Investerares möjligheter att verka för barns rättigheter

På Swesifs frukostmöte den 5 mars berättade Lulu Li från UNICEF och Tytti Kaasinen från Sustainalytics om sitt gemensamma arbete med att ta fram en rapport med riktlinjer för hur investerare kan utöva påtryckningar på företag för att tillgodose barns rättigheter; ”Investor Guidance on Integrating Children’s Rights into Investment Decision Making”.

Mänskliga rättigheter och hållbarhetsinitiativ har på senare år blivit allt viktigare som parametrar att ta hänsyn till för investerare. ”Barns rättigheter och intressen har dock, förutom sådant som gäller barnarbete, hamnat i bakgrunden”, förklarar Tytti Kaasinen. ”Barn under 18 år utgör en tredjedel av jordens befolkning och hur de påverkas av ett företags verksamhet kan utgöra såväl en väsentlig risk som en väsentlig möjlighet för företaget. Det är därför viktigt att integrera barnrättigheter i riskanalys och företagspolicy”.

Fördelarna med att integrera barnrättsperspektivet i ett företags strategi och processer är många pekar Kaasinen och Li på och lyfter fram till exempel att produkter som bättre motsvarar föräldrars och barns behov skapar nya marknader och att företag som erbjuder praktikplatser och stipendium för högre studier förbättrar tillgången på framtida kompetent arbetskraft.

”De riktlinjer som samarbetet har resulterat i är tänkt att fungera som verktyg för investerare”, berättar Kaasinen. ”Riktlinjerna visar hur barnkonventionen kan integreras i de mänskliga rättigheterna för att hjälpa företag att inte bryta mot dem utan i stället stödja initiativ som skapar en positiv utveckling”, fortsätter Li. Hon visar på vad detta kan betyda i praktiken genom att peka på exempel som reklam i sociala media, arbetsförhållanden som tvingar föräldrar att lämna sina barn för att hitta arbete eller krig. Detta är saker som direkt involverar vuxna men som indirekt har stor påverkan på barn och deras livssituation.

Lulu Li lyfter fram det formella klagomål som 16 barn i september 2019 lämnade in till FN:s barnrättskommitté där de hävdade att regeringars brist på åtgärder mot klimatförändringen är ett brott mot barnkonventionen eftersom barnen är de som får leva med konsekvenserna av bristen på agerande. Hon tror att vi framöver kommer att få se fler liknande åtgärder. Unga människor tar större plats och vill se förändring.

Kaasinen förklarar att nyttan för investerare med riktlinjerna är dels att de får praktiska steg att följa, dels att de får indikatorer och kriterier att analysera och diskutera för att komma fram till på vilket sätt de kan göra störst skillnad. Hennes råd till investerare är att ”identifiera i vilka branscher, företag och regioner som det finns störst risk för brott mot barnkonventionen och skriv därefter en handlingsplan, gärna med hjälp av UNICEF”. ”Bedriv investeringsarbete i linje med barnkonventionen”, uppmanar hon, ”och samarbeta med andra investerare för att öka effekt och resultat av arbetet”.

”Bland de investerare som i sitt arbete fokuserar på barns rättigheter är det ännu så länge mest fokus på negativa effekter och hur man kan undvika dem”, berättar Li. Hon vill se ”mer fokus på vilka positiva effekter man kan nå genom sitt agerande”.

Anna Augustson från Telia berättade om sitt företags arbete med att fokusera på barns rättigheter. Hon förklarar att barns rättigheter är ett av 8 fokusområden inom hållbarhet som man valt att fokusera på. Telia fokuserar mycket på att informera och utbilda om barns rättigheter. Särskilt vill man få bort sexuella övergrepp från nätet och skapa en säker miljö för de barn som spelar online. Augustson förklarar att det finns ett starkt engagemang från styrelse och ledning och en övertygelse om att arbetet för barns rättigheter i förlängningen kan skapa en konkurrensfördel för bolaget.

 

UNICEFs och Sustainalytics gemensamma rapport om barns rättigheter finns att läsa här

Previous articleFCA föreslår nya krav på klimatinformation
Next articleEn inblick i Dansifs agenda