Swesif startar nytt initiativ för långsiktig investeringsanalys

Investerare saknar ofta den information de behöver för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut.​

Swesifs styrelse vill bjuda in till deltagande i ”Initiativet för långsiktig investeringsanalys”, som initierats under hösten. Med detta vill initiativtagarna uppmärksamma behovet av att utveckla meningsfulla metoder för att i investeringsanalyser väga in icke-finansiella faktorer (ESG) som kan vara väsentliga för ett företags framtida utveckling, samt så kallade scenarioanalyser.

Många kapitalförvaltare köper aktieanalys från externa motparter (säljsidan), vilka ofta spelar en stor roll i kapitalförvaltarens (köpsidans) investeringsprocess och påverkar valen av bolag. Därför kan säljsidan också spela en viktig roll för att utveckla en hållbar finansmarknad. Detta är inte minst relevant att uppmärksamma i en Mifid II-miljö, där roller, relationer och affärsmodeller förändras.

Målet med initiativet, som initialt beräknas pågå ett år, är att genomföra en nulägesanalys och att genom dialog och aktiviteter enas om långsiktigt färdplan som kan stödjas av samtliga aktörer – av säljsidan, köpsidan och bolagen.

Vi tror att aktörerna på den svenska aktiemarknaden har starka incitament och därmed goda förutsättningar att vara med och leda utvecklingen internationellt. Ett utbyte med akademin och utländska aktörer kan ge projektet en större utväxling.

Swesif-medlemmar bjuds nu in till att delta i arbetet. Vi avser att arbeta inom två grupperingar – en projektgrupp som planerar och koordinerar aktiviteter och en referensgrupp som kommer att ha som uppgift att bidra med relevanta perspektiv på projektets frågeställningar.

Grupperna har ett begränsat antal platser och därför kommer max en representant per medlemsföretag att kunna ingå i respektive grupp. Arbetet kommer att påbörjas omgående och pågå under 2018.

Rollbeskrivning och förväntansbild

  • Projektgruppen: Till projektgruppen söker vi personer med ett stort engagemang inom de frågeställningar initiativet avser att uppmärksamma. Det är bra om du har konkret erfarenhet av förvaltning, säljsideanalys och/eller bolagsrapportering.  Som medlem i gruppen kommer du att arbeta tätt ihop med Swesifs styrelseledamöter som ingår i den befintliga projektgruppen samt med de medlemsrepresentanter som tillsätts genom denna inbjudan. Projektgruppen kommer av nödvändighet vara begränsad i storlek och kräver en större insats från deltagarnas sida.
  • Referensgruppen: Till referensgruppen söker vi personer som kan bidra med relevanta perspektiv på utmaningar och möjligheter inom köpsidan, säljsidan och hos bolag. Vi ser gärna en mix av personer med erfarenhet av finansiell analys och/eller rapportering respektive ESG-analys och/eller rapportering. Arbetsinsatsen kommer att vara begränsad till enstaka tillfällen under projektets gång.

Planerade aktiviteter så här långt

  • Q1 2018: Workshop med referensgruppen för att definiera aspekter och frågeställningar relaterade till köpsidans behov och säljsidans analys.
  • Q1-Q2 2018: Kartläggningsstudie bland svenska förvaltare och analyshus.

Nuvarande projektgrupp
Anita Lindberg, Alfred Berg; Peter Lööw, Alecta; Fredric Nyström, Öhman Fonder; Magnus Strömer, Handelsbanken; Emilie Taube, Spiltan Fonder.

Ansök om att delta
Vi uppmanar er som är intresserade att engagera er i projektet att ansöka om att delta. Ange vilken grupp ni främst är intresserade av att delta i; projektgruppen eller referensgruppen. Skriv också en kort motivering varför du vill vara med. Du kommer sedan att bli kontaktad av Swesifs ansvariga styrelseledamöter för fortsatt dialog.

För att ansöka om att delta är ni välkomna att höra av er till Swesifs sekretariat, swesif@swesif.org. Vi önskar ha er ansökan senast fredagen den 19 januari.

Med vänlig hälsning
Swesifs styrelse genom Kansliet

Previous articleHållbarhetsprofilen går in i en ny fas
Next articleSwesif bidrar till rapport kring ansvarsfulla investeringar!