Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Extrastämma 2 i Swesif, 15 december

15 december 2020 @ 09:00 - 10:00 CET

Styrelsen i Swesif kallar medlemmarna till extrastämma den 15 december 2020.

TID OCH PLATS
Datum: 15 december 2020
Tid: kl. 9.00 – 10.00
Plats: Mötet hålls virtuellt på Teams
(länk till mötet skickas senare till medlemmarna som har anmält sig)

DAGORDNING
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande och sekreterare för stämman
3.    Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
4.    Fastställande av röstlängd för stämma
5.    Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
6.    Fastställande av dagordning
7.    Beslut om stadgeändring
8.    Stämmans avslutande

Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet och vid två på varandra följande stämmor. Extrastämman den 18 november beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar. Styrelsen kallar därför till en andra extrastämma den 15 december, 2020.

ANMÄLAN
Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta i stämman. Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.

Anmälan önskas senast 13 december.

Här hittar du nya versionen av stadgarna.

Och här hittar du en version i wordformat med ändringar.

Och texten som ska beslutas nere:

Punkt 7 - Beslut om stadgeändring

Styrelsen föreslår att nedan angivna paragrafer ändras enligt nedanstående förslag. Fokus är på paragraf 3 ändamål, paragraf 4 verksamhet  och paragraf 5 medlemskap. Samt paragraf 16 upplösning. I övrigt är det i första hand utbyte av ord såsom ”forum” mot ”förening”.

§ 3 Ändamål
Nuvarande lydelse:
”Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) ska vara ett intresseforum som är öppet för aktörer som i sin verksamhet arbetar för eller med hållbara investeringar.”

Förslag till ny lydelse:
”Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte.”

§ 4 Verksamhet
Nuvarande lydelse:
”Forumets ska sammanställa och sprida information om hållbara investeringar i Sverige och Norden, bidra till utveckling av ny kunskap inom ämnesområdet samt utgöra en mötesplats för dess intressenter.”

Förslag till ny lydelse:
”Swesif ska erbjuda dess) medlemmar:

  • Nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor
  • Möjlighet att engagera sig i forumets forsknings-och utvecklingsprojekt
  • Löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling
  • Samverkan där möjligt med Swesifs nordiska och europeiska systerföreningar”

§ 5 Medlemskap
Nuvarande lydelse:
”Som medlemmar i forumet kan antas juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål, och som förbinder sig att följa dess stadgar samt betalar medlemsavgift.

Ordinarie medlemmar är juridiska personer som är kapitalägare och/eller kapitalförvaltare med verksamhet i Sverige. Associerade medlemmar är andra juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar med verksamhet i Sverige.

Styrelsen beslutar om medlemskap.

Samtliga medlemsrepresentanter kan ta del av seminarier om inget annat anges och övrig informations- och kunskapsspridning från forumet.

Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.”

Förslag till ny lydelse:
”Som medlemmar i föreningen kan antas juridiska personer som arbetar med investeringar för en hållbar utveckling och vill stödja Swesifs ändamål. Som medlem förbinder man sig till att följa Swesifs stadgar samt betala medlemsavgift.

Ordinarie medlemmar är juridiska personer som är kapitalägare och/eller kapitalförvaltare med verksamhet i Sverige. Associerade medlemmar är andra juridiska personer, med verksamhet i Sverige, som arbetar med investeringar för en hållbar utveckling.

Styrelsen beslutar om medlemskap och kategorisering av medlemmar. Kategoriseringen av medlemmar ger Swesif förutsättningar att kunna bemöta medlemmarnas utmaningar och vara relevant för dem utifrån deras roll i det finansiella systemet. Samtliga medlemsrepresentanter kan ta del av seminarier, om inget annat anges, och övrig informations- och kunskapsspridning från föreningen.

Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.”

§ 6 Medlemsavgift
Nuvarande lydelse:
”Medlem erlägger en av årsstämman fastställd medlemsavgift till forumet. Beslut om medlemsavgiften fattas med kvalificerad majoritet. Medlemsavgiften beslutas för ett år i taget.”

Förslag till ny lydelse:
”Medlem erlägger en av årsstämman fastställd medlemsavgift till föreningen. Beslut om medlemsavgiften och dess periodisering fattas med kvalificerad majoritet. Medlemsavgiften beslutas för ett år i taget.”

§ 7 Utträde
Nuvarande lydelse:
”Medlem ska säga upp sitt medlemskap genom skriftlig anmälan till styrelsen. Återbetalning av betald medlemsavgift sker ej. Medlem, som efter påminnelse ej erlägger medlemsavgift anses ha utträtt ur forumet.”

Förslag till ny lydelse:
”Medlem ska säga upp sitt medlemskap genom skriftlig anmälan till styrelsen. Återbetalning av betald medlemsavgift sker ej. Medlem som efter påminnelse ej erlägger medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.”

§ 8 Beslutande organ
Nuvarande lydelse:
”Forumets beslutande organ är årsstämma och styrelse.”

Förslag till ny lydelse:
”Föreningens beslutande organ är årsstämma och styrelse.”

§ 12 Revisorer
Nuvarande lydelse:
Styrelsens förvaltning och forumets räkenskaper ska årligen granskas av en revisor som utses av årsstämman för ett år i taget.

Förslag till ny lydelse:
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en revisor som utses av årsstämman för ett år i taget.

§ 13 Valberedning
Nuvarande lydelse:
”Årsstämman utser minst tre personer som är företrädare för ordinarie medlemmar att ingå i valberedningen, varav en är sammankallande.”

Förslag till ny lydelse:
”Årsstämman väljer tre till fem personer för en tid av ett år i taget som företrädare för ordinarie medlemmar att ingå i valberedningen, varav en är sammankallande.”

§ 16 Upplösning
Nuvarande lydelse:
”För att upplösa forumet krävs beslut med minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande stämmor av vilka en är årsstämma. Om forumet upplöses tillfaller dess ekonomiska tillgångar medlemmarna.”

Förslag till ny lydelse:
”För att upplösa föreningen krävs beslut med minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande stämmor av vilka en är årsstämma. Om föreningen föreslås upplösas ska styrelsen till stämman ta fram förslag till hur dess ekonomiska tillgångar ska disponeras i ändamål som står i samklang med föreningens ändamål och verksamhet.”

Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet och vid två på varandra följande stämmor. Styrelsen planerar kalla till en ytterligare extrastämma den 15 december, 2020.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:
Swesifs kansli, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande Susanne Bolin Gärtner subo@danskebank.se.

Detaljer

Datum:
15 december 2020
Tid:
09:00 - 10:00 CET
Evenemang Kategori:

Plats

Online

Registration is closed for this event.