Pressmeddelande: Hållbara och ansvarsfulla investeringar

Den svenska modellen intar Europa

Ansvarsfulla investeringar växer snabbare än marknaden, visar en färsk undersökning från den europeiska organisationen Eurosif. Av sju identifierade strategier växer strategin ”Normbaserad screening”, som utvecklades i Sverige kring millennieskiftet, snabbast med 137 procents ökning på två år.

Årets Eurosif SRI Studie,som är den femte i ordningen, visar att hållbara och ansvarsfulla investeringar fortsätter växa. I studien konkretiseras SRI-investeringarna (Sustainable and Responsible Investments) i sju olika strategier: Normbaserad screening, Bäst i klassen, Hållbara temainvesteringar, Exkludering, Integrering (av miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor), Engagemang och röstning, Påverkansinvesteringar (Impact Investment).

Av de identifierade strategierna är Normbaserad screening den som växer snabbast i Europa. Strategin, som bygger på internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter, har vuxit från knappt 1 billion euro i förvaltat kapital år 2009 till drygt 2,3 billioner euro år 2011, en ökning med 137 procent.

– Det är roligt att se att vårt svenska arbetssätt nu även sprider sig snabbt i länder som Frankrike och Italien, där andra strategier har dominerat tidigare, säger Henrik Malmsten, ordförande i Swesif.

Den äldsta och fortfarande mest spridda strategin i Europa är Exkludering, det vill säga uteslutning av företag som säljer produkter som fonden anser är oetiska, till exempel tobak eller vapen. I Sverige är Exkludering tätt följd av Normbaserad screening. Den strategi som däremot växer snabbast på den svenska marknaden är Bäst i klassen.

– Det är tydligt att hela området växer och att alla lär av varandra. Alla investerare som tar de här frågorna på allvar använder i dag mer än en strategi, säger Henrik Malmsten.

Studien kan laddas ner på

https://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/item/564-european-sri-study-2012

För mer information, kontakta:

Henrik Malmsten, ordförande Swesif, 0708-741007 henrik.malmsten@durablevisioninvest.com

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för SustainableResponsible Investments (SRI), främst hos större kapitalägare och förvaltare. Swesif startades 2003 och har i dag 29 medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer. 

Previous articleTips om seminarie ”Finansmarknad, politik och hållbar utveckling”
Next articleSWESIF rekommenderar: Lunchseminarium om ansvarsfulla jordbruksinvesteringar 29 november