Swesif verksamhetsberättelse 2017

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordssamtal.

2017 års verksamhet

Under 2017 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit seminarieverksamheten, ökat fokus på nätverkande och medlemskommunikation samt fortsatt förvaltning och utveckling av Hållbarhetsprofilen.

Seminarieverksamhet

Under året anordnades följande seminarier:

 • 26 januari: ”Frukostseminarium: Kan portföljer linjeras med klimatmålen?”. Talare från 2° Investing Initiative.
 • 31 januari: ”Divestment from fossil fuels in light of transition to a low-carbon economy”. Talare från UN PRI.
 • 7 mars: Seminarium om de globala målen för hållbar utveckling. Talare från Sida.
 • 16 mars: ”Vattnets finansiella relevans – Kick off för nytt investerarforum.” Seminarieserie, del 1. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från CDP och SIWI.
 • 23 mars: ”Frukostseminarium: Ägaransvar och styrelsekompetens för 2000-talet”. Talare från UN PRI.
 • 19 april: ”Investment forum on water – Corporate water risk workshop.“ Seminarieserie, del 2. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från CDP.
 • 18 maj: Swesifs årsstämma 2017.
 • 2 juni: “IIGCC Lobbying Initiative – aligning investor and corporate positions on climate change”. Talare från IIGCC, InfluenceMap och AP7.
 • 15 juni: “Investment Forum on Water – Engagement on water risks, practical examples”. Seminarieserie, del 3. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från CDP, SIWI, AP7, GES, WaterAid och Nuwa.
 • 11 september: ”Floran av märkningar och certifieringar växer – hur ska de användas och vad är nyttan?”. Talare från Morningstar, ISS-Ethix, Climetrics, Svanen, Responsible Investors Alliance Sweden, Finansinspektionen, Göteborgs universitet och Fondbolagens förening.
 • 5 oktober: ”Vad hände egentligen på PRI in Person?”. Talare från Folksam, Alecta, Öhman Fonder och SEB.
 • 5 oktober: ”Investerarforum med fokus på vatten: Textilsektorns arbete inom vatten – Investerarperspektivet”. Seminarieserie, del 4. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från Mistra Future Fashion & Sverea IVF, SIWI, Odd Molly och GES.
 • 20 november: ”Vad innebär TCFD:s rekommendationer om rapportering av finansiella klimatrisker?”. Talare från AMF, WWF, SEB, AP2 och Finansinspektionen.
 • 29 november: Informationsmöte för nya Swesif-medlemmar och nyfikna. Talare från: Swesif och Skandia.

Totalt deltog närmare 500 personer på Swesifs seminarier under 2017. Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 15 och 100 personer. I snitt fick seminarierna ett betyg på 4,35 på en femgradig skala, vilket är en ökning med 0,15 sedan 2016. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Under 2017 var 62 % av talarna kvinnor och 38 % män.

Utöver traditionella seminarieformer med talare och paneldiskussion har Swesif prövat ett antal andra format under året. I en serie om fyra seminarier fokuserades det enbart hållbarhetsrisker kopplade till vatten. Efter PRI:s årliga konferens hölls det ett interaktivt seminarium där medlemmar som deltog på konferensen delade med sig av sina erfarenheter. Sedan hösten 2017 arrangeras medlemsluncherna runt ett specifikt tema, ibland med en inbjuden talare, för att sedan diskutera ämnet runt bordet.

Swesif har under året också fortsatt att förmedla aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan vara av intresse för medlemmarna.

Flera personer i Swesif:s styrelse närvarade i Almedalen och medverkade på flera olika seminarier som arrangerades av bland andra Söderberg & Partners, Naturskyddsföreningen och SPP. Flera styrelseledamöter representerade också Swesif på årets Nordic SIF-evenemang, som arrangerades av Dansif i Köpenhamn.

Projekt

Hållbarhetsprofilen

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

I januari 2017 lanserade Swesif med hjälp av flera aktörer i branschen en ny version av Hållbarhetsprofilen. Den nya versionen innebar en tydligare struktur för informationsgivningen och innebar även krav på årlig uppdatering av informationen. Syftet var att göra informationen mer lättillgänglig och förenkla jämförelsen mellan fonder för spararna. I samband med lanseringen fick även Hållbarhetsprofilen en ny symbol för att förtydliga profilens visuella identitet.

