Förvaltningsberättelse 2018

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos kapitalägare och förvaltare, men även hos andra intressenter, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Föreningen har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

Årsredovisningen är upprättad i SEK.

Främjande av ändamålet

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Detta är ett område som under de senaste åren hamnat allt mer i fokus på den lokala och globala hållbarhetsagendan och utvecklingen går mycket snabbt. Kunskapsbehovet ökar i samma takt. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, samverka och utbyta erfarenheter, via seminarier, rundabordssamtal och projekt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2018 års verksamhet

Under 2018 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit seminarieverksamheten, ökat fokus på medlemskommunikation samt fortsatt förvaltning och utveckling av Hållbarhetsprofilen. Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys (ILIA) sjösattes i samarbete med akademin. Vi hade även en seminarieserie på temat Impact och höll ett första arrangemang för medlemmar och intressenter baserade i Göteborg. Konceptet medlemslunch utvecklades genom att bjuda in till olika teman och mer strukturerade diskussioner. Den snabba utvecklingen inom hållbara investeringar och policyarbetet för en hållbar finansmarknad märks också i de fortsatta tillströmningen av nya medlemmar. Under 2018 passerade Swesif 100 medlemsorganisationer. I september fanns ett tiotal medlemmar, och flera styrelseledamöter, representerade vid den årliga konferensen Nordic SIF, som hölls i Oslo.

Seminarieverksamhet

Under året anordnades följande seminarier:

 • 9 februari: Välkommen till Swesifs medlemslunch – Vad är viktigt i en utbildning om hållbar finans? Talare från Handelshögskolan.
 • 21 februari: Kan blockchain-teknik hjälpa till att stimulera marknaden för gröna investeringar? Talare från Stockholm Green Digital Finance, Öhman och Geografiska informationsbyrån.
 • 21 februari: Intresserad av hållbara investeringar och verksam i Göteborgsområdet? Välkommen på informationslunch! Talare från AP2, Alfred Berg och SEB.
 • 23 februari: Financial Centre for Sustainability – what next for Stockholm? Talare från UN Environment.
 • 14 mars: Översiktlig genomgång av HLEG:s rekommendationer för en hållbar finansmarknad! Talare från Alecta, Finansdepartementet, AP7 och WWF.
 • 19 mars: Seeking impact and performance through engagement – US perspectives compared to Europe. Talare från Clear Bridge.
 • 21 mars: Scientific and financial analysis on stranded assets! Talare från Vienna University of Economics, Stockholm Environment Institute, Handelsbanken Fonder och Strukturinvest.
 • 24 april: Seminar series, part 1: Impact – a strong trend with two sides. Talare från Global utmaning, Sida, Climate Fund Managers, Chroma Way och Swedfund International.
 • 9 maj: Seminarieserie del 2 – De olika nyanserna av Impact Investing. Talare från Impact Invest och Mistra.
 • 9 maj: Medlemslunch: Nyckeln till framgång när två världar möts. Talare från SEB och Söderberg & Partners.
 • 7 september: Seminarieserie del 3 – Impact investing – measuring contribution to the UN SDGs. Talare från MSCI, Sustainalytics, Vigeo-Eiris och ISS-Climate.
 • 4 oktober: How investors can address forced labour risks in food supply chains. Talare från AP7, Axfood och Business & Human rights Resource Centre.
 • 9 oktober: Vad hände egentligen på PRI in Person? Talare från Öhman fonder, Swedbank Robur, Alecta och AP7.
 • 15 oktober: Medlemslunch – Initiativet för långsiktig investeringsanalys. Talare från Stockholm Sustainable Finance Centre.
 • 26 oktober: Medlemslunch – Nya medlemmar. Talare från Söderberg & Partners och SEB.
 • 29 oktober: Seminar series, part 3: Impact investing – Exploring the future. Talare från Nordea, SEB och Stockholm Green Digital Finance.
 • 29 november: Will Steffen, Earth system scientist: Tipping elements and investor strategies!
 • 30 november: PACTA – verktyg för analys av finansiella portföljers bidrag till Paris-avtalet. Talare från 2DII och WWF.
 • 14 december: Medlemslunch om ägarstyrning. Talare från AP7 och Folksam.

Totalt deltog närmare 500 personer på Swesifs seminarier under 2018. Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 10 och 50 personer. I snitt fick seminarierna ett betyg på 4,3 på en femgradig skala, vilket är ett likvärdigt resultat som året innan. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Under 2018 var 55 % av talarna kvinnor och 45 % män.

Projekt

Hållbarhetsprofilen

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Från och med 2018 är det lagkrav på svenska värdepappersfonder, samt alla AIFer som marknadsförs i Sverige till icke professionella investerare, att redovisa hur och om de jobbar med hållbarhet. Fondbolagens förening tog därmed fram en branschstandard som motsvarar de krav som lagstiftaren stipulerat. Swesif har under 2018, standardiserat profilen tillsammans med Fondbolagens Förening.

Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys

Initiativet för långsiktigt investeringsanalys (ILIA) initierades  2017 och sjösattes under 2018. Under året övergick initiativet också till ett samarbetsprojekt med nystartade Stockholm Sustainable Finance Center, en samarbete mellan Stockholm Environmental Institute och MISUM vid Handelshögskolan. Ett av projektets syften är att uppmärksamma behovet av att köpsidan, säljsidan och bolagen agerar gemensamt för att främja långsiktighet i investeringsanalysen. En naturlig utgångspunkt är att utforska och belysa vilka eventuella barriärer som finns idag. Projektets huvudaktivitet är därför att göra en enkätbaserad studie som utmynnar i en rapport, i seminarier och möjlighet till nya mer riktade initiativ. En viktig resurs är den referensgrupp som bildades i samband med uppstarten i början av året, i huvudsak bestående av Swesif-medlemmar.

Projekt om ägarstyrning

Ett nytt forskningsprojekt om effekterna av olika former av ägarstyrningsarbete startade under 2018. Syftet med projektet är att generera kunskap om de verkliga effekterna av olika ägarstyrningsaktiviteter så att investerare ska kunna arbeta mer kunskapsbaserat och effektivt i sitt aktiva ägande. Detta är ett område där det finns ett stort behov av ökad kunskap. Projektet är ett samarbete mellan Swesif, Mistra, Stockholm Centre for Sustainable Finance och AP7.

Andra aktiviteter

Swesif var med och genomförde en europeisk kartläggning om hållbara och ansvarsfulla investeringar som Eurosif gör vartannat år. Undersökningen samlar in och sammanställer fakta som ger paneuropeisk statistik över utvecklingen på området, som i sin tur sedan kan jämföras med statistik från andra världsdelar. Resultaten väcker också visst intresse hos medierna.

Under året trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Föreningen har därför säkrat att reglerna enligt denna lagstiftning efterlevs vid kontakt med medlemmar, seminarieverksamhet mm. Under året har föreningen tagit fram en integritetspolicy och skickat ut epost om godkännande av behandling av personuppgifter till samtliga medlemmar.

Kommunikation och medlemmar

Kommunikationsgruppen har under året vidareutvecklat konceptet med medlemsluncher och involverat fler medlemmar i arbetet. I de informella diskussionerna har vi bland annat fått nya förslag på teman för seminarier.

Antalet följare på Twitter hade växt med cirka 20% till 660 stycken vid årsskiftet.

I syfte att stärka Swesif som nätverk och föreningens plattform har kommunikationsgruppen arbetat med innehållet på hemsidan. Idéer för en ny hemsida har tagits fram, men final utformning avvaktar ett strategiarbete i styrelsen.

Det är tydligt att hållbara investeringar har blivit mer intressant bland studenter och vi har fått in många förfrågningar via den nya kommunikationskanalen på vår hemsida. Vi har både fått in förfrågningar om intervjuer från studenter, och gett feedback på olika uppslag för uppsatser.

Vid utgången av 2018 hade Swesif 105 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

 • Aquila Capital Management
 • AXA Investment Managers
 • Betterwealth
 • CDP Worldwide (Europe) GmbH
 • Consensus Asset Management
 • Didner & Gerge
 • Eligo Asset Mangement AB
 • FCG Fonder AB
 • Fondbolaget Fondita AB
 • Investerum AB
 • Nordic Equities Kapitalförvaltning AB
 • Real Added Value Consulting
 • RPM Risk & Portfolio Management AB
 • Sensor Fonder AB
 • Strand Kapitalförvaltning
 • Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB
 • Tellus Fonder
 • Threadneedle International Investments GmbH – Sweden
 • Visigon Nordic AB

Under året gick även tre medlemmar ur föreningen.

Kansli

Swesifs kansli drivs av ÅF. Arbetet med att utveckla samarbetsformerna har fortsatt under 2018. Ett centralt mål under flera år har varit att bygga upp ett tydligare strukturkapital för att förbättra möjligheterna att ackumulera erfarenheter och effektiva arbetssätt, oberoende av de individuella styrelsemedlemmarna.  Den resursperson som tillsattes under 2017 har p.g.a. avslutad tjänst på ÅF avslutat sitt uppdrag för Swesifs kansli.

