Covid-19 & jämställdhet – Kan krisen göra bolag mer lönsamma och hållbara?

Kvinnor drabbas hårdare än män av Covid-19

Jämställdhet mellan könen är långt ifrån en självklarhet och utvecklingen mot att överbrygga gapet har varit haltande de senaste fem åren. Den lilla förbättring vi har kunnat erfara riskerar att gå förlorad på grund av Covid-19. Enligt en analys från McKinsey löper kvinnor 1,8 gånger större risk att förlora sina jobb än män. Kvinnor må utgöra 39% av den globala arbetsstyrkan men står för hela 54% av de som har förlorat sina jobb under krisen (maj, 2020). För Europa visar statistik, som European Institute for Gender Equality (EIGE) har tagit fram, att en fjärdedel (26,5%) av kvinnor har otrygga anställningar jämfört med bara 15,1% av män.

Några av de sektorer som drabbats hårdast av pandemin har, i de flesta länder, en kvinnlig överrepresentation, till exempel hotell och restaurangbranschen (54%), detalj- och grossisthandel (43%), och tjänster såsom konst och administration (46%). Det finns däremot nationella undantag såsom Frankrike där män har påverkats i större utsträckning än kvinnor, vilket McKinsey visar i sin analys. Det finns större sannolikhet för kvinnor än för män att vara i tillfälliga arbeten, deltidsanställda och annan otrygg anställningsform. Dessa jobb innebär ofta lägre ersättningar, ett mindre omfattande juridiskt skydd och svårigheter att få tillgång till det socioekonomiska skyddsnätet i samhället, vilket FN tydliggjort i sin årliga rapportering om de Globala målen. 

Jämställdhet gynnar ekonomin och företagen

Bolag som är mest jämställda i sina ledningsgrupper har 21% högre sannolikhet att överprestera jämfört med sitt branschsnitt i lönsamhet, och 27% högre sannolikhet att överprestera i värdeskapande. Att sambandet finns i alla geografier och sektorer, visar McKinsey i rapporten ”Delivering through Diversity”.

World Economic Forum’s Global Gender Gap rapport 2020 visade att minskad ojämlikhet mellan kön gynnar ekonomin, konkurrenskraften och beredskapen för framtiden. McKinsey stödjer dessa resultat. Deras scenarioanalys har visat att effektiva åtgärder som minskar skillnaderna mellan hur kvinnor och män påverkas av Covid-19 kan leda till högre global BNP år 2030, med 13 trillioner dollar. För maximal effekt måste dessa åtgärder ske nu. Att vänta till 2024 skulle, enligt deras beräkningar, innebära att den globala BNP år 2030 blir 5,4 trillioner dollar längre än i bästa scenariot.

Kan Covid-19 bidra positivt till jämställdhet?

Det finns däremot en del ljuspunkter. Många företag har för första gången testat att låta anställda arbeta hemifrån och ha distansmöten i större omfattning. Om dessa blir bestående förändringar som leder till mer flexibla arbetsförhållanden i framtiden kan detta medföra fördelar för mödrar som idag har fått kombinera jobb med en oproportionerligt stor del av barnvårdnad. Sociala normer och könsroller kan förändras om fäder som jobbar hemifrån får dela ansvaret för barnavård och annat hushållsarbete, vilket the National Bureau of Economic Research (NBER) visat i en rapport.

Svenska bolagsledningar

Utvecklingen mot jämställdhet har gått långsamt ex ante pandemin. Sverige hamnade på en fjärde plats i World Economic Forum’s Global Gender Gap Index 2020, omsprunget av Finland. Underlag för indexet är bland annat kvinnlig representation i bolagsledningar och styrelser. År 2019 hade endast 36% av de svenska bolagsstyrelserna en styrelse med över en tredjedel kvinnliga ledamöter. Något som skulle kunna accelerera jämställdhetsarbetet i Sverige är att FN:s kvinnoorganisation UN Women i juli meddelade att Sverige är en av de fem medlemsstater som ska ingå i en ledargrupp för finansiell jämställdhet och det internationella arbetet för jämställdhet i ljuset av Covid-19.

”McKinsey-rapporten har tydliggjort de ekonomiska konsekvenserna och riskerna med att ignorera jämställdhetsaspekten vid hantering av Covid-19. Sedan pandemins utbrott har social hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för svenska kapitalförvaltare och kapitalägare. Att i dialoger med bolag även diskutera jämställdhet kan gynna investerarna, företagen och den globala ekonomin”, säger Lingyi Lu, styrelseledamot i Swesif.

Att som investerare stödja företagen

I dialoger med företagsledningar kan investerare upplysa om fördelarna med en jämställd organisation och kräva konkreta åtgärder för att brygga gapet. Författarna till McKinsey rapporten sammanfattar detta i tre steg. För investerare innebär de tre stegen:

  1. Be företagsledningen rapportera hur Covid-19 har påverkat kvinnor och män olika. Har fler kvinnor än män fått lämna sitt arbete eller fått avstå från en löneökning? Har färre kvinnor blivit befordrade? Hur ser könsfördelningen ut bland nyanställda?
  2. Uppmana till konkreta åtgärder såsom lika möjligheter till karriärutveckling, kompetensutbildning och att öppet uppmana sina anställda att dela barnavård och hushållsarbete lika.
  3. Hjälp företagen att identifiera andra möjligheter till ökad jämställdhet i hela värdekedjan och distributionskanaler, och se till att handla efter dessa. Ett exempel kan vara att finansiella tjänsteföretag kan säkerställa att deras produkter kommer kvinnliga entreprenörer till del, eller att IT-bolag har ett jämställdhetstänk vid produktdesign.

 

 

Picture by 9_fingers for Twenty20

Previous articleTPI i practice – Case studies from global investors
Next articleSwesifs medlemsundersökning och dess utfall