Stadgar

Stadgar för Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif), ideell förening

§ 1 Firma
Forumets firma är Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif), ideell förening.

§ 2 Säte
Föreningens har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål
Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) ska vara ett intresseforum som är öppet för aktörer som i sin verksamhet arbetar för eller med hållbara investeringar.

§ 4 Verksamhet
Forumets ska sammanställa och sprida information om hållbara investeringar i Sverige och Norden, bidra till utveckling av ny kunskap inom ämnesområdet samt utgöra en mötesplats för dess intressenter.

§ 5 Medlemskap
Som medlemmar i forumet kan antas juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål, och som förbinder sig att följa dess stadgar samt betalar medlemsavgift.

Ordinarie medlemmar är juridiska personer som är kapitalägare och/eller kapitalförvaltare med verksamhet i Sverige. Associerade medlemmar är andra juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar med verksamhet i Sverige.

Styrelsen beslutar om medlemskap.

Samtliga medlemsrepresentanter kan ta del av seminarier om inget annat anges och övrig informations- och kunskapsspridning från forumet.

Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.

§ 6 Medlemsavgift
Medlem erlägger en av årsstämman fastställd medlemsavgift till forumet. Beslut om medlemsavgiften fattas med kvalificerad majoritet. Medlemsavgiften beslutas för ett år i taget.

§ 7 Utträde
Medlem ska säga upp sitt medlemskap genom skriftlig anmälan till styrelsen. Återbetalning av betald medlemsavgift sker ej. Medlem, som efter påminnelse ej erlägger medlemsavgift anses ha utträtt ur forumet.

§ 8 Beslutande organ
Forumets beslutande organ är årsstämma och styrelse.

§ 9 Stämma
Årsstämma ska hållas under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer.

Extra stämma ska hållas om årsstämman eller styrelsen beslutar därom eller om minst en fjärdedel av de ordinarie medlemmarna skriftligen begär det. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På stämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Kallelse utsändes minst tre veckor före stämmodagen.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd för stämma
 5. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
  b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutande

Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta i årsstämman.

Motioner och förslag till ändring av medlemsavgiften ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmodagen.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel majoritet, utom ifråga om stadgeändring, ändring av medlemsavgiften samt föreningens upplösning då kvalificerad majoritet (def. se § 14) erfordras.

Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.

§ 10 Styrelsen
Årsstämman väljer sju till elva ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år i taget.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller att ordförandens röst är utslagsgivande.

Styrelsen skall bestå av minst hälften företrädare för ordinarie medlemmar. Ordföranden skall alltid vara företrädare för ordinarie medlem.

Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig övriga poster och eventuella arbetsuppgifter.

§ 11 Räkenskaper och förvaltning
Forumets firma tecknas av styrelsen som helhet eller den/de som styrelsen utser.

Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Revisorer
Styrelsens förvaltning och forumets räkenskaper ska årligen granskas av en revisor som utses av årsstämman för ett år i taget.

§ 13 Valberedning
Årsstämman utser minst tre personer som är företrädare för ordinarie medlemmar att ingå i valberedningen, varav en är sammankallande.

§ 14 Stadgeändring
Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet och vid två på varandra följande stämmor.

§ 15 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom föreningsstyrelsens angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet.

§ 16 Upplösning
För att upplösa forumet krävs beslut med minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande stämmor av vilka en är årsstämma. Om forumet upplöses tillfaller dess ekonomiska tillgångar medlemmarna.