Styrelsen

Styrelsen har haft åtta ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2018. En extrastämma hölls den 4 december 2018 för val av ny medlem till valberedningen.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:

Susanne Bolin Gärtner, Folksam
Kajsa Brundin, Söderberg & Partners
Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sjunde AP-fonden
Anita Lindberg (ordförande), Alfred Berg
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Gabriel Lundström, SEB
Peter Lööw, Alecta
Fredric Nyström, Öhman Fonder
Cecilia Repinski, Green Digital Finance Centre
Emilie Taube, Spiltan Fonder

Magnus Strömer, Handelsbanken Fonder, lämnade styrelsen under hösten.

Liksom tidigare är styrelsen organiserad i arbetsgrupper: Seminarier och utbildningar; Medlemmar och kommunikation; samt  separata arbetsgrupper för respektive projekt som fortsatt eller startats under året (Hållbarhetsprofilen; ILIA; Ägarstyrningsprojektet).

Revisor:

Bengt Bergshem, Nexia Revision. Revisorssuppleant utses av revisionsbyrån.

Valberedning:

Under året har förändringar skett i valberedningen. Fram till årsstämman 2018 såg valberedningen ut enligt följande:

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Anette Andersson, SEB
Johan Elmquist, Tundra Fonder

Efter årsstämman såg valberedningen ut enligt följande:

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Hans Ek, SEB
Annelie Götbring, AMF

Efter extrastämman den 4 december ser valberedningen ut enligt följande:

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Johan Elmquist, Didner & Gerge
Hans Ek, SEB
Helena Larson, Skandia, reserv

Swesif verksamhetsberättelse 2017

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordssamtal.

2017 års verksamhet

Under 2017 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit seminarieverksamheten, ökat fokus på nätverkande och medlemskommunikation samt fortsatt förvaltning och utveckling av Hållbarhetsprofilen.

Seminarieverksamhet

Under året anordnades följande seminarier:

 • 26 januari: ”Frukostseminarium: Kan portföljer linjeras med klimatmålen?”. Talare från 2° Investing Initiative.
 • 31 januari: ”Divestment from fossil fuels in light of transition to a low-carbon economy”. Talare från UN PRI.
 • 7 mars: Seminarium om de globala målen för hållbar utveckling. Talare från Sida.
 • 16 mars: ”Vattnets finansiella relevans – Kick off för nytt investerarforum.” Seminarieserie, del 1. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från CDP och SIWI.
 • 23 mars: ”Frukostseminarium: Ägaransvar och styrelsekompetens för 2000-talet”. Talare från UN PRI.
 • 19 april: ”Investment forum on water – Corporate water risk workshop.“ Seminarieserie, del 2. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från CDP.
 • 18 maj: Swesifs årsstämma 2017.
 • 2 juni: “IIGCC Lobbying Initiative – aligning investor and corporate positions on climate change”. Talare från IIGCC, InfluenceMap och AP7.
 • 15 juni: “Investment Forum on Water – Engagement on water risks, practical examples”. Seminarieserie, del 3. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från CDP, SIWI, AP7, GES, WaterAid och Nuwa.
 • 11 september: ”Floran av märkningar och certifieringar växer – hur ska de användas och vad är nyttan?”. Talare från Morningstar, ISS-Ethix, Climetrics, Svanen, Responsible Investors Alliance Sweden, Finansinspektionen, Göteborgs universitet och Fondbolagens förening.
 • 5 oktober: ”Vad hände egentligen på PRI in Person?”. Talare från Folksam, Alecta, Öhman Fonder och SEB.
 • 5 oktober: ”Investerarforum med fokus på vatten: Textilsektorns arbete inom vatten – Investerarperspektivet”. Seminarieserie, del 4. Ett samarbete med CDP och SIWI. Talare från Mistra Future Fashion & Sverea IVF, SIWI, Odd Molly och GES.
 • 20 november: ”Vad innebär TCFD:s rekommendationer om rapportering av finansiella klimatrisker?”. Talare från AMF, WWF, SEB, AP2 och Finansinspektionen.
 • 29 november: Informationsmöte för nya Swesif-medlemmar och nyfikna. Talare från: Swesif och Skandia.

Totalt deltog närmare 500 personer på Swesifs seminarier under 2017. Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 15 och 100 personer. I snitt fick seminarierna ett betyg på 4,35 på en femgradig skala, vilket är en ökning med 0,15 sedan 2016. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Under 2017 var 62 % av talarna kvinnor och 38 % män.

Utöver traditionella seminarieformer med talare och paneldiskussion har Swesif prövat ett antal andra format under året. I en serie om fyra seminarier fokuserades det enbart hållbarhetsrisker kopplade till vatten. Efter PRI:s årliga konferens hölls det ett interaktivt seminarium där medlemmar som deltog på konferensen delade med sig av sina erfarenheter. Sedan hösten 2017 arrangeras medlemsluncherna runt ett specifikt tema, ibland med en inbjuden talare, för att sedan diskutera ämnet runt bordet.

Swesif har under året också fortsatt att förmedla aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan vara av intresse för medlemmarna.

