Hållbara och ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.* I Eurosifs European SRI Study 2012 beskrivs sju olika strategier.

–          Normbaserad screening: Granskning av investeringar utifrån efterlevnad av internationella standarder och normer.

–          Bäst i klassen: Strategi där investeringar inom ett investeringsuniversum, kategori eller klass väljs ut eller överviktas utifrån höga värden för så kallade ESG-kriterier.**

–          Hållbara temainvesteringar: Investeringar i teman eller tillgångar kopplade till hållbar utveckling. Tematiska fonder fokusera på specifika eller flera frågor relaterade till ESG.

–          Exkludering: Metoden utesluter enskilda investeringar eller klasser av investeringar som företag, branscher eller länder från det tillgängliga universumet.

–          Integrering: Kapitalförvaltare införlivar uttryckligen ESG-risker och -möjligheter i traditionella ekonomiska analyser och investeringsbeslut, baserat på en systematisk process och relevanta faktaunderlag.

–          Engagemang och röstning: Påverkansarbete och aktivt ägande genom röstning och direkta kontakter med företag i ESG-frågor. En långsiktig process som försöker påverka beteenden eller öka transparensen.

–          Påverkansinvesteringar: Påverkansinvesteringar (Impact Investments) är investeringar i företag, organisationer och fonder med avsikten att skapa sociala och miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning. Påverkansinvesteringar kan göras i både tillväxtmarknader och utvecklade marknader, med olika ambitionsnivåer avkastningsmässigt beroende på givna förutsättningar.

Fotnoter

* Benämningen är en översättning av Sustainable and Responsible Investment (SRI). Att det är ett samlingsnamn innebär att en mer enhetlig definition av vare sig processer, resultat eller kvalitet i dagsläget saknas.

** ESG-frågor rör miljö (Environment), samhälle (Social) och bolagsstyrning (Governance).