En inblick i Dansifs agenda

The Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) grundades formellt under 2019 efter att ha fungerat som ett informellt närverk i flera år. Medlemmar i GSIA är The European Sustainable Investment Forum (Eurosif) samt motsvarande föreningar i Australasien, Canada, Storbritannien, USA, Nederländerna och Japan. I Europa finns SIF-nätverk i ett flertal länder, bland annat i Norden. Årligen arrangeras ett Nordiskt SIF-möte. I november 2019 träffades runt 130 personer från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i Stockholm för diskussioner kring tre teman: ”Long-termism; Engagement for real change; och Sustainable Digital Finance” men också erfarenhetsutbyte om ”livet som SIF”.

Liksom i Swesif händer mycket i de nordiska SIF-nätverken. Vi skickade några mail för att höra vad våra närmsta grannar fokuserar på under 2020.

Först ut berättar vi om planerna i Dansif. Dansif stiftades som en förening 2008 på initiativ av ett antal institutionella investerare och rådgivare. Förutom att arrangera seminarier skickar man varje eller vartannat år ut en enkät till Danmarks 50 största institutionella investerare och sammanställer en rapport baserat på deras svar plus där sådana saknas gör en egen insamling och analys av information. Svaren från den enkät som skickades ut i slutet av 2019 analyseras av styrelsen och kommer att presenteras och diskuteras på föreningens årsmöte i april 2020. Frågorna i enkäten handlar mycket om vilka behov av ny ESG-kunskap som institutionerna efterfrågar samt hur de uppfattar de aktiviteter som Dansif erbjuder.

Dansif har tillsammans med Swesif och Finsif just publicerat rapporten ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”.

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) och Dansif arrangerar en mötesserie under rubriken ”Responsible Investment Dialogues”. Syftet med dessa möten är att skapa debatt, dialog och utbyte av kunskaper och erfarenhet kring olika teman. ”Responsible Investment Dialogues” samlar investerare, företag, NGOs och andra relevanta aktörer med målet att genom diskussioner som går på djupet kunna nå fram till konkreta lösningar inom utvalda frågeställningar. Vårens möte kommer att fokusera på anpassning till Parisavtalet. Avsikten är att fördjupa diskussionerna kring utvärderingsmetoder, kriterier och krav för företagen och vilka åtgärder som investerare behöver vidta för att övergången ska bli snabb.

I mars håller Dansif en heldagsutbildning kring temat ”Human Rights and Business”. Programmet har utarbetats tillsammans med The Danish Institute for Human Rights. Syftet med utbildningen är att hjälpa danska investerare bli medvetna om och agera på företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter.

Det som man på Dansif uppfattar mer än något annat driver på utvecklingen mot hållbara investeringar är regleringar. EUs gröna taxonomy påverkar hur ESG-produkter struktureras, märks och marknadsförs. Den danska regeringen har beslutat att koldioxidutsläppen ska minska med 70% jämfört med 1990. Planerna för hur detta ska uppnås kommer att presenteras senare under 2020. Den danska finanssektorn kommer att presentera sina mål och visioner i slutet av mars. Även ökad efterfrågan på ESG-produkter driver på utvecklingen. Den danska detaljhandelsmarknaden har vuxit långsamt men på senare tid har ett ökat intresse för gröna och hållbara investeringsprodukter gjort att banker, fondbolag och andra plattformar har börjat utveckla hållbara produkter, inklusive pensionsprodukter.

Under de senaste 2-3 åren har ESG genomsyrat och på allvar blivit en del av den danska investeringsmarknaden. Hållbarhetsaspekter ingår som en naturlig del och avdelningar för ESG-analys växer i storlek.

Utmaningarna framöver, enligt Sandra Bossen som berättat för oss om vad som är på gång i Dansif, handlar mycket om att pensionsfonder och andra investerare ålagts att till Danska Finanstilsynet svara på en mängd frågor om hur klimatförändringarna påverkar deras investeringar, hur man tolkar TCFD och vad det innebär för en portfölj eller ett företag att vara anpassad till Parisavtalet.

I takt med att institutionella investerare allt mer efterfrågar personal som är kunnig inom hållbara investeringar så ökar också institutionernas intresse för att påverka utbildning och kurser i hållbara investeringar vid Danmarks universitet och högskolor. Dansif ser här en god möjlighet att gå in som partner och hjälpa universiteten att utveckla bättre kurser vad gäller såväl bredd som djup inom ESG.

 

Bild © Swesif

Från vänster till höger: Keld Lundberg Holm, Engagement International, Rasmus Juhl Pedersen, Pædagogernes Pension (Dansifs ordförande), Søren Larsen, Nykredit

Previous articleInvesterares möjligheter att verka för barns rättigheter
Next articleTPI, State of Transition Report, 2020