Frågor och Svar om Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen utvecklades i början av 2017 och fick en ny utformning. Vad förändrades?

Tydligare struktur. I nya HP har informationsgivning genom fritextfält bytts ut mot kryssrutor, vilket gör informationen mer överskådlig och lättillgänglig. Detta förbättrar även möjligheten till sökning och filtrering och förenklar jämförelsen mellan fonder för slutkunden.

Krav på uppdatering av information. I den nya versionen intygar fondbolaget för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

Ny symbol. HP har fått en ny symbol för att förtydliga att profilens visuella identitet. Den nya symbolen anspelar på de tre huvudstrategierna Välja in, Välja bort och Påverka.

Finns definitioner på strategierna/metoderna ”Fonden väljer in/Fonden väljer bort/Fondbolaget påverkar”?

Swesif har tillsammans med sina medlemmar tagit fram riktlinjer som beskriver vad som förväntas eller krävs av en fond för att kunna ange att den tillämpar en viss strategi.

Riktlinjerna återfinns i både svenska och engelska versioner på www.swesif.org/hallbarhetsprofilen/.

”Fonden väljer in” beskriver om fonden använder hållbarhetsanalys av bolag och i vilken omfattning, om fonden är tematisk och placerar endast i tillgångar kopplade till hållbar utveckling eller om fonden är fokuserad på påverkansinvesteringar (Impact Investing).

”Fonden väljer bort” beskriver vilka produkter och tjänster eller länder en fond inte investerar i. Den beskriver även om fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

”Fondbolaget påverkar” beskriver hur fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela fondbolagets innehav och inte specifikt för denna fonds räkning.

Vad händer om en fond bara jobbar med en av de tre strategierna/metoderna ”Fonden väljer in/Fonden väljer bort/Fondbolaget påverkar”?

Fondbolaget fyller i de delar de jobbar med. Det räcker således med att fondbolaget fyller i en av delarna. Det blir sedan upp till spararen att jämföra och bedöma vilka strategier som hen tycker är viktiga i valet av fond. Olika sparare har olika preferenser och krav på sina investeringar, Hållbarhetsprofilen underlättar därmed för spararen att jämföra olika fonder.

Finns det en miniminivå för vad som är ”hållbar” fond?

Detta är en alltjämt pågående och levande diskussion och har varit det länge. Den europeiska branschorganisationen Eurosif försökte lösa det men kom fram till slutsatsen att det inte finns en ”best practice” och en enskild standard för vad som är en hållbar fond. Hållbarhetsprofilens lösning med de tre alternativen ”Väljer in/Väljer bort/Påverkar” är en bra start.

Vilken av strategierna/metoderna ”Fonden väljer in/Fonden väljer bort/Fondbolaget påverkar” är vanligast att en fondförvaltare använder?

Vilken metod en fondförvaltare väljer hänger bland annat samman med vad förvaltaren har för investeringsfilosofi, typ av tillgångsslag som förvaltas och om förvaltningen av en fond sker passivt eller aktivt. Många förvaltare använder mer än en av strategierna/metoderna ”Fonden väljer in/Fonden väljer bort/Fondbolaget påverkar”.

Hur säkras kvaliteten i informationen som lämnas? Sker tredjepartsgranskning av HP?

Det är det enskilda fondbolaget som förvaltar fonden som ansvarar för att informationen är korrekt och uppdateras årligen. Swesif ansvarar inte för granskning av informationen. Skulle det komma till Swesifs kännedom att Hållbarhetsprofilen innehåller felaktig information eller daterad information kommer den berörda aktören att kontaktas och för att ändra eller ta bort dokumentet. Om ändring inte sker efter upprepad anmodan förbehåller sig Swesif rätten att ta bort dokumentet.

Hur kan internationella fondbolag ta del av Hållbarhetsprofilen, finns det en engelsk version?

Det finns översättning av riktlinjerna och mallen för Hållbarhetsprofilen, som stöd för internationella fondbolag. Det ska dock poängteras att Hållbarhetsprofilen ska fyllas i på svenska då information är avsedd att förmedlas till investerare på den svenska marknaden. Bedömningen är att det inte bör vara några problem för de internationella fondbolagen att med stöd av denna information, fylla i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen bör även vara ansvariga för översättningen från engelska till svenska utifrån ett ”compliance”-perspektiv (enligt motsvarande modell som tillämpas för KIID).

Hur lägger jag upp en ny fond och skapar en ny fondprofil?

Om ni vill lägga upp en ny fond, fondprofil eller ändra i befintlig fondprofil loggar ni in i det administrativa verktyget. https://admin.hallbarhetsprofilen.se/admin/login

För ny fond välj “Lägg till fond”. Skriv in fondens namn som ni vill att den presenteras på hållbarhetens sida samt ISIN-kod. Tryck på ”lägg till”

Fyll sedan i profilen och tryck på “Spara”.

Hur ändrar jag ISIN-kod eller namnet på en fond? Hur tar jag bort en fond?

Digia administrerar idag registret för upplagda fonder. Om ni vill ändra fondens namn, ISIN kod, bolagsnamn eller ta bort en fondprofil så kontaktar ni Digia Support via e-post, Support Sweden – support.sweden@digia.com.

Telefon: +46 (0)8 5723 6450

Hur ändrar jag mitt lösenord? Hur kan jag erhålla ett nytt lösenord?

Lösenord till det administrativa gränssnittet är automatiskt genererade. Ni kan inte ändra lösenord själva.

Om ni behöver ett nytt lösenord så kontakta Digia Support, Support Sweden support.sweden@digia.com.

Jag vill byta logotyp i mina fondprofiler. Hur gör jag?

Om ni vill lägga till eller ändra befintlig logotyp så skickar ni denna till Digia Support, Support Sweden – support.sweden@digia.com.

Ett föredraget format på logotyper är “PNG”.

Hur skapar jag ett PDF-dokument?

Ett PDF-dokument skapas automatiskt när ni lagt upp och publicerat en ny fondprofil. En fondprofil publiceras direkt när ni trycker på “Spara”.

Vid förändringar i befintliga fondprofiler uppdateras PDF-dokumenten automatiskt när ni sparar uppdateringar.

Vid ytterligare frågor, skicka gärna mail till Swesifs kansli: swesif@swesif.org.