Swesif 2021

Året har gått i Coronas tecken. Alla seminarier har hållits digitalt vilket också medverkat till en bredare medlemskrets, ut i landet och även möjlighet att delta på distans. Detta tar vi med oss in i det ”nya normala” där fysiska möten förhoppningsvis kommer tillbaka men i kombination med digitala möten. Totalt genomförde Swesif femton webbinarier under 2021. Ämnen var till exempel biologisk mångfald, taxonomin, återvunnen råvara, Ai och klimatlobbying. Inspelningar finns på Swesifs hemsida.

På ett Swesif-webbinarium tillsammans med Misum presenterade författarna sin rapport ”Integrating Sustainability in Investment Analysis”. Syftet med studien, som drevs i ett projekt finansierats av Swesif, var att förstå hur hållbarhet kan integreras i finansiell analys, samt vilka drivkrafterna och utmaningarna är. Studien har fokuserat på samspelet mellan portföljförvaltare, finansanalytiker och investerarkontakter på noterade bolag och pekar på stort behov av förbättrad kommunikation mellan de olika rollerna samt att det krävs genuin kompetens inom hållbarhetsområdet för att kunna integrera hållbarhetsfrågor i investeringsanalysen.

Ett annat projekt som slutrapporterades under 2021 var på tema vatten tillsammans med SIWI (Stockholm International Water Institute). Projektet startade 2019 med syfte att skapa ett ramverk som hjälper Swesifs medlemmar att bättre förstå vattenrelaterade risker, bättre kunna hantera bolagsstyrningsfrågor kring vatten och ge olika typer av verktyg för vattenfrågor. Slutrapporten presenterades i samband med World Water Week i Stockholm under rubriken ”How can investors be ambassadors for water?”

Projektet ”Fixed Income” startades med syfte att öka förståelse och kunskap om ESG-frågor vid specifikt ränteplaceringar. Under året har en omfattande medlemsenkät skickats ut till specialister bland Swesifs medlemmar. Svaren har analyserats i en arbetsgrupp och kommer att presenteras för medlemmarna i början av 2022. Här har Swesif ett gott exempel på att engagera medlemmar i projektet.

I och med att Swesif har antagit rollen som observatör i Eurosif får såväl Swesif som alla medlemmar i Swesif tillgång till Eurosifs arbete, publikationer och event. En Swesif/Eurosif arbetsgrupp för Eurosif-arbetet håller på att byggas upp för att bedöma hur Eurosif bidrar till medlemsnytta och att välja ut vilka frågor och aktiviteter inom Eurosif som Swesif ska fokusera på. Inte minst när det gäller den regulatoriska utvecklingen och arbetet i Bryssel tror vi att det kan finnas mycket av värde för medlemmarna.

Swesif Hållbarhetsprofilen genomgår för närvarande en omfattande uppgradering för att motsvara EUs hållbarhetsregelverk SFDR. En projektgrupp bestående av både styrelsemedlemmar och medlemmar har jobbat hårt med detta arbete som fortsätter in i 2022. En medlemsenkät i slutet av mars visade att Hållbarhetsprofilen fyller en viktig funktion som ett översiktligt och tydligt verktyg mot slutkund och bekräftade denna vidareutveckling. Särskilt distributörer använder profilen men också i stor utsträckning mindre fondbolag. Den nya Hållbarhetsprofilen kommer att anpassas och referera till gällande regleringar men utseende och innehåll ska främst vara till hjälp för slutkunder i deras analys och val av investeringsprodukt. Av största vikt blir också att den tekniska utformningen fungerar såväl för stort som litet fondbolag.

Vårt nordiska samarbete och delande av digitala events har förstärkts och är under vidareutveckling. Bland annat har ordförandena digitala kvartalsmöte för samverkan.

Jag ser framemot att, tillsammans med styrelsen, fortsätta sprida, driva höja kunskapen om investeringar för en hållbar framtid. Väl mött 2022!

Med en önskan om sköna, lediga helgdagar,

Susanne Bolin Gärtner

Ordförande i Swesif

Previous articleRapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare
Next articleBarns rättigheter och klimatåtaganden