I syfte att underlätta sökning av särskilda hållbarhetskriterier i en fond adderades under året även en filtreringsfunktion på hallbarhetsprofilen.se, där användaren kan sortera fram fonder utifrån de tre strategierna ”Välja in”, ”Välja bort” och ”Påverkar”. Inom de olika strategierna kan användaren sedan göra sin unika filtrering genom att kryssa i de kriterier fonden önskas uppfylla eller kryssa i att fonden ska tillämpa något kriterium inom respektive strategi.

Det stora intresset för Hållbarhetsprofilen bland fondbolag och privata fondplattformar fortsatte under 2017. Vid årets slut var närmare 65 fondbolag anslutna och fler än 1000 fonder rapporterade enligt den nya mallen på hallbarhetsprofilen.se.

2017 var också året då hållbarhetsredovisning blev lag i Sverige.

I samband med att Finansinspektionen fick Regeringens uppdrag att införa en reglering kring hållbarhetsinformation om fonder blev det tydligt att Hållbarhetsprofilen gick in i en ny fas. Att nära 1000 fonder som säljs på den svenska marknaden vid det laget hade anslutit sig innebär att profilen är att betrakta som väldigt nära en standardisering.

Under dessa omständigheter är en naturlig följd att det befästs en ny basnivå genom lagstiftning och reglering. Att det blev fråga om en självreglering är delvis ett resultat av att branschen genom Hållbarhetsprofilen har kunnat visa på ansvar och handlingskraft i frågan om information till konsumenterna. Fondbolagens förening åtog sig att ansvara för självregleringen och har valt att integrera de nya hållbarhetsriktlinjerna i sina ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information”. Föreningen beslutade också att i mycket hög grad spegla innehållet i Hållbarhetsprofilen i sin riktlinje.

Slutversionen av standarden skiljer sig dock på några punkter från Hållbarhetsprofilen. Då det är angeläget att undvika en situation med två likartade men ändå olika standarder på samma marknad, åtog sig Swesif att hitta en lösning för att harmonisera de båda.

Swesif kommer under 2018 därför att ha fortsatt fokus på att utveckla samarbetsformerna med Fondbolagens förening för att hitta en gemensam väg framåt, som både tillgodoser lagkrav och hjälper spararna.

Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys

Investerare saknar ofta den information de behöver för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Under hösten initierade Swesif därför ”Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys”. Syftet med initiativet är att uppmärksamma behovet av att utveckla meningsfulla metoder för att i investeringsanalyser väga in icke-finansiella faktorer (ESG) som kan vara väsentliga för ett företags framtida utveckling, samt så kallade scenarioanalyser.

Målet med initiativet, som initialt beräknas pågå ett år, är att genomföra en nulägesanalys och att genom dialog och aktiviteter bidra till en positiv och samordnad utveckling hos samtliga aktörer – säljsidan, köpsidan och bolagen.

Under hösten bjöds medlemmarna in till att ansöka om aktivt deltagande i projektet genom medverkan i en projektgrupp och en referensgrupp. Genomförandet sker under 2018-2019.

Andra aktiviteter

Styrelsens projektgrupp har under hösten även arbetat för att dra ut riktlinjerna för andra engagemang framåt. Norsif har bl.a. startat ett projekt rörande ägarstyrning där Swesif har initierat dialog med Norsif om ett samarbete. Om projektet faller väl ut kan det leda till ett bredare nordiskt SIF-samarbete.

Kommunikation och medlemmar

I början på året genomfördes en NPS-undersökning i syfte att öka förståelsen av medlemmarnas syn på Swesif; vad som kan göras bättre och vad som anses vara föreningens största värde. Över hälften av medlemmarna svarade på enkäten med resultatet 41 i Net Promotor Score [1]. Faktorer som medlemmar nämnde som positiva och som var den huvudsakliga anledningen till att man rekommenderar Swesif till vänner och kollegor var:

 • Seminarierna
 • Arbetet med hållbarhetsprofilen
 • Nätverket/forumet

Kommunikationsgruppen har tagit fasta på resultatet genom att öka fokus på nätverket och medlemskommunikationen, och dragit ner något på den externa kommunikationsaktiviteten.

Kommunikationsgruppen har arbetat fram ett nytt format på medlemslunchen i syfte att förbättra nätverksfunktionen. De nya medlemsluncherna har informella diskussioner om specifika teman i en privat lokal, där det bjuds på en enklare lunch. Formatet har fått positiv feedback och luncherna kommer att fortsätta under 2018.