Flera personer i Swesif:s styrelse närvarade i Almedalen och medverkade på flera olika seminarier som arrangerades av bland andra Söderberg & Partners, Naturskyddsföreningen och SPP. Flera styrelseledamöter representerade också Swesif på årets Nordic SIF-evenemang, som arrangerades av Dansif i Köpenhamn.

Projekt

Hållbarhetsprofilen

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

I januari 2017 lanserade Swesif med hjälp av flera aktörer i branschen en ny version av Hållbarhetsprofilen. Den nya versionen innebar en tydligare struktur för informationsgivningen och innebar även krav på årlig uppdatering av informationen. Syftet var att göra informationen mer lättillgänglig och förenkla jämförelsen mellan fonder för spararna. I samband med lanseringen fick även Hållbarhetsprofilen en ny symbol för att förtydliga profilens visuella identitet.

I syfte att underlätta sökning av särskilda hållbarhetskriterier i en fond adderades under året även en filtreringsfunktion på hallbarhetsprofilen.se, där användaren kan sortera fram fonder utifrån de tre strategierna ”Välja in”, ”Välja bort” och ”Påverkar”. Inom de olika strategierna kan användaren sedan göra sin unika filtrering genom att kryssa i de kriterier fonden önskas uppfylla eller kryssa i att fonden ska tillämpa något kriterium inom respektive strategi.

Det stora intresset för Hållbarhetsprofilen bland fondbolag och privata fondplattformar fortsatte under 2017. Vid årets slut var närmare 65 fondbolag anslutna och fler än 1000 fonder rapporterade enligt den nya mallen på hallbarhetsprofilen.se.

2017 var också året då hållbarhetsredovisning blev lag i Sverige.

I samband med att Finansinspektionen fick Regeringens uppdrag att införa en reglering kring hållbarhetsinformation om fonder blev det tydligt att Hållbarhetsprofilen gick in i en ny fas. Att nära 1000 fonder som säljs på den svenska marknaden vid det laget hade anslutit sig innebär att profilen är att betrakta som väldigt nära en standardisering.

Under dessa omständigheter är en naturlig följd att det befästs en ny basnivå genom lagstiftning och reglering. Att det blev fråga om en självreglering är delvis ett resultat av att branschen genom Hållbarhetsprofilen har kunnat visa på ansvar och handlingskraft i frågan om information till konsumenterna. Fondbolagens förening åtog sig att ansvara för självregleringen och har valt att integrera de nya hållbarhetsriktlinjerna i sina ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information”. Föreningen beslutade också att i mycket hög grad spegla innehållet i Hållbarhetsprofilen i sin riktlinje.

Slutversionen av standarden skiljer sig dock på några punkter från Hållbarhetsprofilen. Då det är angeläget att undvika en situation med två likartade men ändå olika standarder på samma marknad, åtog sig Swesif att hitta en lösning för att harmonisera de båda.

Swesif kommer under 2018 därför att ha fortsatt fokus på att utveckla samarbetsformerna med Fondbolagens förening för att hitta en gemensam väg framåt, som både tillgodoser lagkrav och hjälper spararna.

Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys

Investerare saknar ofta den information de behöver för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Under hösten initierade Swesif därför ”Initiativet för Långsiktig Investeringsanalys”. Syftet med initiativet är att uppmärksamma behovet av att utveckla meningsfulla metoder för att i investeringsanalyser väga in icke-finansiella faktorer (ESG) som kan vara väsentliga för ett företags framtida utveckling, samt så kallade scenarioanalyser.

Målet med initiativet, som initialt beräknas pågå ett år, är att genomföra en nulägesanalys och att genom dialog och aktiviteter bidra till en positiv och samordnad utveckling hos samtliga aktörer – säljsidan, köpsidan och bolagen.

Under hösten bjöds medlemmarna in till att ansöka om aktivt deltagande i projektet genom medverkan i en projektgrupp och en referensgrupp. Genomförandet sker under 2018-2019.

Andra aktiviteter

Styrelsens projektgrupp har under hösten även arbetat för att dra ut riktlinjerna för andra engagemang framåt. Norsif har bl.a. startat ett projekt rörande ägarstyrning där Swesif har initierat dialog med Norsif om ett samarbete. Om projektet faller väl ut kan det leda till ett bredare nordiskt SIF-samarbete.

Kommunikation och medlemmar

I början på året genomfördes en NPS-undersökning i syfte att öka förståelsen av medlemmarnas syn på Swesif; vad som kan göras bättre och vad som anses vara föreningens största värde. Över hälften av medlemmarna svarade på enkäten med resultatet 41 i Net Promotor Score [1]. Faktorer som medlemmar nämnde som positiva och som var den huvudsakliga anledningen till att man rekommenderar Swesif till vänner och kollegor var:

 • Seminarierna
 • Arbetet med hållbarhetsprofilen
 • Nätverket/forumet

Kommunikationsgruppen har tagit fasta på resultatet genom att öka fokus på nätverket och medlemskommunikationen, och dragit ner något på den externa kommunikationsaktiviteten.

