Ordlista

Ansvarsfulla investeringar Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbets-sätt som investerare tillämpar för att ta hänsyn till ESG aspekter i sina investeringar och/eller genom aktivt ägandeskap främjar ESG aspekter.
Carbon Disclosure Project CDP är ett internationellt samarbetsprojekt för att minska bolags på-verkan på miljön och öka medvetandet om klimatförändringar.
Disclosure förordningen EU förordning som reglerar transparensen och redogörelsen för fond-bolag när det gäller bland annat hur hållbarhetsrisker behandlas i investeringsproces-sen, hur man integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och finansiell rådgivning, i vilken utsträckning dessa risker kan förväntas påverka avkastningen, samt hur den inter-na ersättningspolicyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker.
ESG En vanlig förkortning för hållbara investeringar. ESG står för Environ-mental, Social & Governance, och innebär att investeraren tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor i olika beslut.
ESG-integrering Integrering, eller ESG-integrering, innebär att kapitalförvaltaren väger in risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor i sina finansiella investeringsa-nalyser.
Etiska investeringar Innebär att kapitalförvaltaren avstår från att investera i branscher som är kontroversiella utifrån etiska kriterier. I Sverige är det vanligt att referera till Svenska kyrkans etiska kriterier som omfattar vapen, alkohol, tobak, pornografi och spel.
EU Taxonomin Ett EU gemensamt klassificeringssystem och ram som syftar till att underlätta hållbara investeringar. En verksamhet definieras som miljömässigt hållbar om den bidrar väsentligt till minst ett miljömål och inte avsevärt skadar något av mil-jömålen, eller bryter mot arbetsrättsliga konventioner.
Exkludering En strategi som innebär att man avstår från att investera i enskilda bolag eller branscher.
Eurosif European Sustainable Investment Forum är ett nätverksforum för hållbara investeringar i Europa.
FN:s Global Compact Internationella principer riktade till företag, kring mänskliga rättig-heter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Rio-deklarationen, FN:s konvention mot korruption och ILO:s konventioner för arbetsrättsliga frågor.
FN:s Globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överens-kommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Hållbara investeringar Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbets-sätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är FN:s klimat-panel. Organisationen bildades för att förse världen med ett vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget om klimatförändring och dess miljömässiga och socioe-konomiska påverkan.
Montréal Carbon Pledge Genom att underteckna Montréal Carbon Pledge åtar sig investerare att mäta och offentliggöra koldioxidutsläppet på sina investeringsportföljer på årsbasis.
Parisavtalet Ett klimatavtal som slöts i Paris 2015, en överenskommelse mellan länder om att begränsa jordens globala uppvärmning till väl under 2 grader.
PRI Förkortning för FN:s investerarinitativ ”Principles for Responsible In-vestment”, vilka handlar om att bolaget ska:
  1. Integrera hållbarhetsfaktorer (miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer) i analyser och beslutsunderlag rörande investeringar.
  2. Vara en aktiv ägare.
  3. Uppmuntra bolag man investerar i att vara transparenta och arbeta med hållbarhetsfak-torer.
  4. Verka för att principerna accepteras och implementeras i finansbranschen.
  5. Samarbeta med andra investerare och intressenter kring ansvarsfulla investeringar.
  6. Rapportera om hur PRIs principer implementeras och hur arbetet med ansvarsfulla in-vesteringar har utvecklats.
PRB, Principles for responsible banking Principerna avser även att förstärka behovet av att finanssektorn styrs i linje med Parisavtalet och de 17 Globala målen. Principerna har tagits fram av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) som är ett partnerskap mellan FN:s miljöpro-gram och den globala finanssektorn. PRB kompletterar de existerande principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI)Principerna PRB tillhandahåller ramen för ett hållbart banksystem och hjälper branschen att visa hur den ger ett positivt bidrag till samhället.
Påverkansarbete Påverkansarbete, i vissa fall även kallat ”ansvarsfullt ägande” eller ”engagemang och röstning”, innebär att kapitalförvaltaren påverkar portföljbolagen för att de ska förbättra deras hållbarhetsarbete.
TCFD Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) har i upp-gift att utveckla enhetliga frivilliga klimatrelaterade upplysningar som är användbara för bland annat investerare och långivare för att förstå hur företag hanterar klimatrela-terade risker och möjligheter.