Hållbarhetsprofilen går in i en ny fas

I samband med att hållbarhetsinformation om fonder omfattas av lagkrav från och med den 1 januari 2018, går Hållbarhetsprofilen in i en ny fas. Swesifs engagerade arbete med att öka transparensen på marknaden har drivit fram en ny lägstanivå, som nu befästs genom självreglering. Föreningens ambition är att fortsätta finnas nära och driva utvecklingen på detta viktiga område.

Runt 2011 initierades ett projekt som kom att bli ett av de viktigaste för Swesif som organisation – Hållbarhetsprofilen. Swesif tog en tydlig roll i att utveckla ett verktyg för att lösa en växande utmaning på marknaden: Att sparare hade svårt att förstå hur hållbarhetsfonderna egentligen fungerade och svårigheten att jämföra olika fonder.

Utvecklingen av Hållbarhetsprofilen finansierades av en grupp medlemmar. Arbetet har drivits av en mycket engagerad arbetsgrupp, stödd av en lika engagerad referensgrupp med både medlemmar och icke-medlemmar. Allt för att ta fram en lösning som är på både spararnas och fondbolagens villkor: Ändamålsenlighet och enkelhet i båda leden. Version 1.0 av Hållbarhetsprofilen hade vissa svagheter, varför en tydligare och striktare version 2.0 lanserades i början av 2017. Även den digitala lösningen vidareutvecklades tillsammans med Digia, för att sänka kostnaderna, göra Hållbarhetsprofilen mer tillgänglig och underlätta spridning till olika plattformar.

En ny lägstanivå på marknaden

I samband med att Finansinspektionen fick Regeringens uppdrag att införa en reglering kring hållbarhetsinformation om fonder blev det tydligt att Hållbarhetsprofilen gick in i en ny fas. Vid det laget hade nära 1000 fonder som säljs på den svenska marknaden anslutit sig till Hållbarhetsprofilen, vilket är att betrakta som väldigt nära en standardisering. Det handlar inte heller längre bara om specialinriktade hållbarhetsfonder, utan om alla typer av fonder.

I ett sådant läge blir det ganska naturligt att befästa en ny ”lägstanivå” genom lagstiftning och reglering. Att det blev fråga om en självreglering är delvis ett resultat av att branschen genom Hållbarhetsprofilen har kunnat visa på ansvar och handlingskraft i frågan om information till konsumenterna. Fondbolagens förening åtog sig att ansvara för självregleringen och har valt att integrera de nya hållbarhetsriktlinjerna i sina ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information”. Föreningen beslutade också att i mycket hög grad spegla innehållet i Hållbarhetsprofilen i sin riktlinje.

Vad gör Swesif nu?

Ingen är intresserad av att det finns två likartade men ändå olika standarder på marknaden. Swesif kommer därför att göra de mindre justeringar av Hållbarhetsprofilen som behövs för att harmonisera fullt ut med Fondbolagens förenings riktlinje. Detta sker under början av Q1 2018 och vi kommer tillsammans med Digia att gå ut med information till alla som använder Hållbarhetsprofilen idag om vad som behöver göras och när. Vi kommer att göra allt för att detta ska gå så smidigt som möjligt.

Vi kommer också att ha en fortsatt dialog och ett konstruktivt samarbete med Fondbolagens förening för att även fortsättningsvis kunna bidra med den stora kunskap som finns inom Swesif. Formerna för detta kommer vi att mejsla fram under kommande månader.

Swesifs önskan är att även fortsättningsvis finnas nära utvecklingen av hållbarhetsinformation om fonder. Marknaden utvecklas snabbt nu. Det sker en modernisering med nya strategier som gör sitt intåg. Det är viktigt att standarden inte hämmar innovationen, eller misslyckas med att förmedla en spännande utveckling till spararna.

Arbetet med Hållbarhetsprofilen är ett exempel på hur Swesif tagit tag i en branschfråga på ett konstruktivt sätt och nu medverkar till än bredare spridning och standard. I samma anda vill vi ta tag i nya framtida utmaningar inom hållbarhetsområdet, i samarbete med våra engagerade medlemmar.

Varmt välkomna att höra av er med frågor eller synpunkter till swesif@swesif.org eller direkt till ordförande Anita Lindberg, 070-165 47 22, anita.lindberg@alfredberg.com

Mer information om Fondbolagens förenings arbete hitta du här.

Previous articleIcelandSIF – Island etablerar verksamhet inom hållbara finanser!
Next articleSwesif startar nytt initiativ för långsiktig investeringsanalys