Antalet följare på Twitter hade växt med cirka 40% till 550 stycken vid årsskiftet.

I syfte att stärka Swesif som nätverk och föreningens plattform har kommunikationsgruppen också arbetat med innehållet på hemsidan. Relevanta länkar och tips på litteratur inom hållbara investeringsstrategier har lagts upp på hemsidan. Swesif har även bjudit in till dialog med studenter som är intresserade av att skriva uppsats inom området. Studentinitiativet har fallit ut väl och flera studenter har redan återkommit med förfrågningar.

Vid utgången av 2017 hade Swesif 88 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

 • Adecla AB
 • Alecta
 • C Worldwide Asset Management
 • Case Kapitalförvaltning AB
 • Coeli Asset Management AB
 • Enwise
 • Erik Penser Bank
 • Finansinspektionen
 • Första AP-fonden
 • IKC Fonder AB
 • Insiderfonder AB
 • P. Morgan Asset Management
 • MSCI ESG Research
 • Nordic Cross Asset Management AB
 • Nordnet Bank AB
 • Obero Partners AB
 • Pareto Asset Management AS
 • SKAGEN Fonder
 • Solidar Fonder AB
 • Svenska Kyrkans pensionskassa
 • Svenska Röda Korset
 • TomorrowToday AB
 • Vigeo Eiris

Under året gick även fem medlemmar ur föreningen.

Kansli

Swesifs kansli driftas av ÅF. Arbetet med att utveckla samarbetsformerna har fortsatt under 2017. Ett centralt mål under flera år har varit att bygga upp ett tydligare strukturkapital för att förbättra möjligheterna att ackumulera erfarenheter och effektiva arbetssätt, oberoende av de individuella styrelsemedlemmarna.  I slutet av året tillkom en resursperson på kansliet, vilket minskar sårbarhet och ger större flexibilitet.

Styrelsen

Styrelsen har haft sju ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2017. Ett extrainsatt styrelsemöte hölls för att diskutera Hållbarhetsprofilen i förhållande till den nya hållbarhetsstandarden.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:

Susanne Bolin Gärtner, Folksam
Kajsa Brundin, Söderberg & Partners
Tomas Hellström, ODIN Fonder
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Anita Lindberg (ordförande), Alfred Berg
Gabriel Lundström, SEB
Peter Lööw, Alecta
Fredric Nyström, Öhman Fonder
Cecilia Repinski, Green Digital Finance Centre
Magnus Strömer, Handelsbanken Fonder
Emilie Taube, Spiltan Fonder

Liksom tidigare är styrelsen organiserad i tre arbetsgrupper: Seminarier och utbildningar; Medlemmar och kommunikation; samt Egna och externa projekt.

Valberedning:

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Anette Andersson, SEB
Johan Elmquist, Tundra

[1] NPS kan anta ett värde mellan -100 och 100. Det finns ingen generell referenspunkt vad som anses vara ett bra Net Promoter Score, eftersom det är specifikt beroende på bransch och typ av verksamhet. Vi är nöjda med resultatet av undersökningen och framförallt de inkomna kommentarerna.

Swesif verksamhetsberättelse 2016

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordssamtal.

2016 års verksamhet

Under 2016 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit seminarieverksamhet, ökad närvaro och intensifierad kommunikation via sociala medier och fortsatt utveckling av Hållbarhetsprofilen. Följande seminarier har anordnats under året:

 • 10 februari: ”Ansvarsfulla investeringar inom riskkapitalbranschen”. Talare från EQT Partners, Sjätte AP-fonden och SEB.
 • 15 mars: ”Hur ser marknaden för gröna obligationer ut”. Talare från Citi, SCA och Tredje AP-fonden. Ett samarbete med NMC.
 • 22 mars: Finanssektorns syn på vatten som risk och möjlighet. Talare från AP3, AP4, SPP Fonder, Tundra Fonder och CDP. Ett samarbete med Swedish Water House.
 • 10 maj: ”Det våras för hållbarhetsrankningarna”. Presentationer och paneldiskussion med Morningstar, Söderberg & Partners, Svanen och Fondbolagens förening.
 • 19 maj: Årsstämma.
 • 9 juni: Mistra Financial Systems: ”Hur kan forskningen bidra till ansvarsfulla investeringar?” Talare från Misum. Ett samarbete med Misum.
 • 22 juni: Extra årsstämma.
 • 16 september: ”Katastrofobligationer – vad är det och hur ser marknaden ut?”. Talare från Air, Entropics och Tredje AP-fonden.
 • 12 oktober: ”ESG-integrering i praktiken – Ett orienteringsseminarium”. Talare från PRI.
 • 17 oktober: “Where will ESG be in 2036? Talare Robert K. Massie, University of Massachusetts Boston. Ett samarbete med Misum.
 • 9 november: “Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0”. Talare från Swesif och Digia.
 • 10 november: “On the price of morals in markets – is there a financial penalty from sector and norms based exclusions?” Talare Andreas Hopner från Henley Business School och Misum. Ett samarbete med Misum.
 • 14 november: “Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0”. Talare från Swesif och Digia.
 • 7 december: “Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0”. Talare från Swesif och Digia.

Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 10 och 100 personer. I snitt fick seminarierna ett betyg på 4,2 på en femgradig skala. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Under 2016 var 44 % av talarna kvinnor och 56 % män.

Till det har ett antal informella medlemsluncher genomförts under året. Swesif förmedlar också aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan intressera medlemmarna.

Flera personer i Swesif:s styrelse närvarade i Almedalen och medverkade på flera olika seminarier som arrangerades av bland andra Vattenfall, SEI, Världsnaturfonden och Privata Affärer. Ordförande representerade också Swesif på årets Nordic SIF-evenemang, som arrangerades av Finsif i Helsingfors.

Projekt

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Under 2016 har Hållbarhetsprofilen utvecklats med målsättningen att höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämföra olika fonder. Arbetet har drivits i två projektgrupper, en arbetsgrupp som har utvecklat Hållbarhetsprofilens struktur och innehåll och en referensgrupp med vilka arbetsgruppen har förankrat arbetet för att säkerställa implementering. Projektet har drivits i en löpande process där arbetsgruppen har haft flera avstämningsmöten med både referensgruppen och Swesif:s styrelse. Swesif:s styrelse antog den nya Hållbarhetsprofilen i juni 2016.

Det stora intresset bland fondbolag och privata fondplattformar gjorde att antalet anslutna fonder ökade till över 700 i juni 2016. För att säkerställa marknadsmässiga villkor för informationsinhämtning, lagring och distribution beslutade Swesif:s styrelse att genomföra en ny upphandling av systemleverantör där tio företag bjöds in att delta. Upphandlingen slutfördes i september 2016 och styrelsen beslutade att inleda ett samarbete med Digia. Genom det nya samarbetet kan Swesif erbjuda fondbolagen en avsevärt lägre licenskostnad.

Den nya Hållbarhetsprofilen implementerades av Digia under hösten 2016 och fondbolagen färdigställde fondernas Hållbarhetsprofiler inför lanseringen den 25 januari 2017.

Med målsättning att ytterligare höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämföra olika fonder har Swesif tillsammans med Digia börjat utveckla sökmöjligheter på Hållbarhetsprofilen som under 2017 kommer att implementeras på www.hallbarhetsprofilen.se. Den utvecklade funktionaliteten gör det enklare för spararna att välja fonder utifrån hållbarhetskriterier som passar deras önskemål om placering.

Informationsinsamling och kunskapsspridning

Swesif var med och genomförde den europeiska kartläggning av hållbara och ansvarsfulla investeringar som Eurosif gör vartannat år. Undersökningen samlar in och sammanställer fakta som ger paneuropeisk statistik över utvecklingen på området, som i sin tur sedan kan jämföras med statistik från andra världsdelar. Resultaten väcker också visst intresse hos medierna.

Swesif har under året även genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar för få en bild av svenska kapitalägares och kapitalförvaltares arbete med hållbara investeringar. Enkäten besvarades av totalt 22 medlemmar, med ett förvaltat kapital motsvarande cirka 7 100 miljarder kronor.

Kommunikation och medlemmar

Under året har Swesif ökat den proaktiva kommunikationen via sociala medier och fördubblat antalet följare på Twitter till cirka 400 stycken. Den inledande ambitionen är att vara aktiva så gott som alla arbetsdagar för att öka Swesif:s närvaro och relevans som nätverk. En Facebook-sida har även skapats för att öka exponeringen mot fler målgrupper.