Kommunikationsgruppen har arbetat fram ett nytt format på medlemslunchen i syfte att förbättra nätverksfunktionen. De nya medlemsluncherna har informella diskussioner om specifika teman i en privat lokal, där det bjuds på en enklare lunch. Formatet har fått positiv feedback och luncherna kommer att fortsätta under 2018.

Antalet följare på Twitter hade växt med cirka 40% till 550 stycken vid årsskiftet.

I syfte att stärka Swesif som nätverk och föreningens plattform har kommunikationsgruppen också arbetat med innehållet på hemsidan. Relevanta länkar och tips på litteratur inom hållbara investeringsstrategier har lagts upp på hemsidan. Swesif har även bjudit in till dialog med studenter som är intresserade av att skriva uppsats inom området. Studentinitiativet har fallit ut väl och flera studenter har redan återkommit med förfrågningar.

Vid utgången av 2017 hade Swesif 88 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

 • Adecla AB
 • Alecta
 • C Worldwide Asset Management
 • Case Kapitalförvaltning AB
 • Coeli Asset Management AB
 • Enwise
 • Erik Penser Bank
 • Finansinspektionen
 • Första AP-fonden
 • IKC Fonder AB
 • Insiderfonder AB
 • P. Morgan Asset Management
 • MSCI ESG Research
 • Nordic Cross Asset Management AB
 • Nordnet Bank AB
 • Obero Partners AB
 • Pareto Asset Management AS
 • SKAGEN Fonder
 • Solidar Fonder AB
 • Svenska Kyrkans pensionskassa
 • Svenska Röda Korset
 • TomorrowToday AB
 • Vigeo Eiris

Under året gick även fem medlemmar ur föreningen.

Kansli

Swesifs kansli driftas av ÅF. Arbetet med att utveckla samarbetsformerna har fortsatt under 2017. Ett centralt mål under flera år har varit att bygga upp ett tydligare strukturkapital för att förbättra möjligheterna att ackumulera erfarenheter och effektiva arbetssätt, oberoende av de individuella styrelsemedlemmarna.  I slutet av året tillkom en resursperson på kansliet, vilket minskar sårbarhet och ger större flexibilitet.

Styrelsen

Styrelsen har haft sju ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2017. Ett extrainsatt styrelsemöte hölls för att diskutera Hållbarhetsprofilen i förhållande till den nya hållbarhetsstandarden.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:

Susanne Bolin Gärtner, Folksam
Kajsa Brundin, Söderberg & Partners
Tomas Hellström, ODIN Fonder
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Anita Lindberg (ordförande), Alfred Berg
Gabriel Lundström, SEB
Peter Lööw, Alecta
Fredric Nyström, Öhman Fonder
Cecilia Repinski, Green Digital Finance Centre
Magnus Strömer, Handelsbanken Fonder
Emilie Taube, Spiltan Fonder

Liksom tidigare är styrelsen organiserad i tre arbetsgrupper: Seminarier och utbildningar; Medlemmar och kommunikation; samt Egna och externa projekt.

Valberedning:

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Anette Andersson, SEB
Johan Elmquist, Tundra

[1] NPS kan anta ett värde mellan -100 och 100. Det finns ingen generell referenspunkt vad som anses vara ett bra Net Promoter Score, eftersom det är specifikt beroende på bransch och typ av verksamhet. Vi är nöjda med resultatet av undersökningen och framförallt de inkomna kommentarerna.

Swesif verksamhetsberättelse 2016

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordssamtal.

2016 års verksamhet

Under 2016 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit seminarieverksamhet, ökad närvaro och intensifierad kommunikation via sociala medier och fortsatt utveckling av Hållbarhetsprofilen. Följande seminarier har anordnats under året:

