TPI – Ett stöd för investerare att utvärdera koldioxidtunga bolags strävan att bli fossilfria

På ett seminarium, anordnat av Swesif den 3 februari 2020, berättade Nadine Viel Lamare, Director för TPI, hur organisationen kan hjälpa investerare att utvärdera koldioxidtunga branscher och dessa bolags övergång mot en fossilfri verksamhet. (Presentationen finns här)

Investerarinitiativet Transition Pathway Initiative (TPI) bildades 2017 för att ge investerare bättre kunskap om hur bolag i koldioxidtunga branscher (såväl i produktions- som användarledet) arbetar med övergången till ett lågfossilt samhälle och om deras ambitioner och arbete är i linje med Paris-överenskommelsens mål.

TPI skapades ursprungligen som ett samarbete mellan the Church of England National Investing Bodies och the Environment Agency Pension Fund. En styrgrupp skapades, som bestod av en grupp kapitalägare från Europa och USA. Initiativet drivs av investerare men stöds också av många fondbolag.

Utgångspunkten är publik data, som tillhandahålls av TPIs datapartner, FTSA Russel. Man utvärderar och följer hur väl bolagen hanterar sina utsläpp av växthusgaser samt vilka risker och möjligheter relaterade till övergången till en fossilfri ekonomi, som de olika företagen är exponerade emot.

Resultat av analyserna publiceras fritt att tillgå på TPIs hemsida via ett verktyg som tillhandahålls av TPIs akademiska partner, the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment at the London School of Economics and Political Science (LSE).

TPI publicerar rapporter om de branscher, vars bolag ansvarar för de största utsläppen av CO2 inklusive bilar, cement, olja, gas, kol, energi, papper, aluminium, flyg, rederier, kemi och stål. Tanken är att det material som TPI publicerar ska hjälpa investerare i deras dialog med bolagen så att man kan fatta bättre beslut och driva sitt påverkansarbete på ett mer effektivt sätt bland annat genom att rösta på bolagsstämmor.

På seminariet den 3 februari presenterade Nadine Viel Lamare TPIs senaste rapport, som täcker 100 av världens största, publika industri- och materialföretag som släpper ut mest CO2. Företagen har grupperats i 5 branscher: aluminium, cement, kemi, papper och stål.

TPI’s utvärderingar delas in i två delar, berättar Lamare.

  1. Management Quality, som analyserar företagsledningens kontroll och hantering av bolagets utsläpp av växthusgaser och vilka risker och möjligheter som bolaget är exponerat för genom övergången till ett fossilfritt samhälle.
  2. Carbon Performance, som kvantitativt utvärderar bolagens hantering av sina utsläpp i relation till internationella mål och utfästelser inom ramen för Parisavtalet

Båda utvärderingarna baseras på publik information, förklarar hon.

Den senaste rapporten visar att endast 19% av de undersökta bolagen följer en utveckling, som är i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader. 29% har som mål att nå åtagandena I Parisavtalet till år 2030, vilket är en ökning från 24% år 2018.

Värt att notera, påpekar Lamare, är att ”dessa åtaganden inte förväntas hålla den globala uppvärmningen under farliga nivåer och rapporten visar att färre än ett företag av fem (19%) är i linje med en utveckling som går mot en global uppvärmning om 2 grader eller mindre”. ”Antalet cement- och pappersföretag som har satt upp mål i linje med Parisavtalet har ökat sedan 2018 men det har inte skett någon förbättring bland aluminium- och stålföretagens utsläppshantering och industriföretagen sammantaget rör sig alldeles för långsamt i rätt riktning för att det ska gå att begränsa uppvärmningen till högst två grader”, fortsätter Lamare. Bara ett aluminiumföretag, Norsk Hydro, förväntas nå en utveckling i linje med Parisavtalet.

Fler företag än tidigare redovisar sina utsläpp, 76% mot 61% 2018. Förbättring har främst skett i Kina och Ryssland. Fler företag har satt upp långsiktiga mål för att minska sina utsläpp.

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhetsstrateg på AP7, berättade om fondens fördjupningsteman som man utarbetat med hjälp av TPI:

  • Klimatlobbying 2017-2019
  • Arbetsvillkor och gröna näringar 2018-2020
  • Hållbar effektmätning 2019-2021
  • Klimatomställning 2020-2022. Här lyfter Sydstrand fram två huvudpunkter
    • ”100 företag ansvarar för 71% av globala CO2-utsläpp. Storägarna i dessa företag kan göra skillnad.”
    • ”Genom att använda TPIs analys driver man på klimatomställningen genom att rösta i 3685 bolag, föra en dialog med 294 bolag, svartlista 72 bolag och driva en juridisk process mot 14 bolag.”

Sydstrand betonar att AP7 använder TPI eftersom ”initiativet är transparent, baserat på publik data, har akademisk legitimitet, bygger på kända metoder och är kapitalägarstyrt”.

”För AP4 är viktigaste sättet att påverka genom att rösta på bolagsstämmor” berättar Arne Lööw, ansvarig för ägarfrågor på AP4.

Han berättar att det som vägleder hur AP4 röstar är AP4s Ägarpolicy, Etikrådets arbete, initiativ och samarbeten som AP4 stöder, diskussioner med andra investerare med liknande grundsyn och värderingar som AP4 samt från och med 2020 underlag från TPI. ”AP4 kommer att väga in styrelsens arbete med att leda bolaget genom deras omställning i sin bedömning om att kunna ge styrelsen ansvarsfrihet”, säger Lööw.

Han förklarar att AP4 har valt att stödja TPI eftersom ”TPI aktivt påverkar bolag till att ställa om och minska utsläppen”. Han lyfter fram att TPIs arbete stöder Parisavtalet och påverkar bolag till att hantera och minska sina utsläpp. TPI har skapat och underhåller en öppen och gratis databas om bolags omställning och TPI främjar transparens och mer publik data från bolagen – ”vilket vi investerare behöver”, avslutar Arne Lööw.

 

Press release on the new TPI report

Previous articleDansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen
Next articleTEG-slutrapporten sätter en snäv tidsplan