Dansif, Finsif & Swesif Presenterar Analys av Investerarrapportering om de Globala Hållbarhetsmålen

Å Dansifs, Finsifs och Swesifs vägnar, är vi glada över att kunna presentera vår gemensamma analys ”Investor Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs)”.

Föreningarna uppskattar det gemensamma arbetet kring rapporten och vill passa på att framföra vårt tack till de medlemsorganisationer som genom sitt deltagande bidragit till analysen.

Analysen presenterar översiktligt åtta riktlinjer och verktyg som företag och investerare kan använda i sina rapporter utifrån Hållbarhetsmålen (SDGs) tillsammans med 17 nordiska investerares perspektiv på SDG-rapportering baserat på deras intervjusvar.

Vår analys visar på följande slutsatser:

Inga standardiserade SDG-rapporteringsriktlinjer

Det finns ett antal organisationer som har definierat SDG-rapporteringsmetoder för både företag och investerare. Det finns emellertid ingen enhetlig metod för att mäta och rapportera hur företag eller investerare kan påverka hållbarhetsmålen.

Många olika tillvägagångssätt för SDG-rapportering

De intervjuade institutionella investerarna använder olika ansatser i sin SDG-rapportering. Det vanligaste tillvägagångssättet är att rapportera om några enstaka SDGs, som ses som mest relevanta. Att använda data från externa leverantörer eller data från den egna ägarverksamheten är andra populära sätt att rapportera om SDGs.

SDGs ökar i betydelse

Alla intervjuade är överens om att hållbarhetsmålen ökar i betydelse. De senaste åren har de själva blivit mer fokuserade på hållbarhetsfrågor och det har även andra intressenter. Nästan alla de intervjuade investerarna adresserar FNs hållbarhetsmål i sin externa rapportering. Nästan alla intervjuade säger att SDG-rapportering kommer att spela en större roll i deras hållbarhetsrapportering och kommunikation i framtiden.

SDGs som ett kommunikationsverktyg för intressenter

Flera investerare ser användandet av SDGs som ett effektivt sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete till sina intressenter. De tror att SDGs skapat ett ramverk som är lätt att förstå och förhålla sig till.

Liten användning av befintliga SDG-rapporteringsriktlinjer

Intervjuerna slog fast att det inte finns någon allmänt vedertagen best praxis för SDG-rapportering. De riktlinjer som nämndes oftast av intervjuade var Global Reporting Initiative och FN: s Global Compact Action Platform: Business Reporting on SDGs. Men få intervjuade har använt dessa riktlinjer för sin egen rapportering.

Behov av bättre SDG-rapportering från företag

Brist på standardisering i företagens SDG-rapportering nämns som ett hinder för investerare att sammanställa och SDG-rapportera på ett enhetligt sätt för hela sina portföljer. Samtliga intervjuade är överens om att det finns ett behov av att förbättra såväl kvalitet som bredd i företagens SDG-rapportering.

Reglering driver på standardiserad SDG-rapportering

Flera intervjuade pekar på hur lagstiftning och reglering, särskilt EU: s Sustainable Finance Taxonomy, driver på mot standardisering av SDG-rapportering för både företag och investerare.

Önskan om öppenhet, men brist på data

Alla investerare vill vara transparenta i sin rapportering och rapportera ur ett helhetsperspektiv om både negativa och positiva effekter på SDGs. Problem med tillgång till data är dock fortsatt en nyckelfråga.

Risk för inkorrekt SDG-rapportering

Flera investerare framhäver att dagens SDG-rapporteringsmetoder innebär en risk för inkorrekt SDG-rapportering. Detta ses som en konsekvens av låg datakvalitet, låg datatäckning och att SDGs oftast inte ingår i investerarnas investeringspolicy. Rapportering enligt allmänt accepterade riktlinjer ses som ett sätt att säkerställa trovärdighet i investerarnas SDG-rapportering.

Stor efterfrågan på SDG-rapportering kommer att tvinga fram bättre data

Flera investerare hävdar att SDG-rapporteringen är i ett tidigt skede och i en inlärningsprocess. De förväntar sig att ökat fokus på SDG-rapportering över tid kommer att driva företag och dataleverantörer till att leverera bättre data.

Vänligen ladda ner rapporten här och kontakta Swesif på swesif@swesif.org om du har några frågor.

Previous articleESMA bekräftar överavkastning för ESG-index
Next articleTPI – Ett stöd för investerare att utvärdera koldioxidtunga bolags strävan att bli fossilfria