 • 10 februari: ”Ansvarsfulla investeringar inom riskkapitalbranschen”. Talare från EQT Partners, Sjätte AP-fonden och SEB.
 • 15 mars: ”Hur ser marknaden för gröna obligationer ut”. Talare från Citi, SCA och Tredje AP-fonden. Ett samarbete med NMC.
 • 22 mars: Finanssektorns syn på vatten som risk och möjlighet. Talare från AP3, AP4, SPP Fonder, Tundra Fonder och CDP. Ett samarbete med Swedish Water House.
 • 10 maj: ”Det våras för hållbarhetsrankningarna”. Presentationer och paneldiskussion med Morningstar, Söderberg & Partners, Svanen och Fondbolagens förening.
 • 19 maj: Årsstämma.
 • 9 juni: Mistra Financial Systems: ”Hur kan forskningen bidra till ansvarsfulla investeringar?” Talare från Misum. Ett samarbete med Misum.
 • 22 juni: Extra årsstämma.
 • 16 september: ”Katastrofobligationer – vad är det och hur ser marknaden ut?”. Talare från Air, Entropics och Tredje AP-fonden.
 • 12 oktober: ”ESG-integrering i praktiken – Ett orienteringsseminarium”. Talare från PRI.
 • 17 oktober: “Where will ESG be in 2036? Talare Robert K. Massie, University of Massachusetts Boston. Ett samarbete med Misum.
 • 9 november: “Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0”. Talare från Swesif och Digia.
 • 10 november: “On the price of morals in markets – is there a financial penalty from sector and norms based exclusions?” Talare Andreas Hopner från Henley Business School och Misum. Ett samarbete med Misum.
 • 14 november: “Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0”. Talare från Swesif och Digia.
 • 7 december: “Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0”. Talare från Swesif och Digia.

Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 10 och 100 personer. I snitt fick seminarierna ett betyg på 4,2 på en femgradig skala. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Under 2016 var 44 % av talarna kvinnor och 56 % män.

Till det har ett antal informella medlemsluncher genomförts under året. Swesif förmedlar också aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan intressera medlemmarna.

Flera personer i Swesif:s styrelse närvarade i Almedalen och medverkade på flera olika seminarier som arrangerades av bland andra Vattenfall, SEI, Världsnaturfonden och Privata Affärer. Ordförande representerade också Swesif på årets Nordic SIF-evenemang, som arrangerades av Finsif i Helsingfors.

Projekt

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Under 2016 har Hållbarhetsprofilen utvecklats med målsättningen att höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämföra olika fonder. Arbetet har drivits i två projektgrupper, en arbetsgrupp som har utvecklat Hållbarhetsprofilens struktur och innehåll och en referensgrupp med vilka arbetsgruppen har förankrat arbetet för att säkerställa implementering. Projektet har drivits i en löpande process där arbetsgruppen har haft flera avstämningsmöten med både referensgruppen och Swesif:s styrelse. Swesif:s styrelse antog den nya Hållbarhetsprofilen i juni 2016.

Det stora intresset bland fondbolag och privata fondplattformar gjorde att antalet anslutna fonder ökade till över 700 i juni 2016. För att säkerställa marknadsmässiga villkor för informationsinhämtning, lagring och distribution beslutade Swesif:s styrelse att genomföra en ny upphandling av systemleverantör där tio företag bjöds in att delta. Upphandlingen slutfördes i september 2016 och styrelsen beslutade att inleda ett samarbete med Digia. Genom det nya samarbetet kan Swesif erbjuda fondbolagen en avsevärt lägre licenskostnad.

Den nya Hållbarhetsprofilen implementerades av Digia under hösten 2016 och fondbolagen färdigställde fondernas Hållbarhetsprofiler inför lanseringen den 25 januari 2017.

Med målsättning att ytterligare höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämföra olika fonder har Swesif tillsammans med Digia börjat utveckla sökmöjligheter på Hållbarhetsprofilen som under 2017 kommer att implementeras på www.hallbarhetsprofilen.se. Den utvecklade funktionaliteten gör det enklare för spararna att välja fonder utifrån hållbarhetskriterier som passar deras önskemål om placering.

Informationsinsamling och kunskapsspridning

Swesif var med och genomförde den europeiska kartläggning av hållbara och ansvarsfulla investeringar som Eurosif gör vartannat år. Undersökningen samlar in och sammanställer fakta som ger paneuropeisk statistik över utvecklingen på området, som i sin tur sedan kan jämföras med statistik från andra världsdelar. Resultaten väcker också visst intresse hos medierna.

Swesif har under året även genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar för få en bild av svenska kapitalägares och kapitalförvaltares arbete med hållbara investeringar. Enkäten besvarades av totalt 22 medlemmar, med ett förvaltat kapital motsvarande cirka 7 100 miljarder kronor.

Kommunikation och medlemmar

Under året har Swesif ökat den proaktiva kommunikationen via sociala medier och fördubblat antalet följare på Twitter till cirka 400 stycken. Den inledande ambitionen är att vara aktiva så gott som alla arbetsdagar för att öka Swesif:s närvaro och relevans som nätverk. En Facebook-sida har även skapats för att öka exponeringen mot fler målgrupper.

Föreningen har också börjat kommunicera via video, och bland annat har en informationsfilm om Swesif och en film om Hållbarhetsprofilen spelats in och lagts upp på Swesif:s webbplats. Medlemmar har även uppmuntrats att sprida information och material om hållbara investeringar via kommunikationsgruppen, vilket ett mindre antal medlemmar hittills har tagit vara på.

