Grön organisation ingen gröngöling längre

Tillbaka till rötterna

Grundad 2003 på initiativ från tio medlemsorganisationer, har Swesif nu i nästan två decennier haft en nyckelroll som forum i den hållbara omställning som Sveriges finansbransch genomgår. Trots en något trög hållbarhetsutveckling, generellt sett, i början av denna period, var Swesif tidig med att aktivt stödja sina medlemmar genom seminarier och andra initiativ.

Vändpunkt

Det tog ett drygt decennium innan arbetet med hållbara och ansvarsfulla investeringar i Sverige tog fart på allvar. Under 2015, i samarbete med ett stort antal finansaktörer på den lokala marknaden, lanserade Swesif den första versionen av Hållbarhetsprofilen, ett revolutionerande verktyg som gjorde det lättare för sparare att jämföra fonder genom klar och tydlig information om hållbarheten i fondernas placeringar. Ledorden välja in, välja bort och påverka bidrog till en enkel kommunikation. Samtidigt ökade antalet Swesif-medlemmar dramatiskt. Parisavtalet, som trädde i kraft 2016, fungerade som ytterligare en väckarklocka för finansbranschen. I mitten av 2018 nådde Swesif 100 medlemmar.

Dags för reflektion

Organisationen har idag 125 medlemmar och fortsätter att locka till sig en växande skara nya kandidater. ”Trots pandemin och avsaknaden av personliga möten, är Swesif fortsatt en relevant mötesplats för hållbara investerare i Sverige, ” säger Susanne Bolin Gärtner, Swesifs ordförande sedan maj 2020. ”Med tanke på vår långa historia och den starka tillväxt som vår organisation gått igenom under de senaste åren, känns det som en bra tidpunkt att reflektera över vad vårt huvuduppdrag är och vart vi ska rikta vårt fokus framöver. ” I september 2020 samlades därför styrelsen för Swesif, som för närvarande består av 11 ledamöter, till två heldagars workshops för att diskutera och ompröva Swesifs syfte och mål, med utgångspunkt i en medlemsenkät som genomfördes i augusti.

Samarbetsanda

”Diskussionerna var intensiva och alla var riktigt engagerade”, säger Robert Vicsai, styrelsens viceordförande. ”Våra styrelsemedlemmar är verkligen olika, både personlighets- och erfarenhetsmässigt, och representerar förhoppningsvis väl branschen i stort. Vi har medlemmar från den akademiska världen, kapitalägare, fondutvärderare, aktie- och ränteförvaltare, analytiker från både sälj- och köpsidan samt tjänsteleverantörer. Deras breda och djupa kompetens gör det möjligt att upprätthålla en bra balans mellan radikala idéer och den typiskt svenska kompromissviljan. ”

En ny början

Som ett resultat av workshoparna, konkretiserade styrelsen tankarna som uppstod från de två diskussionsintensiva dagarna genom att föreslå ändringar i Swesifs stadgar, något som inte hänt tidigare. Den viktigaste slutsatsen var att organisationens syfte och mål behövde uppdateras för att spegla det verkliga arbetet i föreningen. Tidigare var Swesifs uttalade syfte att tillhandahålla ett forum för aktörer på kapitalmarknaden intresserade av hållbara investeringar. Detta har nu förtydligats till att organisationens syfte är att sprida, driva och öka kunskaperna om investeringar för en hållbar utveckling. Dessutom har målen för Swesif blivit mer konkreta.

Rätt partnerskap

Swesif har från början drivits tack vare styrelsemedlemmarnas engagemang och egen tid, medan administrationen har tagits omhand av konsulter

I början av 2020 beslutade Swesif att göra om webbsidan och höja ambitionen vad gäller kommunikationen till sina medlemmar. I styrelsens arbetsgrupp för Kommunikation drevs ett omfattande arbete som utmynnade i samarbetet med NordSIP, som idag driftar hemsidan. I början av sommaren tog NordSIP också över den administrativa delen av Swesifs arbete, vilket har lett till en hel del synergier.

