Pressmeddelande: Privatsparare har börjat prioritera hållbarhet

Pressmeddelande                                 den 16 november 2016

Hållbara och ansvarfulla investeringar har historiskt sett drivits av institutionella investerare där privatsparare har stått för mindre än en tjugondel av det hållbara kapitalet i Europa. Den trenden har vänt. Andelen privatsparare har ökat explosionsartat från drygt 3 procent upp till 22 procent, enligt en färsk studie från den europeiska hållbarhetsorganisationen Eurosif.

– Det verkligen roligt att se att intresset för hållbara investeringar nu stiger snabbt bland sparare runt om i Europa. Konsumenterna håller på att bli en kraft som är med och driver hållbarhetsfrågorna även inom fondsparande, säger Johan Florén, ordförande i Swesif.

När Swesif inledde arbetet med Hållbarhetsprofilen för flera år sedan, var en av ambitionerna att underlätta för privatspararna att förstå och jämföra fondbolags hållbarhetsarbete. I dag är 47 fondbolag och närmare 700 fonder anslutna.

– Tillgänglig och begriplig information är avgörande för att engagera spararna. Sen behöver vi utveckla bättre metoder att mäta hur olika strategier bidrar till en hållbar utveckling, säger Johan Florén.

En övergripande trend är att mer pengar går till påverkansinvesteringar och gröna obligationer. Påverkansinvesteringar är den snabbast växande strategin med en tillväxt på 385 procent. Även om tillväxten kommer från låga nivåer är påverkansinvesteringar den mest dynamiska och lovande metoden för investerare.

I en kommentar till undersökningen säger Flavia Micilotta, vd i Eurosif:

– Resultaten från undersökningen återspeglar det ökade intresset för hållbara investeringar på ett tydligt sätt. Dessutom talar resultaten för ett fortsatt fokus på en hållbar och grön finansiering som i allt högre grad formar agendan för EU:s tillsynsmyndigheter.

Annars är exkludering fortfarande den mest populära strategin med en ökning på 48 procent. Ledande länder är Schweiz och Storbritannien samt Tyskland. Detta är i linje med den försäljningsvåg som har drivits på av klimatdebatten.

Bakgrundsfakta
Ladda ned hela Eurosifs studie European SRI Study 2016 här (för en lättare version, klicka här).
Läs Eurosifs pressmeddelande om undersökningen här.

För mer information kontakta

Johan Florén, ordförande i Swesif, 070-555 80 58

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag 70 medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer. Vartannat år kartlägger Eurosif den europeiska marknaden för hållbara och ansvarsfulla investeringar.


Vad är hållbara och ansvarfulla investeringar?

Eurosif beskriver sju olika strategier som vuxit fram och som tillämpas var för sig eller parallellt.

  • Normbaserad screening: Granskning av investeringar utifrån efterlevnad av internationella standarder och normer.
  • Bäst i klassen: Strategi där investeringar inom ett investeringsuniversum, kategori eller klass väljs ut eller överviktas utifrån höga värden för så kallade ESG-kriterier.
  • Hållbara temainvesteringar: Investeringar i teman eller tillgångar kopplade till hållbar utveckling. Tematiska fonder fokusera på specifika eller flera frågor relaterade till ESG.
  • Exkludering: Metoden utesluter enskilda investeringar eller klasser av investeringar som företag, branscher eller länder från det tillgängliga universumet.
  • Integrering: Kapitalförvaltare införlivar uttryckligen ESG-risker och -möjligheter i traditionella ekonomiska analyser och investeringsbeslut, baserat på en systematisk process och relevanta faktaunderlag.
  • Engagemang och röstning: Påverkansarbete och aktivt ägande genom röstning och direkta kontakter med företag i ESG-frågor. En långsiktig process som försöker påverka beteenden eller öka transparensen.
  • Påverkansinvesteringar (Impact Investments): Investeringar i företag, organisationer och fonder med avsikten att skapa sociala och miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning.

 

Previous articleHållbarhetsprofilen 2.0
Next articleEuroSIF 2016 SRI Study