Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Hållbara och ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.*

I Eurosifs European SRI Study 2012 beskrivs sju olika strategier.

Normbaserad screening

Granskning av investeringar utifrån efterlevnad av internationella standarder och normer.

Bäst i klassen

Strategi där investeringar inom ett investeringsuniversum, kategori eller klass väljs ut eller överviktas utifrån höga värden för så kallade ESG-kriterier.**

Hållbara temainvesteringar

Investeringar i teman eller tillgångar kopplade till hållbar utveckling. Tematiska fonder fokusera på specifika eller flera frågor relaterade till ESG.

Exkludering

Metoden utesluter enskilda investeringar eller klasser av investeringar som företag, branscher eller länder från det tillgängliga universumet.

Integrering

Kapitalförvaltare införlivar uttryckligen ESG-risker och -möjligheter i traditionella ekonomiska analyser och investeringsbeslut, baserat på en systematisk process och relevanta faktaunderlag.

Engagemang och röstning

Påverkansarbete och aktivt ägande genom röstning och direkta kontakter med företag i ESG-frågor. En långsiktig process som försöker påverka beteenden eller öka transparensen.

Påverkansinvesteringar

Påverkansinvesteringar (Impact Investments) är investeringar i företag, organisationer och fonder med avsikten att skapa sociala och miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning. Påverkansinvesteringar kan göras i både tillväxtmarknader och utvecklade marknader, med olika ambitionsnivåer avkastningsmässigt beroende på givna förutsättningar.

* Benämningen är en översättning av Sustainable and Responsible Investment (SRI). Att det är ett samlingsnamn innebär att en mer enhetlig definition av vare sig processer, resultat eller kvalitet i dagsläget saknas.

** ESG-frågor rör miljö (Environment), samhälle (Social) och bolagsstyrning (Governance).