Medlemsavgifter

Årsavgiften finansierar Swesif:s arbete med att sammanställa och sprida information om hållbara investeringar, bidra till utvecklingen av ny kunskap inom ämnesområdet samt arrangera aktiviteter för dess medlemmar i Sverige.

Medlemmar i Swesif betalar en årsavgift uppdelad på en momsfri medlemsavgift om 100 kr samt en avdragsgill serviceavgift. Serviceavgiften är baserad på typ av verksamhet, kapital under förvaltning och antal anställda enligt nedan (samtliga priser exkl moms):

Avgiftsstruktur exklusive moms

Medlemskategori Kategori Förvaltat kapital (mdr SEK) Antal anställda Serviceavgift, SEK
Ordinarie medlem Kapitalägare <5
5-20
>20
4000
12000
18000
Kapitalförvaltare <5
5-20
>20
5000
15000
25000
Associerad medlem Rådgivare, tjänsteleverantörer, intresseorganisationer m.fl. <50
>50
5000
15000
Forskare/enskild konsult* 2500

Styrelsen kan göra individuella undantag om särskilda skäl föreligger.

10 % rabatt för medlemmar i Eurosif eller annan sif.

*Då en medlem enligt stadgarna måste vara en juridisk person ska forskare eller konsult representera en organisation.