Första halvåret 2022 på Swesif

Under årets första halva har aktivitetsnivån varit hög inom arbetsgrupperna för Hållbarhetsprofilen och Eurosif samt i Seminariegruppen. Därutöver har det varit årsstämma där fyra nya ledamöter välkomnades till styrelsen.

Arbetsgrupp för uppgradering av Hållbarhetsprofilen

Denna arbetsgrupp har under det gångna året arbetat intensivt med att uppgradera Hållbarhetsprofilen. Arbetet har delats upp i två undergrupper med Susanne Bolin-Gärtner och Anette Carmelius som projektledare från styrelsen i båda. Textgruppen fokuserar på utformning av själva mallen. I gruppen medverkar Peter Beckman/Atlant Fonder, Sara Ellsäter/AMF, Senait Asgede (Neuberger Berman) och Mikaela Reinhammar (Advokatfirman Cederquist) som juridiskt sakkunnig.

Automatiseringsgruppen fokuserar på enkelhet i ifyllnad av profilen med teknik och kravställning på leverantör. När Swesif Hållbarhetsprofilen nu görs om för att anpassas till gällande regleringar så kommer den också att vidareutvecklas för att passa olika användarkategorier samt bygga på modern teknik och förutsättningar. I automatiseringsgruppen medverkar Tord Andersson (RVA Consulting), Donald Linderyd (WWF), Johan Nobel (Finserve/Kreditfonden), Peter Beckman (Atlant Fonder).

Mallarna har testats i samarbete med Pensionsmyndigheten, som även deltagit med representanter i de båda arbetsgrupperna, och lansering är planerad till hösten.

Arbetsgrupp för utvärdering av medlemskap i Eurosif

Denna arbetsgrupp har under våren funnit sin form och kommit i gång med arbetet att utvärdera hur Eurosif kan bidra med värde till Swesifs medlemmar. Gruppen består av två styrelseledamöter (Susanne Bolin Gärtner/Danske Bank och Peter Sandahl/Nordea Life & Pension med Jennie Ahrén/Tundra Fonder som suppleant) samt representanter för 7 medlemmar (Emilie Westholm(Folksam), Anna Olsson(Capman), Jacob Johansson-Ranelius/Helena Kernell(Doconomy), Torun Reinhammar(CDP), Per Josephson/ Marcus Arvidsson(Harvest), Sara Ellsäter(AMF) och Moa Cedhamre(KPMG).

Under mars genomfördes en medlemsenkät för att undersöka vilka områden som medlemmar vill engagera sig i. Baserat på resultaten av denna har gruppen fördelat ansvarsområden, anmält representation till Eurosifs arbetsgrupper och deltagit i konsultationer. Under hösten kommer gruppen att redovisa en samlad syn på ett medlemskap i Eurosif.

Seminarier

Inför 2022 beslutade styrelsen att i seminarieverksamheten arbeta utifrån tre teman.

  • Klimat
  • Regleringar
  • S i ESG

Under årets första halva har medlemmarna haft möjlighet att delta i webbinarier om dessa tre teman, om ett av Swesifs projekt och dessutom ett event kring antimikrobiell resistens i samarbete med FAIRR.

Projektet Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning

Swesifs medlemmar fick möjlighet att svara på frågor genom en enkät om hur hållbarhetsarbetet inom specifikt kredit- och ränteförvaltning sker, vilka hinder som finns, samt hur man tror att arbetet kommer att utvecklas och förändras framåt i tiden. Svaren blev många, långa och intressanta. På ett webbinarium fick Swesifs medlemmar ta del av projektledarnas slutsatser och höra experter inom området diskutera dessa. Resultaten finns också redovisade i en projektrapport.

Temaevent

Klimat – Klimatåtaganden, Hur når vi målen?

Hösten 2021 arrangerade Swesif ett rundabordssamtal där några kapitalägare och förvaltare som har gjort offentliga klimatåtaganden diskuterade sina tankar, strategier och utmaningar på området. Diskussionen lade grunden för ett webbinarium där Eurosif presenterade utmaningarna ur ett europeiskt perspektiv och svenska aktörer delade med sig av sina perspektiv.

Reglering – Fokus på fondbolagen

Fondbranschen har levt med första delen av EUs regelverk SFRD i ett drygt år, begreppen artikel 8 och 9, Principal Adverse Impact och Do No Significant Harm har börjat sjunka in och Finansinspektionen har börjat utöva tillsyn på artikel 9 fonderna. Det är dock långt ifrån standardiserat vad ”hållbara investeringar” betyder och uppenbara risker finns för godtycke, misstolkningar och förvirring. Detta var utgångspunkten för det första eventet inom tema Reglering, där såväl Finansinspektionen som Fondbolagens förening talade om den egna organisationens prioriteringar och utmaningar. Dessutom berättade Swesif om den uppgradering som Hållbarhetsprofilen genomgår för att fungera som ett kundvänligt och samtidigt regleringsanpassat verktyg.

Tema S i ESG – Vapen i Hållbara portföljer?

De sociala aspekterna av ESG innefattar mycket. Swesif valde att ägna det första webbinariet på temat åt vapen och huruvida instrument utgivna av bolag, som tillverkar och säljer vapen kan ingå i hållbara portföljer. Svenska Freds, SEB aktieanalys, Svanen och Söderberg & Partners gav sina perspektiv på frågan.

Övriga event: Antimicrobial Resistance – Investors’ role in Curbing the Silent Pandemic

Antibiotikaresistens är ett globalt och växande problem. Fel- och överanvändning av antibiotika inom djurhållningen är en av huvudorsakerna. Frågan är viktig för bolag inom livsmedel, jordbruk och läkemedel. EU har antagit nya lagar för att komma till rätta med problemet. Syftet med Swesifs webbinarium, i samarbete med FAIRR, var att belysa riskerna men också visa på möjligheter för investerare och bolag att adressera problemet.

Andra halvåret av 2022 kommer att bjuda på fler spännande event bland annat inom valda teman.  Innan dess hoppas vi att ni alla får möjlighet att njuta av ledighet, sommar och sol.

Med hopp om en fin sommar,

Swesifs styrelse

gm Susanne Bolin-Gärtner, Ordförande

 

Previous articleFrån Eurosif – maj, juni 2022
Next articleSwesif tipsar: Classification Scheme for Sustainable Investments