Enkät: Hållbarhet inom kredit- och räntemarknaden

Varför gör vi denna enkät?

Globalt uppskattas kredit och räntemarknaden vara ca tre gånger så stor som aktiemarknaden och ändå är en stor del av fokuset inom ESG-arbetet fortfarande centrerat runt aktier.

Krediter och räntor erbjuder inte samma direkta påverkansmöjlighet som en aktie, där man trots allt äger en del av en verksamhet och kan både rösta samt lägga fram förslag på bolagsstämman, men det finns andra möjligheter till påverkan och också andra typer av risk att ta ställning till, exemplvis: Vad ska pengarna användas tilll? Bör jag finansiera en viss typ av verksamhet? Om de inte är noterade (dvs. ingen aktie), hur kan jag påverka dem som skuldinvesterare (ex. kommun, stat, icke-noterade företag)? Har jag rätt verktyg för ett aktivt analys- och påverkansarbete inom kredit- och ränteförvaltningen?

Inom Swesif genomför vi nu en första studie för att undersöka hur våra medlemmar arbetar med samt ser på detta. I detta första skede har vi valt att fokusera på hållbarhetsanalys, påverkansarbete samt hinder. Intentionen är att arbetet ska presenteras för medlemmarna på ett kommande seminarium samt också öppna upp för fortsatt arbete inom Swesif.

Vem ska svara?

Önskvärda respondenter arbetar med förvaltning inom krediter och/eller räntor samt ESG-arbete kopplat till krediter/räntor. Mottagaren får gärna engagera kollegor som arbetar med krediter/räntor vid besvarandet av enkäten.

För mottagare som har flera olika enheter som arbetar med kredit och ränteförvaltning får gärna svara utifrån de olika verksamheterna. Detta kan exempelvis gälla:

  • Ett aktivt fondbolag och ett passivt fondbolag.
  • En tydlig organisatorisk uppdening mellan ränteförvaltning och kreditförvaltning.
  • En bank med ett livbolag, treasuryförvaltning och ett fondbolag.

Om du har frågor avseende enkäten kontakta vänligen swesif@swesif.org.

Vilken information behöver du för att svara?

Innan du besvarar denna enkät bör du ha inhämtat följande information:

  • Ungefär hur stort kapital förvaltar ni inom krediter/räntor?
  • Ungefär hur stort kapital förvaltar ni totalt (alla tillgångsklasser)?
  • Ungefär hur många unika utställare av obligationer och andra räntebärande instrument har ni aktiva investeringar i?
  • Hur många heltidsresurser arbetar med ESG-analys hos er (dedikerade resurser, ex. en ESG-analytiker)?

 

OBS: svar önskas senast den 13 juni!

Era svar i denna enkät kommer att anonymiseras. Vi kommer ej att visa svar från enskilda respondenter.