Föreningen har också börjat kommunicera via video, och bland annat har en informationsfilm om Swesif och en film om Hållbarhetsprofilen spelats in och lagts upp på Swesif:s webbplats. Medlemmar har även uppmuntrats att sprida information och material om hållbara investeringar via kommunikationsgruppen, vilket ett mindre antal medlemmar hittills har tagit vara på.

Webbplatsen har fått en ansiktslyftning och mobilanpassats, och sökbarheten via sökmotorer har förbättrats. Utöver att hålla webbplatsen levande med seminarier och nyheter, ligger fokus framåt på att öka relevansen för den som söker information om hållbara investeringar.

Under året slutfördes även arbetet med att utöka Swesif:s medlemskategorier som påbörjades under 2015. På årsstämman föreslog styrelsen att en ny medlemskategori för associerade medlemmar införs med anpassning av stadgarna. Bakgrunden till förslaget är att intresset för hållbara investeringar har ökat dramatiskt de senaste åren, vilket har lett till att en större och framför allt mer heterogen skara av företag och organisationer uttryckt intresse av att bli medlemmar. Genom att en associerad medlemskategori införs kan organisationen öppnas för en bredare krets. Stadgeändringsförslaget om en utökad medlemskategorisering röstades enhälligt igenom av ordinarie årsstämma samt en extra stämma.

Vid utgången av 2016 hade Swesif 70 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

 • BMO Global Asset Management
 • EME Partners AB
 • Entropics Asset Management AB
 • IAM
 • Impact Invest Scandinavia
 • Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Lannebo Fonder
 • Miljömärkning Sverige AB
 • MISUM, Handelshögskolan
 • Navigera AB
 • Origo Capital
 • Schroders Sweden
 • Simplicity AB
 • Splitan Fonder
 • Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
 • Trossa AB
 • Ålandsbanken

Kansli

Arbetet med att utveckla samarbetsformerna har fortsatt under 2016. Ett centralt mål under flera år har varit att bygga upp ett tydligare strukturkapital för att förbättra möjligheterna att ackumulera erfarenheter och effektiva arbetssätt, oberoende av de individuella styrelsemedlemmarna.

Styrelsen

Styrelsen har haft sju ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2016. En extra stämma hölls även som följd av stadgeändringar.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:
Kajsa Brundin, Söderberg & Partners
Johan Florén (ordförande), AP7
Jenny Gustafsson, SHB
Christina Hillesöy, Länsförsäkringar
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Anita Lindberg, Alfred Berg
Gabriel Lundström, SEB
Maria Nordqvist, Lannebo Fonder
Cecilia Seddigh, Odin
Aron Sigblad, Aktiespararna
Emma Sjöström, Nuwa

Valberedning:
Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Anette Andersson, SEB
Johan Elmquist, Tundra Fonder

Swesif verksamhetsberättelse 2015

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (HAI) främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter inom HAI, det vill säga investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för ökat nätverkande mellan medlemmar och andra intressenter genom att bland annat arrangera seminarier och rundabordssamtal.

2015 års verksamhet

Under 2015 har Swesif ökat aktivitetsnivån över hela linjen. För omvärlden har kanske de mest påtagliga områdena varit seminarieverksamheten och Hållbarhetsprofilen. Följande seminarier har anordnats under året:

