Rapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare

En rapport om hållbarhetsintegrering i investeringsanalyser presenterades igår i samband med ett webbinarium arrangerat av Misum vid Handelshögskolan i Stockholm och Swesif. Studien, som utförts av forskare vid Misum, visar att finansanalytikernas fokus på hållbarhetsfrågor har ökat betydligt de senaste två åren. Studien pekar också på stort behov av förbättrad kommunikation mellan förvaltare, analytiker och bolag samt att det krävs genuin kompetens inom hållbarhetsområdet för att möjliggöra relevant integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys.

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar har under 2021 finansierat en studie med fokus på hållbarhetsintegrering i investeringsanalyser. Studiens syfte är att förstå hur hållbarhet, dvs klimat- och miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning, kan integreras i finansiell analys, samt vilka drivkrafterna och utmaningarna är. Studien har fokuserat på samspelet mellan tre aktörsgrupper, portföljförvaltare, finansanalytiker och representanter från investerarrelationer på noterade bolag.

Studien är ett samarbete med Misum, ett forskningscentrum på Handelshögskolan i Stockholm. Den är en fortsättning på en tidigare enkätstudie från 2019 där hinder för att inkludera långsiktiga perspektiv i investeringsanalys identifierades. Den nya studien gräver lite djupare i frågeställningarna och bygger på intervjuer med de tre aktörsgrupperna. Misums forskare Emma Sjöström och Rachelle Belinga presenterade slutsatserna i samband med ett webbinarium på torsdagen.

Studien visar att finansanalytikernas fokus på hållbarhetsfrågor har ökat betydligt de senaste två åren. Detta beror på ett växande intresse hos investerare, EU:s taxonomi, samt en ökad förståelse för hållbarhetsfrågornas finansiella betydelse. Resultaten visar också att begreppet ESG-integration (ESG står för Environment, Social, Governance) har olika betydelser för de olika finansiella aktörerna. Det kan till exempel handla om att tillämpa ESG-poäng för börsbolag, som externa institut tillhandahåller, eller om att göra väsentlighetsbedömningar som underlag för finansiella värderingar.

Att kortsiktighet hos finansanalytiker bidrar till att hållbarhetsaspekter förbises är något som diskuterats, men i de intervjuer som gjorts inom studien lyfts snarare behovet av att balansera långsiktiga och kortsiktiga frågor som nödvändigt för att bättre integrera ESG-frågor. Kvartalsrapportering nämns i intervjuerna som exempel på när företag kan ha problem att lyfta ESG- frågor i ett finansiellt sammanhang.

En stor utmaning med integrering av ESG-frågor i finansiell analys är kvantifiering, dvs att kunna beskriva till exempel påverkan på biologisk mångfald eller korruption i en leverantörskedja i kvantitativa termer och att sätta ett monetärt värde på det. I intervjuerna framkommer det att vissa framsteg gjorts och att EU:s taxonomi och harmoniseringen av rapporteringsstandarder anses som viktiga verktyg för att ta det vidare. Flera intervjupersoner betonade också att det finns goda möjligheter även med kvalitativa bedömningar av ESG-frågor i finansiell analys.

Ytterligare en slutsats från studien är att tillgång till genuin hållbarhetskompetens är avgörande för att möjliggöra att hållbarhetsfrågor integreras på ett relevant sätt i investeringsanalyser. I studien lyfts vikten av dedikerade ESG-team hos förvaltare och analytiker samt betydelsen av samverkan med bolagens hållbarhetsansvariga.

I rapporten presenteras också tre rekommendationer till de finansiella aktörerna:

  1. Inse och beakta vidden av transformationen till ett hållbart samhälle
  2. Bygg upp ESG-expertis och kompetens utifrån den insikten
  3. Öka kvalitet och relevans i kommunikationen mellan portföljförvaltare, finansanalytiker och representanter från investerarrelationer på noterade bolag

 

Åsa Moberg styrelseledamot i Swesif säger:

”För oss i Swesif är det här en viktig studie som sätter fingret på nyckelfaktorer kring vikten av samspel och kompetens hos alla aktörer. Studien visar visserligen att det sker en utveckling i rätt riktning, men att det fortfarande behövs ordentliga satsningar för att växla upp kompetens och dialog kopplat till hållbarhetsfrågor”

Emma Sjöström från Misum säger:

”Det finns helt klart ett spann i hur analytiker tar sig an ESG – för vissa är den finansiella kopplingen tydlig och det är därför inte så svårt att få in i värderingsmodellen, och för andra ses ESG som något som ligger lite utanför. Jag tror att det kommer att ske en snabb utveckling här de närmsta åren med mer sofistikerade metoder för att förstå hur hållbarhetsfrågor kopplar till de finansiella perspektiven på både kort och lång sikt, men också hur hållbarhetsfrågor kopplar till varandra och vad det betyder för affären. Så det finns en massa viktig forskning kvar för oss att göra.”

Rapporten finns tillgänglig här

För eventuell ytterligare information kontakta:

Åsa Moberg, styrelseledamot i Swesif. Mobil: +46 707 32 46 02 eller asa.moberg@mistra.org

Emma Sjöström, Ansvarig för Sustainable Finance Initiative vid Misum. Mobil: +46 70 536 0422 eller emma.sjostrom@hhs.se

 

Om Swesif:

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte. Swesif erbjuder medlemmar nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor, möjlighet att engagera sig i forumets forsknings- och utvecklings- projekt, löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling. www.swesif.org

Om Misum

Misum, Mistra Centre for Sustainbale Markets, etablerades 2015, och är en mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), grundat av forskningsstiftelsen Mistra. Misum fokuserar på att utveckla forskning i internationell världsklass som handlar om hur marknader bör utvecklas för att stötta övergången till hållbar utveckling. Misum samlar cirka 75 forskare som ägnar sig åt forskning, undervisning och outreach. www.hhs.se/misum

Previous articleIntegrating Sustainability in Investment Analysis – Swesif-finansierad studie gjord av Misum
Next articleSwesif 2021