Investerare har möjlighet att påverka hur företag respekterar barns rättigheter

Det är viktigt att företagen förstår hur deras verksamhet påverkar barn, vilka risker och affärsmöjligheter de har. För investerare och kapitalförvaltare är beaktandet av barnets rättigheter ett sätt att främja hållbarhet, förbättra affärsresultatet och identifiera risker.

Barn är en viktig intressentgrupp för företag. De är framtida anställda, familjemedlemmar
till nuvarande anställda och för många företag även en viktig kundgrupp. Barn behöver dock särskild uppmärksamhet eftersom de fortfarande utvecklas. Barn är särskilt sårbara för negativa konsekvenser, även oavsiktliga, av företagsverksamhet, liksom för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Om företag ignorerar barns rättigheter kan detta leda till försämrat rykte och förlust av affärer.

Företag kan också dra nytta av att ta hänsyn till barns rättigheter, eftersom ansvarsfulla affärsmetoder kan förbättra den långsiktiga lönsamheten och bidra till en hållbar utveckling. Företagens åtgärder kan dessutom ha en lång rad positiva effekter på barns välbefinnande.

Företagen måste se till att deras verksamhet inte skadar barn

Främjandet av barns rättigheter i näringslivet kan ta sig olika uttryck. Det är viktigt att verksamheten inte skadar barn. Det innebär till exempel att undvika barnarbete och att se till att verksamheten inte skadar barns hälsa eller säkerhet. Ett annat viktigt sätt är att tillhandahålla arbetstillfällen och goda arbetsvillkor för föräldrarna. Föräldrarnas resurser är direkt kopplade till deras förmåga att tillgodose sina barns behov och säkerställa deras välbefinnande. Dessutom kan företag som agerar ansvarsfullt när det gäller miljö och klimat också ha en positiv inverkan på barns hälsa och välbefinnande.

Finländska företags affärsverksamhet har en global inverkan på barns välbefinnande

Finländska företag är verksamma globalt, så besluten de fattar har en inverkan utanför landets gränser. Företagen kan till exempel erbjuda sina anställda en viss betald föräldraledighet, även om den lokala lagstiftningen inte gör det.

Programmen för företagsansvar nämner ofta mänskliga rättigheter, men nämner inte specifikt barns rättigheter. Barns behov och de utmaningar som de står inför kan dock skilja sig avsevärt från vuxnas behov. Att ta hänsyn till barns rättigheter ger företagen viktig tilläggsinformation, till exempel om hur man motiverar sin personal och minskar riskerna ur ett investerarperspektiv. Genom att förstå barns rättigheter kan företagen se över allt sitt hållbarhetsarbete och göra potentiella risker mer synliga.

Barnets rättigheter omfattar mer än att bara förbjuda barnarbete. Föräldrars och vårdnadshavares arbetsvillkor har exempelvis en direkt koppling till barn, eftersom föräldrar behöver ha resurser för att kunna ta hand om sina familjer. Produkter och tjänster måste utformas så att de är barnvänliga. Klimatförändringarna kommer att påverka de mest utsatta barnen mest.

Begränsad tillgång till data för ansvarsfulla investerare

Investerare kan ha en betydande inverkan på hur företagen arbetar och därmed på barns rättigheter. UNICEF Finland har inlett ett forskningsprojekt för att undersöka hur finländska företag presterar i fråga om barns rättigheter och hur dessa rättigheter kan beaktas i investeringsprocesser.

Evli är med och undersöker särskilt investerarperspektivet, dvs. hur barnets rättigheter rapporteras till investerarna och hur informationen integreras i investeringsprocesserna. Den nuvarande utmaningen är förmodligen det begränsade fokuset på barnets rättigheter, som ofta betraktas som en del av de mänskliga rättigheterna och inte som en separat intressentgrupp. Placeringsprocessen kan granska allvarliga överträdelser av internationella normer, men en mer omfattande analys av barnets rättigheter görs sällan.
Ur ett investerarperspektiv skulle det därför vara användbart att främja en mer omfattande rapportering om företagen, vilket i sin tur skulle hjälpa investerarna att bedöma målföretagens ansvar. I takt med att data blir mer utbrett skulle investerarna vara bättre rustade för att ta hänsyn till barns rättigheter i hela investeringsprocessen, från analys av målföretag till övervakning och påverkan.

Även om arbetet i Finland fortfarande befinner sig i ett tidigt skede finns det redan verktyg för investerare. Investerare kan till exempel använda sig av UNICEFs verktyg för investerare för att integrera barns rättigheter i ESG-analys, som har utvecklats i samarbete med investerare, kapitalförvaltare och företag som tillhandahåller ESG-analyser. Vägledningen ger både vägledning och indikatorer för att bedöma barns rättigheter i ett målföretag. UNICEFs verktyg finns att tillgå här.

Petra Hakamo
Ansvarschef, Evli Plc
Styrelseledamot, Finsif

Outi Kauppinen
Kundansvarig och specialist, företagsansvar
UNICEF Finland

Previous articleFinansiering av utbyggnaden av fossila bränslen
Next articleEU-parlamentet godkänner avgörande klimatlagstiftning