 • 15 januari: ” Hur ser marknaden ut för gröna obligationer?”. Talare från Climate Bond Initiative, SEB, Vasakronan och IFC. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif och Sveriges Finansanalytikers Förening.
 • 17 februari: ”Rapport om kapitalförvaltares klimatarbete”. Talare från Swedwatch.
 • 19 mars: Informationsmöte ”Hållbarhetsprofilen lanseras på den privata marknaden”. Talare från Swesif.
 • 19 mars: ”Varför ger kommuner och landsting ut gröna obligationer?”. Talare från Göteborg Stad, Örebro kommun och Stockholms läns landsting.
 • 17 april: ”Hur jobbar riskkapitalbolag med ansvarsfulla investeringar?”. Talare från Sjunde AP-fonden, Altor, Ratos och Länsförsäkringar.
 • 24 april: Rundabordssamtal om Söderberg & Partners rapport om fondförsäkringsbolags hållbarhetsarbete.
 • 5 maj: Swesif informationsmöte – ”Hållbarhetsprofilen – gemensam standard för fonders hållbarhetsinformation”.
 • 7 maj: ”50 nyanser av grönt – ett seminarium om olika alternativ för att mäta koldioxidavtrycket från en aktieportfölj”. Talare från Trucost, MSCI och Southpole. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif och IIGCC.
 • 19 maj: ”Hållbara företags egenskaper och finansiella prestanda”. Talare Robert Eccles från Harvard Business School.
 • 25 augusti: ”ESG-granskning av hedgefonder – möjligheter och utmaningar”. Talare från Ethix och OPM. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif, Ethix SRI Advisors och OPM.
 • 25 augusti: ” 50 nyanser av blått – vatten som finansiell risk”. Talare från WEF och Impax Asset management. Ett samarbete mellan Swesif och Stockholm International Water Institute (SIWI).
 • 26 augusti: ”Hur kan investerare använda CDP:s klimatanalyser som tema för bolagsdialog och riskidentifiering?”. Talare från CDP.
 • 20 oktober: ”Ny medlem i Swesif? Välkommen att höra mer om vad Swesif kan erbjuda och vad hållbarhetsprofilen innebär”.
 • 24 november: ”Cirkulär ekonomi och resurseffektiva affärsmodeller”. Talare från Circularity Capital och IVA.
 • 1 december: ”Hur kan vi räkna på verkligt värde?”. Talare från SEB, Kungliga Vetenskapsakademin, KPMG och Volvokoncernen. Ett samarbete med NMC.

Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 10 och 100 personer. I snitt höll seminarierna ett betyg på 4,3 på en femgradig skala. En målsättning 2015 var att uppnå en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Målet uppnåddes och fördelningen kvinnor och män var 50/50. Swesif kommer även fortsättningsvis att sträva efter en jämn fördelning.

Till det har ett antal informella luncher genomförts under året. Swesif förmedlar också aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan intressera medlemmarna.

Flera personer i Swesifs styrelse närvarade i Almedalen och medverkade bland annat på Naturskyddsföreningens seminarium om hållbarhetsmärkning av fonder och PWC:s seminarium om energisektorn.

Under hösten arrangerade Swesif ett nordiskt SIF-möte i Stockholm med runt 100 deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Temat för mötet var klimatpåverkan och inbjudna talare kom från United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), 2 degree Investment Initiative och PRI. Som ett resultat av mötet har samarbetet mellan de nordiska SIF:arna fördjupats, bland annat i form av regelbundna samordningsmötet och flera gemensamma undersökningar som möjliggör kartläggning av hela den nordiska marknaden och jämförelser länderna emellan.

Projekt

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Därefter fanns en stark önskan hos flera fondplattformar att göra Hållbarhetsprofilen tillgänglig även för sparare på den privata marknaden. Swesif arbetade vidare under året med målet att ta fram en skalbar distributionsform med en hållbar finansieringsmodell som även fungerar för fondplattformar på den privata marknaden. Det målet nåddes genom den lösning för informationsinhämtning, lagring och distribution som Swesif utvecklade tillsammans med Millistream. Den 6 maj 2015 lanserades Hållbarhetsprofilen även på den privata marknaden.

Under hösten 2015 inleddes en ny fas i arbetet att utveckla profilen för att höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämför olika fonder. Arbetet drivs i nära samverkan med Swesifs medlemmar i ett projekt med två grupper: dels en arbetsgrupp som ska utveckla Hållbarhetsprofilens struktur och innehåll, dels en referensgrupp där arbetsgruppen kan förankra, få synpunkter och säkerställa implementering.

I projektplanen är målsättningen att lansera den utvecklade Hållbarhetsprofilen sommaren 2016. På vägen finns ett antal milstolpar, bland annat flera projektgrupps- och referensgruppsmöten samt avstämningar med Swesif styrelse.

December 2015 hade 26 fondbolag med totalt över 500 fonder anslutit sig till Hållbarhetsprofilen. Den relativt höga anslutningen har gjort att Swesif väl kan möta fondplattformarnas behov att göra fondernas hållbarhetsinformation tillgänglig för allmänheten. Per december 2015 hade fem privata fondplattformar lanserat Hållbarhetsprofilen: Skandia, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic och Avanza. Därefter har även SEB tillkommit.

