Vidareutveckling av Hållbarhetsprofilen

Första nivån i disclosure-förordningen, som är en del av EU:s regelverk, trädde i kraft den 10 mars i år. Nivå två gäller från 1 januari 2022. För att en fond ska få marknadsföras som hållbar måste den innehålla detaljerad information om hur innehaven förhåller sig till EU-taxonomin, samt en översikt över fondens hållbarhetspolicy. Kategoriseringen av fonder enligt artikel 6, 8 och 9 måste ingå i varje fonds prospekt.

För att Hållbarhetsprofilen (HP) ska fortsätta vara relevant så utreder Swesif just nu frågan om hur den behöver förändras. 

Utfall av medlemsenkät

För att undersöka medlemmarnas syn på Hållbarhetsprofilen gick vi ut med en medlemsenkät i slutet av mars. Frågorna var fokuserade på användning av Hållbarhetsprofilen idag, tankar om framtida användning, Hållbarhetsprofilens viktigaste funktion och vad som krävs för att den ska fortsätta att vara relevant.

Svaren visar att Hållbarhetsprofilen fyller en viktig funktion som ett översiktligt och tydligt verktyg mot slutkund. Särskilt distributörer använder profilen men också i stor utsträckning mindre fondbolag.

De flesta som svarade var kapitalförvaltare. Hållbarhetsprofilen används mest för 3:e parts distribution och Hållbarhetsprofilen används mest för att ge hållbarhetsinformation till slutkund. De flesta vill fortsätta använda Hållbarhetsprofilen men anpassning till SFDR och annan reglering krävs. Kunder frågar efter rapportering av SFDR-artikel och fondbolagen behöver kunna förklara hur och varför man klassificerar en fond som artikel 8. Artikel 6 och 9 är lättare.

Uppstart projektgrupp för vidareutveckling inför 2022

I samband med enkäten uppmanade vi medlemmar, som vill vara med och påverka, att anmäla sig till projektgruppen för vidareutveckling av Hållbarhetsprofilen.

Gruppen höll en workshop den 6 maj. Diskussionen var såväl intensiv som konstruktiv. Att Hållbarhetsprofilen spelar en väldigt viktig roll som ögonblicksbild även framöver är tydligt. Hållbarhetsprofilen kan fungera som en enkel övergripande bild med länkar till fördjupning. Nya regler gör det än svårare för slutkund att kunna jämföra fonder.

Två arbetsgrupper påbörjar nu sitt arbete med vidareutveckling av Hållbarhetsprofilen inför 2022. 

Uppdatering för 2021

För 2021 är en mindre anpassning av Hållbarhetsprofilen på gång.

En informationstext kommer att förklara att arbete pågår med att ta fram ny standard för Swesif Hållbarhetsprofilen så att den uppfyller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2022 och att Swesif Hållbarhetsprofilen kan fortsatt användas som en förenklad vägledning för slutkund men att den inte ersätter den information som ska lämnas enligt nya regelverket. Möjlighet kommer finnas att länka till fondens regulatoriska hållbarhetsinformation.

 

Previous articleUNICEF publicerar verktyg för integration av barns rättigheter i ESG-bedömningar
Next articleData Providers and the Taxonomy