Financial Stability Board (FSB)  inbjuder till synpunkter på sitt rekommendationsutkast

I slutet av april publicerade FSB ett rapportutkast med rekommendationer gällande finansiella risker kopplade till miljön. Rapporten syftar till att vägleda tillsyns- och regleringsmyndigheter i hur de ska övervaka och hantera branschöverskridande och systemomfattande som uppstår till följd av klimatförändringar. FSB har öppnat ett samråd som inbjuder till kommentarer om rekommendationerna fram till torsdagen den 30 juni 2022.

Rapporten är uppdelad i fyra huvudavsnitt. Det första diskuterar praxis, data, risker och krav i samband med tillsyns- och regulatorisk rapportering från finansinstitut. Det andra avsnittet granskar aspekter av systemövergripande reglerings- och tillsynsstrategier för klimatrelaterade risker. Rapportutkastet inkluderar också användningen av analytiska verktyg för ett systemomfattande perspektiv, inklusive fallstudier. Sist men inte minst diskuterar FSB i vilken utsträckning reglerings- och tillsynsverktyg samt policyer adresserar klimatrelaterade risker.

Läs vidare på engelska här

Previous articleFrom Eurosif – April 2022
Next articleEFRAG föreslår dubbla standarder för väsentlighet