Kommunikation och medlemmar

Under året har Swesif ökat tillgängligheten för medlemmarna genom större närvaro i sociala nätverk, bland annat Twitter och LinkedIn. Valet av digitala kanaler inleddes med en genomgång av syfte och målbild för respektive kanal. Huvudsyftet för valda kanaler är att Swesif ska kunna kommunicera och interagera med medlemmarna kring projekt och event, samt att exponera verksamheten mot en bredare grupp av intresserade.

Som ett led i ambitionen att öka och förbättra kommunikationen med medlemmarna har också ett projekt inletts för att vidareutveckla webbplatsen och öka tillgängligheten för besökarna. Fokus ligger på att hålla materialet aktuellt, enkelt och relevant.

Välkomstbrevet till nya medlemmar uppdaterades under hösten för att effektivare sprida information om verksamheten. Bland annat uppmanas nya medlemmar nu att skapa maillistor för sina anställda för att flera ska nås av information om Swesifs aktiviteter, exempelvis inbjudningar till seminarier och evenemang. Även ett informationsbrev till potentiella medlemmar har tagits fram. Nytt kommunikationsmaterial har även tagits fram under året som ett steg i profileringen av Swesif.

Slutligen så påbörjades arbetet att med att se över medlemskategoriseringen. Detta initiativ var ett resultat av det ökade antalet medlemsansökningar i kombination med nya typer av organisationer bland de sökande. Resultatet kommer att presenteras under kommande årsmöte.

Vid utgången av 2015 har Swesif 56 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

 • Advokatfirman Vinge KB
 • Aktiespararna
 • Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
 • Allra Asset Management A.S
 • Amundi Asset Management
 • Asia Growth Capital Management (AGCM)
 • Atlant Fonder AB
 • Carnegie Fonder AB
 • Cicero Fonder
 • Financial Factory
 • Gaia Values
 • Infranode I Holding AB
 • ISEC Group AB
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • Market Ecology
 • Naventi Fonder AB
 • Optimized Portfolio Management Sthlm AB
 • Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
 • Sjätte AP-Fonden
 • Swedfund
 • Örebro Kommun

Kansli

Från och med 2015 har ÅF fått uppdraget att sköta Swesifs kansli, vilket bland annat innefattar administration, digitala kanaler samt seminarie- och projektstöd. Samarbetsformerna har utvecklats och utvärderats stegvis, vilket har lett till nya rutiner och utvecklat strukturkapital.

Styrelsen

Styrelsen har haft åtta ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2015.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:
Johan Florén (ordförande), AP7
Anita Lindberg, Hallvarsson & Halvarsson
Anders Ahl, KK-Stiftelsen
Helena Jendelid, SPP
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Cecilia Seddigh, Odin
Emilie Westholm, Folksam
Emma Sjöström, Nuwa
Christina Hillesöy, Länsförsäkringar
Katarina Hammar, Nordea
Gabriel Lundström, SEB

Valberedning:
Gunnela Hahn (Svenska Kyrkan, sammankallande),
Anette Andersson (SEB)
Johan Elmquist (Tundra Fonder)

Swesif verksamhetsberättelse 2014

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för ansvarsfulla investeringar (AI) främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser. Målet är att AI ska gå från att vara en nischverksamhet till att bli allmänt vedertaget.

Swesif verkar för utbyte av ny information, idéer, åsikter och erfarenheter inom AI – investeringar som tar hänsyn till social, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för ökat nätverkande mellan medlemmar och andra intressenter genom att bland annat arrangera seminarier och rundabordssamtal. Majoriteten av arrangemangen är öppna för alla intresserade.

2014 års verksamhet

Under 2014 har Swesif genomfört en rad olika aktiveteter, bland annat har följande seminarier anordnats:

 • 21 januari, Andrew Howard (Didas Research), ”Hur kan man integrera ESG-faktorer i långsiktig aktieanalys?”
 • 23 januari, Fiona Reynolds (PRI), Discussion on PRI governance
 • 13 mars, Tony Hay (RI), ”Swesif 10-års jubileum”
 • 16 september, Kajsa Brundin (Söderberg & Partners), ”Hållbarhetsanalys av pensionsbolag”
 • 6 oktober, Susan Morgan & Mark Stephens (The Global Network Initiative), “Freedom of Expression and Privacy in the ICT sector”
 • 13 november, Anne Andersson (Örebro kommun), ”Hållbara kommuninvesteringar”
 • 1 december, Johan Kuylenstierna & Per Klevnäs (SEI), ”Investerare och den nya klimatekonomin”

Till det har ett antal informella luncher genomförts under året. Swesif förmedlar också aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan intressera medlemmarna.

