästkommande generationer är viktigt för mig. I ett större perspektiv handlar det om att ekonomisk tillväxt och viktiga samhällsfunktioner kan utvecklas och bedrivas med hänsyn till människa och miljö. Vi måste ta hand om vår fantastiska planet, det kan inte vänta!

Alexandra Frenander

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar som bolagsanalytiker inom Ansvarsfullt ägande på Folksamgruppen. Jag och mina kollegor ansvarar för påverkansarbete och bolagsdialoger med våra innehav. Det innebär att jag för dialoger med bolag om alla möjliga ESG-frågor, vilket är väldigt roligt och givande.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Hållbarhet är en otroligt viktig del av kapitalförvaltning idag och samarbete med andra aktörer ger oss alla större möjligheter att göra skillnad genom hållbara investeringar. Dessutom så ser jag ser det också som en personlig möjlighet att nätverka, utvecklas och bidra med min bakgrund inom mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

Vad är hållbarhet för mig?

Det viktigaste vi kan göra för varandra, vår planet och oss själva just nu. Hållbarhet innefattar så mycket men målet är alltid att skapa en balans där människa och miljö kan samverka.

Cecilia Cisana

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för Sustainalytics kunder och rådgivningsarbete i Europa, vilket innebär att jag försöker förstå investerares behov och målsättningar kring hållbarhet, och hur hållbarhetsanalys och data kan stötta arbetet.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Marknaden för hållbarhet, båden inom och bortom finansbranchen, har utvecklats exponentiellt under de senaste 5-10 åren, och forum som Swesif möter ett mycket stort behov av samarbete. Här kan kaptialägare och förvaltare diskutera hållbarhetsfrågor och lära av varandra, och dataleverantörer och konsulter kan stötta och utvecklas med marknaden. Jag är övertygad om att samarbete är nyckeln till att möta våra hållbarhetsmål och genom mitt engagemang i Swesifs styrelese kan jag förstärka och driva på processen.

Vad är hållbarhet för mig?

Det är en fråga som är mycket större än hållbara investeringar, och som berör vår livskvalitet, hälsa, säkerhet och framtid. Det handlar om både planetära gränser och respekt för medmänniskan samt framtida generationer. Kapital krävs för att bygga ett mer hållbart näringsliv och samhälle, och därför spelar hållbart ägarskap och förvaltning en viktig roll.

Allan Emanuelsson

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag jobbar som specialist inom ESG och hållbara investeringar i Danske Bank Kapitalförvaltning där jag via ett ganska brett mandat har förmånen att jobba med allt från integrering av hållbarhetsfrågor i riskhantering, investeringsverksamhet och aktivt ägande till kunddialog och regelefterlevnad.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag menar att det i slutändan gynnar både sakfrågorna kopplade till hållbarhet och oss som marknadsaktörer om vi gör gemensam sak när det gäller att flytta fram positionerna för hållbara investeringar och göra vår röst hörd i olika sammanhang.

Vad är hållbarhet för mig?

Jag tycker att Brundtland kommissionens definition av hållbarhet fortsatt är måttstocken, d v s ’En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov’. Det betyder vidare för mig att samtliga samhällsaktörer, inklusive politiker, lagstiftare och investerare behöver tänka mer långsiktigt och skapa förutsättningar för nödvändig omställning.

Edson Fonseca

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar som Hållbarhets Specialist för Schroders verksamhet i Europa. I praktiken innebär det en nära dialog med våra kunder om deras behov kring hållbarhet och hur Schroders som en global kapitalförvaltare kan stötta med investeringslösningar, forskning eller andra samarbeten.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif har länge varit en knytpunkt för dialog och kunskapsutbyte inom områden som berör hållbara investeringar. Något som är tydligt över de senaste åren är hur komplexiteten kring hållbarhetsfrågor konstant ökat och med det blir en platform som Swesif bara än viktigare så att vi som bransch har en plats för samarbete. Jag ser fram emot att bidra till främmandet av samarbete genom Swesif för att pådriva dialogen kring hållbara investeringar.

Vad är hållbarhet för mig?

För mig handlar hållbarhet om medvetenhet, respekt och ansvar för ens omvärld. Allt värde skapas inte på samma sätt och det är viktigt att vi bidrar till värdeskapande som är förankrat i hållbarhet.

Lingyi Lu

Vice ordförande

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. Denna roll innebär bland annat att jag analyserar hur olika finansiella produkter integrerar hållbarhet, för att stödja rådgivare att hitta lämpliga produkter till organisationer och privatkunder.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Många svenska aktörer har ledande positioner inom hållbara investeringar och Swesif är en viktig aktör för att driva på en fortsatt utveckling. Det handlar också om att tillgängliggöra kunskap om vad finansmarknaden redan gör och kan göra för att bidra till hållbarhet. Med tidigare erfarenheter av kommunikation i utvecklingsfrågor och hållbarhet hoppas jag kunna bidra till kunskapsspridning och ett bredare perspektiv på hållbarhet.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet är att respektera naturen och människor – att applicera ett bredare värdeperspektiv och nyttja resurser så att det minska snarare än ökar klyftor bland människor som lever idag och mellan generationerna.

Per Josephson

Sekreterare

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar som Senior Associate på Harvest Advokatbyrå, en nischbyrå inom finansiell reglering. Där biträder jag olika finansiella institut, främst i form av fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag, med regelefterlevnad och tillståndsfrågor.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Jag har varit engagerad i hållbarhetsfrågor sedan 2016 och följt med i regelutvecklingen sedan dess. När jag kom till Harvest fick jag fördjupa mig ännu mer i hållbarhetsregelverket och fick därigenom även möjligheten att engagera mig i arbete för Swesif med bland annat uppdateringen av Hållbarhetsprofilen och Swesifs inträde i Eurosif. I min roll i styrelsen kan jag nu ta ett mer övergripande ansvar för de frågor som Swesif arbetar med, vilket känns väldigt roligt.

Vad är hållbarhet för mig?

För mig handlar hållbarhet om att jämna spelplanen. En förhållandevis liten del av jordens befolkning har länge levt i överflöd på bekostnad av både natur och människor i andra delar av världen, och vi måste börja tänka mer långsiktigt. Jag tror det finns en enorm omställningspotential om vi kan få en spelplan där ekonomisk tillväxt blir synonymt med hållbar tillväxt.

Victoria Lidén

Ledamot

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag jobbar som hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig på Storebrand, vilket innebär att jag arbetar med att utveckla våra ESG-strategier och integrera hållbarhetsanalyser i kapitalförvaltningen, samt att jag ansvarar för arbetet med aktivt ägande.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Under de åren som jag har jobbat med hållbara investeringar, så har jag upplevt att det är i just samarbetet med andra investerare och organisationer som den verkliga förändringen och förflyttningen sker. Det finns en enorm kraft i att kroka arm och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Därför vill jag engagera mig i Swesif, som ett forum där vi kan samverka och tillsammans driva de viktiga hållbarhetsfrågorna i finansbranschen framåt.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet är ett brett begrepp, som för mig innefattar både stora samhällsutmaningar på det miljömässiga, sociala och ekonomiska planet, men också enorma möjligheter att ställa om och uppnå en hållbar utveckling. Hållbara investeringar innebär att vi förstår dessa risker och möjligheter när vi fattar investeringsbeslut, och att vi tar ansvar som ägare för att främja en långsiktigt hållbar utveckling i de bolagen vi investerar i.