3 frågor till styrelsens nya ledamöter

På Swesifs årsmöte den 23 mars valdes en ny styrelse där fyra av ledamöterna var nya. Här presenterar de sig kort genom att svara på tre frågor.

 

Cecilia Cisana, Sustainalytics, Senior Director, Client Relations

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är ansvarig för Sustainalytics kunder och rådgivningsarbete i Europa, vilket innebär att jag försöker förstå investerares behov och målsättningar kring hållbarhet, och hur hållbarhetsanalys och data kan stötta arbetet.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Marknaden för hållbarhet, både inom och bortom finansbranchen, har utvecklats exponentiellt under de senaste 5-10 åren, och forum som Swesif möter ett mycket stort behov av samarbete. Här kan kapitalägare och förvaltare diskutera hållbarhetsfrågor och lära av varandra, och dataleverantörer och konsulter kan stötta och utvecklas med marknaden. Jag är övertygad om att samarbete är nyckeln till att möta våra hållbarhetsmål och genom mitt engagemang i Swesifs styrelse kan jag förstärka och driva på processen.

Vad är hållbarhet för mig?

Det är en fråga som är mycket större än hållbara investeringar, och som berör vår livskvalitet, hälsa, säkerhet och framtid. Det handlar om både planetära gränser och respekt för medmänniskan samt framtida generationer. Kapital krävs för att bygga ett mer hållbart näringsliv och samhälle, och därför spelar hållbart ägarskap och förvaltning en viktig roll.

 

Fredrik von Platen, SEB, Sustainable Finance Specialist, Debt Capital Markets

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är anställd på SEB och tillhör Debt Capital Markets, en del av investment banken. Mitt dagliga arbete består av rådgivning till företag och aktörer som intresserar sig för hållbar finansiering i kapitalmarknaden. Exempelvis via gröna-, sociala- eller hållbarhetslänkade obligationer.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

Swesif verkar för att öka kunskapen om investeringar för en hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra med mitt perspektiv från kapitalmarknaden i dessa frågor.

Vad är hållbarhet för mig?

Hållbarhet handlar bl.a. om att genomföra klimatomställningen och därmed säkerställa konkurrenskraftighet och en god framtid för människor, samhället och naturen. Genom engagemang i övergången till en koldioxidsnål ekonomi skapar vi förutsättningar för ny teknologi, innovation och kan därmed säkerställa arbetstillfällen.

 

Jennie Ahrén, PhD, Tundra Fonder, Chief Sustainability Officer, Executive Director/Founder 

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar med hållbara investeringar på det som klassificeras som frontier och emerging markets under Tundra Fonders tak. Därtill håller jag på att bygga en plattform – TURN | Tundra Research Network – som syftar till att främja samarbeten mellan akademi, näringsliv, politik och NGOs.

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

SWESIF är för mig en viktig samlingspunkt för att sprida kunskap och information om hur investeringar kan bidra till en hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra med övergripande erfarenheter från vårt arbete i låg- och medelinkomstländer samt addera perspektiv från min bakgrund som forskare.

Vad är hållbarhet för mig?

Långsiktiga lösningar där människa, miljö och samhälle kan samspela och utvecklas till sin fulla potential.

 

Peter Sandahl, Nordea Life & Pension, Head of Sustainability

Vad gör jag till vardags när jag inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag är Hållbarhetschef för Nordea Life & Pensions. Dessutom har jag ett antal internationella uppdrag, bland annat för Principles for Responsible Investments (PRI), Science Based Targets (SBTi), Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ) och Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Varför vill jag engagera mig i Swesifs styrelse?

För att jag är övertygad om att vi behöver mer samarbete, såväl inom finanssektorn som med olika intressentgrupper, för att ta oss an dessa frågor och förverkliga den potential som finanssektorn har i omställningen. Swesif är en etablerad och bra plattform för att möjliggöra detta.

Vad är hållbarhet för mig?

Att vi på systemnivå har en ekonomisk modell som bygger på solidaritet, långsiktighet och som möjliggör en jämlik mänsklig utveckling och respekt för de planetära gränserna.

 

Previous articleFrån Eurosif – Februari, mars 2022
Next articleAntimicrobial Resistance (AMR) – Investors’ Role in Curbing the Silent Pandemic