Flera personer i Swesifs styrelse närvarade i Almedalen och medverkade bland annat på Världsnaturfondens evenemang om klimatsmarta placeringar. Seminariet berörde både investeringar i energisektorn och biologisk mångfald.

Under hösten deltog flera styrelsemedlemmar på det nordiska SIF-mötet i Oslo och presenterade där bland annat Hållbarhetsprofilen. Projektet väckte spontant positiva reaktioner.

Sverige stod också som värd när Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna träffades inom ramen för Eurosif. Mötet gick av stapeln hos Ethix SRI Advisors och handlade i första hand om framtida former för medlemskap, verksamhet och finansiering av Eurosif.

Kunskapsbildning

Swesif var med och genomförde den europeiska kartläggningen av hållbara och ansvarsfulla investeringar som Eurosif gör vartannat år. Undersökningen är en viktig faktainsamling som ger paneuropeisk statistik över utvecklingen på området, som i sin tur sedan kan jämföras med statistik från andra världsdelar. Resultaten ger också viss medietäckning. Vidare har Swesif under 2014 tagit inledande kontakter som skulle kunna mynna ut i forskningssamarbeten mellan branschen och akademin. Förutsättningarna utvärderas närmare 2015.

Projekt

Hållbarhetsprofilen är Swesifs enskilt största projekt som pågått i flera år. Ett samarbete med Pensionsmyndigheten under 2012 och 2013 ledde till att den introducerades i premiepensionssystemet och från och med 2014 är profilen ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i systemet. Under 2014 har Swesif drivit projektet vidare med huvudfokus på att ta fram en skalbar distributionsform med en hållbar finansieringsmodell som även fungerar för fondplattformar på den privata marknaden. I slutet av året var alla delar på plats för att kunna implementeras på bred front under 2015.

Intern utveckling

Under året har Swesif bytt webbplattform för att öka säkerheten och kunna skapa en mer levande närvaro på nätet. Nytt gränssnitt och ny logotyp har också tagits fram och introducerats.

Styrelsen har formulerat en ny vision och utvecklat verksamhetsplaneringen, vilket i nästa steg har konkretiserats i tre strategiska verksamhetsgrupper. Förändringarna skapar förutsättningar för ett mer långsiktigt perspektiv, tydligare prioriteringar och förstärkta synergieffekterna mellan verksamhetens olika områden.

Under året upphandlade Swesif också en ny tjänsteleverantör för sekretariatet. Syftet var bland annat att effektivisera de administrativa rutinerna och få en bredare kompetensprofil när det till exempel gäller digital medier, med bibehållet eller lägre pris. Ny leverantör från och med 2015 är ÅF.

Medlemmar

Totalt har Swesif 38 medlemmar vid utgången av 2014. Av dessa har följande tillkommit under året.

 • CB Asset Management AB
 • Cliens Kapitalförvaltning
 • Länsförsäkringar
 • Sonanz GmbH
 • Movestic Livförsäkringar AB

Styrelsen

Styrelsen har haft sex ordinarie möten och ett konstituerande möte under 2014.

Följande medlemmar har ingått i styrelsen under året:

Ordförande:
Johan Florén, AP7
Henrik Malmsten, Durable Vision Invest (fram till stämman)

Ledamöter:
Anita Lindberg, Hallvarsson & Halvarsson
Anders Ahl, KK-Stiftelsen
Helena Jendelid, SPP
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Helena Levander, Nordic Investor Services
Ylva Hannestad, Nordea, Asset Management
Sara Nordbrand, Svenska kyrkan
Ian Hamilton, Sirp
Helena Larsson, Swedbank Robur

Suppleanter:
Cecilia Seddigh, Odin
Emilie Westholm, Folksam
Emma Sjöström, Nuwa
Christina Kusoffsky Hillesöy, Länsförsäkringar
Viktor Andersson, SEB
Fredric Nyström, GES

Valberedning:
Gunnela Hahn (Svenska kyrkan, sammankallande),
Anette Andersson (SEB)
Johan Elmquist (Tundra Fonder)