Samverkan, både lokalt och över gränserna, har alltid varit centralt för Swesifs verksamhet. ”Som värdar till den nordiska SIF-konferensen 2019 fick vi chansen att hälsa våra nordiska systerorganisationer välkomna till Stockholm. Det var glädjande att se hur starkt det nordiska samfundet kan vara när vi alla arbetar mot samma mål, ” säger Susanne. Övergången till digitala evenemang på grund av pandemin har lett till nya möjligheter att delta i varandras aktiviteter och därmed skapa mervärde för alla medlemmar. Genom lokalt samarbete med forskningsfokuserade stiftelser som MISTRA och SIWI kan Swesif också dra nytta av ytterligare resurser för att nå sitt mål – att öka och sprida kunskap inom hållbarhetsområdet.

Höga ambitioner

Swesif har satt upp en ambitiös agenda för sin verksamhet under 2021 med tydliga milstolpar och mätbara mål. ”Att sätta igång olika projekt är bra, men om vi inte ser till att fullfölja dem förblir de bara idéer”, säger Susanne. ”Vi har mycket på gång, men tack vare våra aktiva medlemmar och samarbetspartners har vi de rätta förutsättningarna att nå våra mål.”

Högst upp på listan finns projekt inom följande områden: ränteinvesteringar, långsiktig investeringsanalys, utbildning, vatten och Hållbarhetsprofilen. Det är aktuellt att se över hur Hållbarhetsprofilen ska utvecklas framöver och dess relevans i samband med det nya regelverket inom taxonomi och rapportering,

Initiativet för långsiktig investeringsanalys som inleddes 2018 i samarbete med Stockholm Sustainable Finance Center (SSFC), har nu kommit in i sin andra fas: Swesif-MISUM Integrating Sustainability in Investment Analysis (ISIA). Den första fasen avslutades med en rapport och ett seminarium under våren 2019. ”Målet med projektets andra fas är att fördjupa insikterna från första fasen, ” förklarar Julian Beer, en av styrelseledamöterna som ansvarar för detta projekt. ”Processen avser att uppdatera status för hur analytiker på sälj- och köpsidan, fondförvaltare samt de som arbetar med investerarrelationer ser på långsiktighet och hållbarhetsutvärdering. Vi vill identifiera de hinder som stävjar utvecklingen mot ökad fokus på långsiktighet och föreslå åtgärder som kan underlätta en bättre och mer relevant investeringsanalys av dessa aspekter, särskilt de ESG-relaterade. ”

Vattenprojektet, som initierades under 2019, är ett samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI) och syftar till att utveckla metoder och verktyg för att hjälpa analytiker och portföljförvaltare att identifiera och hantera vattenrelaterade risker i sin bedömning av företag. De första etapperna av projekten är redan på god väg, och ett första webinar genomfördes i början på december i samarbete med Carbon Disclosure Project (CDP).

Planeringsfasen för ränteprojektet inleddes redan förra året, och arbetsgruppen startade med ett kick-off möte. Både medlemmar och icke-medlemmar i Swesif med specialkompetens inom relevanta områden såsom hållbar finansiering och gröna obligationer deltar i arbetsgruppen. ”Aktiemarknaden har länge varit i framkant när det gäller integrering av hållbarhet i analys- och investeringsprocesserna, men vi ser en ökad aktivitet och intresse bland våra medlemmar när det gäller lösningar som är specialanpassade till räntemarknaden. Med detta projekt ämnar Swesif att identifiera processer, verktyg och modeller för påverkan inom ränteinvestering samt att sprida information om dessa bland våra medlemmar, ” säger Tobias Lindberg, en av styrelseledamöterna som ansvarar för denna arbetsgrupp.

Sist men inte minst vill vi nämna ett nytt projekt som håller på att ta form inom området ”studenter och utbildning” inom hållbara investeringar för Swesifs medlemmar. ”Ett av de vanligaste önskemålen från våra medlemmar är att erbjuda eller rekommendera utbildningsprogram. Med tanke på att vi vill sprida kunskap inom detta område är detta definitivt något som vi måste prioritera framöver, ” säger Susanne.

”Vi välkomnar medlemmar som vill engagera sig i de olika projekten, samt även komma med egna initiativ som vi kan arrangera tillsammans. Vi är en stor styrelse som alla brinner för hållbarhetsfrågor på olika sätt, begränsningen är dock att vi alla har heltidsjobb hos våra medlemsföretag- så vi behöver även krafter från våra medlemmar, inte minst i arbetsgrupperna. Håll utkik på hemsidan och i våra nyhetsbrev”.

 

Bild © Swesif / NordSIP

Previous articleECB startar centrum för klimatförändringar
Next articleSwesif Tipsar: Eurosif Webinar on Non-Financial Reporting Standards