TEG-slutrapporten sätter en snäv tidsplan

Den 9 mars offentliggjorde EU-kommissionen de slutliga rekommendationerna från den tekniska expertgruppen för EU:s taxonomi. I rapporten diskuteras de metoder och åtgärder som rekommenderas för att skapa ett gemensamt verktyg i hela EU för att identifiera miljöpåverkan av specifika ekonomiska aktiviteter, liksom de informationssteg och den tidsplan som företag, finansinstitut och medlemsstater ska följa.

Enligt den tidsplan som beskrivs i rapporten kommer de tekniska urvalskriterierna att utfärdas som en del av EU-kommissionens särskilda rättsliga krav före utgången av 2020. Finansmarknadens aktörer kommer att behöva sammanställa en första uppsättning av upplysningar enligt taxonomin senast i slutet av 2021. Företagen kommer att bli skyldiga att offentliggöra uppgifter under 2022.

Läs en mer fullständig sammanfattning på NordSIP

Previous articleTPI – Ett stöd för investerare att utvärdera koldioxidtunga bolags strävan att bli fossilfria
Next articleKan aktivt ägarskap göra skillnad? Vad säger forskningen?