Ansvarsfulla investeringar: En studie om hur ansvarstagande integreras i miljö-och etikmärktafonder

Kandidatuppsats 15 hp

Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet

HT 2016

Datum för inlämning: 2017-01-13

 

Leona Lawless

Isabelle Tibbelin

Handledare: Anders Forssell

 

Sammandrag

Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram som resultat av en ökad medvetenhet för etik-och miljöfrågor i samhället. I takt med denna utveckling har ansvarsfulla investeringar blivit ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning. Fondbolag bestämmer själva vilka placeringskriterier som investeringar måste uppfylla för att ingå i derasetiska och hållbara fonder. Detta skapar förvirrande förutsättningar för privatspararen som vill investera ansvarsfullt. Denna studie har utifrån en kartläggning av Premiepensionens miljö-och etikmärkta fonder studerat hur investeringsstrategier ser ut hos dessa fonderoch varför, samt vilka kriterier som måste uppfyllas. Detta har kompletterats med intervjuer med representanter från fem olika institutioner som verkar på fondmarknaden. Det teoretiska ramverket för denna studie utgörs av en analysmodell av tre olika investeringsstrategier; negativ screening, positiv screening samt aktiv påverkan. Utöver detta används även legitimitetsteorin; teorin omatt företag agerar för att erhålla ett slags erkännande från sina intressenter. Resultatet visar att negativ screening förekommer i störst utsträckning, följt av aktiv påverkan och sist positiv screening. Trots att negativ screening kritiseras av de som är väl insatta i branschen för att vara kontraproduktiv är den ändå mest populär.Avgörande kriterier varierar mellan strategier, men miljö-och socialt ansvarutmärker sig som viktiga bedömningsgrunder. Detta antas vara ett resultat av de ökade kravensom ställs från omvärlden. Resultatet visar att fondbolag är benägna att välja den strategi som utlovar mest legitimitetsamt är mest kostnadseffektiv.

 

Ladda ner rapporten här

Previous articleEuroSIF 2016 SRI Study
Next articlePressmeddelande: Nya Hållbarhetsprofilen lanseras