Vad händer med Hållbarhetsprofilen när EUs nya regelverk kommer på plats?

Vad har hänt?

Disclosure-förordningen, som är en del av EU:s regelverk, träder i kraft under 2021. Den första nivån redan den 10 mars och nivå två vid årsskiftet 21/22. För att en fond ska få marknadsföras som hållbar måste den innehålla detaljerad information om hur innehaven förhåller sig till EU-taxonomin, samt en översikt över fondens hållbarhetspolicy. Redan den 10 mars 2021 införs den nya märkningen av fonder, artikel 6, 8 och 9, som kommer ingå i varje fonds prospekt.

För att Hållbarhetsprofilen (HP) ska fortsätta vara relevant så utreder Swesif just nu frågan om hur den behöver förändras.

Vad innebär detta för Hållbarhetsprofilen?

I det korta perspektivet så kommer Hållbarhetsprofilen fortsätta leva i nuvarande skick och därmed inte leva upp till nya standarden. Dilemmat är att regelverket fokuserar på uppdatering av fakta i fondprospektet, så slutkunderna är fortfarande i behov av enkel guidning, varför vi upplever att HP kommer att fortsätta fylla en funktion. Möjligen kan en enkel uppdatering av HP ske genom att addera artikel 6/8/9 plus ett öppet fält, men det måste utredas, se nedan (vad händer nu).

Hur ser vi på Hållbarhetsprofilens funktion och användningsområden framöver?

Swesif uppfattar att Hållbarhetsprofilen (HP) kommer fortsätta fylla en viktig funktion för slutkunder som väljer fonder hos aktörer som använder sig av Hållbarhetsprofilen även efter att EU har tagit fram ett omfattande regelverk på hållbarhetsområdet där kravet på information och tydlighet när det gäller hållbara investeringar framöver ska tillgodoses. I väntan på att reglerna om hållbarhetsrelaterade upplysningar i årsberättelser, samt de delegerade akter som kompletterar SFDR, börjar tillämpas den 1 januari 2022 finns också fortsatt behov av ett standardiserat format för hållbarhetsrelaterade upplysningar om fonder.

Vad händer nu?

Dels kommer vi inom kort, under mars månad, att skicka ut en kort enkät till våra medlemmar. Syftet är att stämma av intresset för en vidareutveckling av HP 2022 bland våra medlemmar.

Dels kommer vi skapa en projektgrupp/fokusgrupp för intressenter av denna fråga för att under 2021 komma fram till Hållbarhetsprofilens framtid och hur en vidareutveckling är relevant. Hållbarhetsprofilen bidrar i nuläget till att sprida kunskap om hållbarhet till slutkunderna på ett enkelt och lättförståeligt sätt, jämfört med att läsa fondprospekt.    Anmäl dig här redan nu.

Previous articleSwesif Tipsar: Eurosif Webinar on Non-Financial Reporting Standards
Next articleÖkade klimatkrav på årets bolagsstämmor