Swesif tipsar – ISO kommitté för Sustainable Finance!

En ny ISO kommitté för Sustainable Finance har startats vars ambition är att arbeta både med grön finans men även social investering, ta fram en ramverksstandard för ”responsible investment” och sektorspecifika exempel. Överlag skall arbeten och aktiviteter länka till FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Inom ISO fortsätter utvecklingen av två nya standarder inom området hållbara finanser: 

  • ISO 14097 Climate Finance Climate Finance ska ta fram krav på bedömning av portföljers klimatrisk och portföljers bidrag till olika mål (t.ex. Paris 2-gradersmål) via scenarioanalys. 
  • ISO 14030 Green Bonds. Green Bonds handlar om att harmonisera terminologin kring gröna obligationer, ta fram krav kring miljöprestanda av projekt och taxonomi samt rapportering och verifiering av en grön obligations miljöprestanda.

SIS arbetsgrupp – var med och delta
SIS arbetsgrupp för Monetarisering & Hållbara finanser följer ovan arbeten i Sverige. Vill ni stärka era nationella och internationella nätverk och agera proaktiv gentemot kommande ISO standarder? Ta chansen att delta i standardiseringen och för fram den svenska rösten.

Er kontakt på SIS
Jimmy Yoler, projektledare Miljö & hållbar utveckling
08-55 55 20 16
jimmy.yoler@sis.se

Anna Jonsson, standardiseringskoordinator, Omvärldsbevakning & dialog
08-55 55 20 77
anna.jonsson@sis.se

Previous articleEU Commission Strategy for Climate Neutral Europe by 2050
Next articleEuroSIF 2018 SRI Study