Webbplatsen har fått en ansiktslyftning och mobilanpassats, och sökbarheten via sökmotorer har förbättrats. Utöver att hålla webbplatsen levande med seminarier och nyheter, ligger fokus framåt på att öka relevansen för den som söker information om hållbara investeringar.

Under året slutfördes även arbetet med att utöka Swesif:s medlemskategorier som påbörjades under 2015. På årsstämman föreslog styrelsen att en ny medlemskategori för associerade medlemmar införs med anpassning av stadgarna. Bakgrunden till förslaget är att intresset för hållbara investeringar har ökat dramatiskt de senaste åren, vilket har lett till att en större och framför allt mer heterogen skara av företag och organisationer uttryckt intresse av att bli medlemmar. Genom att en associerad medlemskategori införs kan organisationen öppnas för en bredare krets. Stadgeändringsförslaget om en utökad medlemskategorisering röstades enhälligt igenom av ordinarie årsstämma samt en extra stämma.

Vid utgången av 2016 hade Swesif 70 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

 • BMO Global Asset Management
 • EME Partners AB
 • Entropics Asset Management AB
 • IAM
 • Impact Invest Scandinavia
 • Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Lannebo Fonder
 • Miljömärkning Sverige AB
 • MISUM, Handelshögskolan
 • Navigera AB
 • Origo Capital
 • Schroders Sweden
 • Simplicity AB
 • Splitan Fonder
 • Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
 • Trossa AB
 • Ålandsbanken

Kansli

Arbetet med att utveckla samarbetsformerna har fortsatt under 2016. Ett centralt mål under flera år har varit att bygga upp ett tydligare strukturkapital för att förbättra möjligheterna att ackumulera erfarenheter och effektiva arbetssätt, oberoende av de individuella styrelsemedlemmarna.

Styrelsen

Styrelsen har haft sju ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2016. En extra stämma hölls även som följd av stadgeändringar.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:
Kajsa Brundin, Söderberg & Partners
Johan Florén (ordförande), AP7
Jenny Gustafsson, SHB
Christina Hillesöy, Länsförsäkringar
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Anita Lindberg, Alfred Berg
Gabriel Lundström, SEB
Maria Nordqvist, Lannebo Fonder
Cecilia Seddigh, Odin
Aron Sigblad, Aktiespararna
Emma Sjöström, Nuwa

Valberedning:
Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Anette Andersson, SEB
Johan Elmquist, Tundra Fonder

Swesif verksamhetsberättelse 2015

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (HAI) främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter inom HAI, det vill säga investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för ökat nätverkande mellan medlemmar och andra intressenter genom att bland annat arrangera seminarier och rundabordssamtal.

2015 års verksamhet

Under 2015 har Swesif ökat aktivitetsnivån över hela linjen. För omvärlden har kanske de mest påtagliga områdena varit seminarieverksamheten och Hållbarhetsprofilen. Följande seminarier har anordnats under året:

 • 15 januari: ” Hur ser marknaden ut för gröna obligationer?”. Talare från Climate Bond Initiative, SEB, Vasakronan och IFC. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif och Sveriges Finansanalytikers Förening.
 • 17 februari: ”Rapport om kapitalförvaltares klimatarbete”. Talare från Swedwatch.
 • 19 mars: Informationsmöte ”Hållbarhetsprofilen lanseras på den privata marknaden”. Talare från Swesif.
 • 19 mars: ”Varför ger kommuner och landsting ut gröna obligationer?”. Talare från Göteborg Stad, Örebro kommun och Stockholms läns landsting.
 • 17 april: ”Hur jobbar riskkapitalbolag med ansvarsfulla investeringar?”. Talare från Sjunde AP-fonden, Altor, Ratos och Länsförsäkringar.
 • 24 april: Rundabordssamtal om Söderberg & Partners rapport om fondförsäkringsbolags hållbarhetsarbete.
 • 5 maj: Swesif informationsmöte – ”Hållbarhetsprofilen – gemensam standard för fonders hållbarhetsinformation”.
 • 7 maj: ”50 nyanser av grönt – ett seminarium om olika alternativ för att mäta koldioxidavtrycket från en aktieportfölj”. Talare från Trucost, MSCI och Southpole. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif och IIGCC.
 • 19 maj: ”Hållbara företags egenskaper och finansiella prestanda”. Talare Robert Eccles från Harvard Business School.
 • 25 augusti: ”ESG-granskning av hedgefonder – möjligheter och utmaningar”. Talare från Ethix och OPM. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif, Ethix SRI Advisors och OPM.
 • 25 augusti: ” 50 nyanser av blått – vatten som finansiell risk”. Talare från WEF och Impax Asset management. Ett samarbete mellan Swesif och Stockholm International Water Institute (SIWI).
 • 26 augusti: ”Hur kan investerare använda CDP:s klimatanalyser som tema för bolagsdialog och riskidentifiering?”. Talare från CDP.
 • 20 oktober: ”Ny medlem i Swesif? Välkommen att höra mer om vad Swesif kan erbjuda och vad hållbarhetsprofilen innebär”.
 • 24 november: ”Cirkulär ekonomi och resurseffektiva affärsmodeller”. Talare från Circularity Capital och IVA.
 • 1 december: ”Hur kan vi räkna på verkligt värde?”. Talare från SEB, Kungliga Vetenskapsakademin, KPMG och Volvokoncernen. Ett samarbete med NMC.

Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 10 och 100 personer. I snitt höll seminarierna ett betyg på 4,3 på en femgradig skala. En målsättning 2015 var att uppnå en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Målet uppnåddes och fördelningen kvinnor och män var 50/50. Swesif kommer även fortsättningsvis att sträva efter en jämn fördelning.

Till det har ett antal informella luncher genomförts under året. Swesif förmedlar också aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan intressera medlemmarna.

Flera personer i Swesifs styrelse närvarade i Almedalen och medverkade bland annat på Naturskyddsföreningens seminarium om hållbarhetsmärkning av fonder och PWC:s seminarium om energisektorn.

Under hösten arrangerade Swesif ett nordiskt SIF-möte i Stockholm med runt 100 deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Temat för mötet var klimatpåverkan och inbjudna talare kom från United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), 2 degree Investment Initiative och PRI. Som ett resultat av mötet har samarbetet mellan de nordiska SIF:arna fördjupats, bland annat i form av regelbundna samordningsmötet och flera gemensamma undersökningar som möjliggör kartläggning av hela den nordiska marknaden och jämförelser länderna emellan.

Projekt

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Därefter fanns en stark önskan hos flera fondplattformar att göra Hållbarhetsprofilen tillgänglig även för sparare på den privata marknaden. Swesif arbetade vidare under året med målet att ta fram en skalbar distributionsform med en hållbar finansieringsmodell som även fungerar för fondplattformar på den privata marknaden. Det målet nåddes genom den lösning för informationsinhämtning, lagring och distribution som Swesif utvecklade tillsammans med Millistream. Den 6 maj 2015 lanserades Hållbarhetsprofilen även på den privata marknaden.

Under hösten 2015 inleddes en ny fas i arbetet att utveckla profilen för att höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämför olika fonder. Arbetet drivs i nära samverkan med Swesifs medlemmar i ett projekt med två grupper: dels en arbetsgrupp som ska utveckla Hållbarhetsprofilens struktur och innehåll, dels en referensgrupp där arbetsgruppen kan förankra, få synpunkter och säkerställa implementering.

I projektplanen är målsättningen att lansera den utvecklade Hållbarhetsprofilen sommaren 2016. På vägen finns ett antal milstolpar, bland annat flera projektgrupps- och referensgruppsmöten samt avstämningar med Swesif styrelse.

December 2015 hade 26 fondbolag med totalt över 500 fonder anslutit sig till Hållbarhetsprofilen. Den relativt höga anslutningen har gjort att Swesif väl kan möta fondplattformarnas behov att göra fondernas hållbarhetsinformation tillgänglig för allmänheten. Per december 2015 hade fem privata fondplattformar lanserat Hållbarhetsprofilen: Skandia, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic och Avanza. Därefter har även SEB tillkommit.

Kommunikation och medlemmar

Under året har Swesif ökat tillgängligheten för medlemmarna genom större närvaro i sociala nätverk, bland annat Twitter och LinkedIn. Valet av digitala kanaler inleddes med en genomgång av syfte och målbild för respektive kanal. Huvudsyftet för valda kanaler är att Swesif ska kunna kommunicera och interagera med medlemmarna kring projekt och event, samt att exponera verksamheten mot en bredare grupp av intresserade.

Som ett led i ambitionen att öka och förbättra kommunikationen med medlemmarna har också ett projekt inletts för att vidareutveckla webbplatsen och öka tillgängligheten för besökarna. Fokus ligger på att hålla materialet aktuellt, enkelt och relevant.

Välkomstbrevet till nya medlemmar uppdaterades under hösten för att effektivare sprida information om verksamheten. Bland annat uppmanas nya medlemmar nu att skapa maillistor för sina anställda för att flera ska nås av information om Swesifs aktiviteter, exempelvis inbjudningar till seminarier och evenemang. Även ett informationsbrev till potentiella medlemmar har tagits fram. Nytt kommunikationsmaterial har även tagits fram under året som ett steg i profileringen av Swesif.

Slutligen så påbörjades arbetet att med