Behövs hållbarhetschefer?

Styrningen inom investeringsorganisationer måste utvecklas i takt med att hållbarhet blir allt viktigare i bedömning av relationen risk/avkastning. Den tid då en relativt ung person kunde utses som ansvarig för att hantera frågor om miljö-, sociala och styrnings-frågor (ESG) borde vara förbi sedan länge. Som nyligen gjorda karriärbyten visat, har många företag över hela världen skapat nya roller som Chief Sustainability Officer (CSO). Samtidigt frågar Global Reporting Initiative (GRI) om inte Chief Financial Officers (CFOs) borde ta över ansvaret för hållbarhetsfrågor, med tanke på att ESG-faktorer representerar flera väsentliga risker och möjligheter som kan påverka företagens lönsamhet. Så var passar Chief Sustainability Officers in och hur blir de mest effektiva?

Läs vidare på engelska här.

Previous articleEuropeiska myndigheter försöker klargöra SFDR
Next articleFrån Eurosif – maj, juni 2022